LOGO VNBET
Vào ngày 16 tháng tháng Giêng năm Tân Tỵ (1581), niên hiệu Vạn Lịch thứ 9 triều vua Minh Thần Tông, Sư thị tịch, hưởng thọ 71 tuổi. Tác phẩm gồm: Tiếu Nham tập, Ngữ lục. Đệ tử nối pháp có thiền sư Chánh Truyền.
Tổ Thứ 66
Đời Thứ 29 Tông Lâm Tế
Thiền sư HUYỄN HỮU – CHÁNH TRUYỀN

(1549 – 1614)
 
Sư họ Lý, húy Huyễn Hữu, tự Chánh Truyền, hiệu Nhất Tâm, sinh năm Kỷ Dậu (1549), niên hiệu Gia Tĩnh thứ 28 triều vua Minh Thế Tông tại Lạc Dương, Giang Tô, Trung Quốc.
Năm lên 8 tuổi, Sư phát tâm ăn chay trường. Đến năm 16 tuổi, cha mẹ tính chuyện hôn nhân nhưng Sư từ khước phát nguyện xuất gia học đạo. Sư đến chùa Hiển Thân lễ Hòa thượng Lạc Am xin xuất gia. Sư lập nguyện: “Nếu không minh tâm kiến tánh thì sẽ không ngủ”. Một đêm, nghe tiếng nổ của bông đèn lưu ly, Sư chợt tỉnh ngộ bèn lên trình kiến giải, được Hòa thượng Lạc Am thầm hứa khả.
Về sau, Bổn sư viên tịch, Sư bèn tìm đến tham kiến với tổ Tiếu Nham–Đức Bảo tại am Quan Âm. Sư được tổ Đức Bảo phú chúc kế thừa Tào Khê pháp phái, đảm nhận Tổ nghiệp hoằng dương thiền tông.
Ban đầu, Sư đến trụ chùa Bí Ma Nghiễm tại Đài Sơn suốt 13 năm dài, sau Sư về trụ chùa Vũ Môn tại Long Trì ở Kinh Khê. Từ đây, Sư khai đàn thuyết giáo độ chúng vô lượng, người đời cung kính gọi Sư là Long Trì Hòa thượng.
Vào ngày 12 tháng 2 năm Giáp Dần (1614), niên hiệu Vạn Lịch thứ 41, Sư thị tịch, thọ thế 66 tuổi. Tác phẩm gồm: Huyễn Hữu tập, Chánh Truyền ngữ lục. Đệ tử kế thừa y bát có thiền sư Viên Ngộ.

* Trang 90 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh