LOGO VNBET
Tổ Thứ 8
Tôn Giả PHẬT ĐÀ NAN ĐỀ

(Đầu thế kỷ IV sau Phật Niết–bàn)
Tôn giả họ Cù–đàm, người nước Ca–ma–la. Thuở nhỏ trên đỉnh đầu Ngài có cục thịt nổi cao, thường phát ra hào quang, năm sắc đan xen. Năm 14 tuổi, Ngài phát tâm xuất gia chuyên dùng hạnh thanh tịnh để tự tu. Khi tổ Bà–tu–mật đến nước Ca–ma–la, Ngài đến tranh luận, nhân đó kính phục xin theo làm đệ tử.
Sau khi đắc pháp, Ngài thống lãnh đồ chúng du hóa khắp nơi. Đến nước Đề–già, Ngài đi qua cổng nhà họ Tỳ–xá–la, chợt thấy trên nóc nhà có hào quang trắng chiếu thẳng lên hư không, Ngài biết trong nhà này có bậc pháp khí Đại thừa nên vào tìm hiểu và hóa độ Phục–đà–mật–đa. Khi đã hứa khả cho Phục–đà–mật–đa xuất gia, Ngài triệu tập chúng hiền thánh làm lễ truyền giới Cụ túc. Sau đó, Ngài lại dặn dò Mật–đa và nói kệ truyền pháp:
外                                                         Hư không vô nội ngoại
此                                                         Tâm pháp diệc như thử
故                                                         Nhược liễu hư không cố
                                                         Thị đạt chân như lý
(Hư không chẳng trong ngoài
Tâm pháp cũng như thế
Nếu hiểu rõ hư không
Là đạt lý chân như).
Truyền trao chánh pháp xong, hôm ấy đang ngồi trên pháp tòa, Ngài an nhiên thị tịch. Số chúng Ngài độ có đến 500 vị chứng Nhị quả. Toàn chúng trà–tỳ hài cốt Ngài, thu xá–lợi xây bảo tháp tôn thờ.

* Trang 34 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh