LOGO VNBET
(Không tâm không thể được
Nói được chẳng gọi pháp
Nếu rõ tâm phi tâm
Mới hiểu tâm tâm pháp).
Nói kệ xong, Ngài nhập Phấn Tấn tam–muội, dùng lửa thiêu thân. Bà–tu–mật và môn đồ thu xá–lợi vào bình báu, xây tháp cúng dường.
Tổ Thứ 7
Tôn Giả BÀ TU MẬT

(Cuối thế kỷ III sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả họ Phả–la–đọa, sinh trưởng tại Bắc Ấn. Khi còn tại gia, Ngài thường có những hành động khác đời nên mọi người gọi Ngài là người điên. Sau khi gặp tổ Di–già–ca nhắc lại lời huyền ký của Như Lai, Ngài liền tỉnh ngộ tiền duyên, phát nguyện xuất gia, theo Tổ tu hành ngộ được tâm tông.
Sau khi tổ Di–già–ca nhập Niết–bàn, Ngài đi hoằng hóa khắp nơi, tuyên dương chánh pháp. Khi đến nước Ca–ma–la, Ngài gặp trí sĩ Phật–đà–nan–đề. Sau khi luận nghĩa, Phật–đà–nan–đề bái phục xin xuất gia làm đệ tử. Ngài thế phát, truyền giới và dặn Phật–đà–nan–đề: “Chánh pháp Nhãn tạng của Như Lai, nay ta truyền trao cho ông, ông phải gắng giữ gìn”, nghe ta nói kệ:
界                                                         Tâm đồng hư không giới
法                                                         Thị đẳng hư không pháp
時                                                         Chứng đắc hư không thời
法                                                         Vô thị vô phi pháp
(Tâm đồng cõi hư không
Chỉ  pháp bằng  thái hư
Khi chứg được hư không
Không pháp, không phi pháp).
Sau khi truyền tâm ấn cho Phật–đà–nan–đề, Ngài nhập Niết–bàn tịch tịnh.

* Trang 33 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh