LOGO VNBET
TỔNG MỤC
TỔNG MỤC.................................................................................................................................. 9
LỜI GIỚI THIỆU...................................................................................................................... 17
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................................. 19
PHÀM LỆ.................................................................................................................................... 21
PHẦN DẪN NHẬP .................................................................................................................... 23
CHƯƠNG I
CHÁNH TRUYỀN TRỰC HỆ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Tổ Thứ 1. Tôn Giả MA HA CA DIẾP................................................................................. 27
Tổ Thứ 2. Tôn Giả A NAN.................................................................................................... 28
Tổ Thứ 3. Tôn Giả THƯƠNG NA HÒA TU....................................................................... 29
Tổ Thứ 4. Tôn Giả ƯU BA CÚC ĐA................................................................................... 30
Tổ Thứ 5. Tôn Giả ĐỀ ĐA CA.............................................................................................. 31
Tổ Thứ 6. Tôn Giả DI GIÀ CA............................................................................................. 32
Tổ Thứ 7. Tôn Giả BÀ TU MẬT.......................................................................................... 33
Tổ Thứ 8. Tôn Giả PHẬT ĐÀ NAN ĐỀ.............................................................................. 33
Tổ Thứ 9. Tôn Giả PHỤC ĐÀ MẬT ĐA............................................................................. 34
Tổ Thứ 10. HIẾP TÔN GIẢ.................................................................................................. 35
Tổ Thứ 11. Tôn Giả PHÚ NA DẠ XA................................................................................. 36
Tổ Thứ 12. Tôn Giả MÃ MINH........................................................................................... 37
Tổ Thứ 13. Tôn Giả CA TỲ MA LA.................................................................................... 38
Tổ Thứ 14. Tôn Giả LONG THỌ......................................................................................... 39
Tổ Thứ 15. Tôn Giả CA NA ĐỀ BÀ.................................................................................... 40
Tổ Thứ 16. Tôn Giả LA HẦU LA ĐA................................................................................. 41
Tổ Thứ 17. Tôn Giả TĂNG GIÀ NAN ĐỀ.......................................................................... 42
Tổ Thứ 18. Tôn Giả GIÀ DA XÁ ĐA.................................................................................. 43
Tổ Thứ 19. Tôn Giả CƯU MA LA ĐA................................................................................ 44
Tổ Thứ 20. Tôn Giả XÀ DẠ ĐA........................................................................................... 45
Tổ Thứ 21. Tôn Giả BÀ TU BÀN ĐẦU.............................................................................. 46
Tổ Thứ 22. Tôn Giả MA NOA LA....................................................................................... 47
Tổ Thứ 23. Tôn Giả HẠC LẶC NA..................................................................................... 48
Tổ Thứ 24. Tôn Giả SƯ TỬ.................................................................................................. 49
Tổ Thứ 25. Tôn Giả BÀ XÁ TƯ ĐA.................................................................................... 50
Tổ Thứ 26. Tôn Giả BẤT NHƯ MẬT ĐA.......................................................................... 51
Tổ Thứ 27. Tôn Giả BÁT NHÃ ĐA LA.............................................................................. 52
Tổ Thứ 28. Tôn Giả BỒ ĐỀ ĐẠT MA................................................................................. 53
Tổ Thứ 29. Thiền sư TUỆ KHẢ – ĐẠI TỔ......................................................................... 54
Tổ Thứ 30. Thiền sư TĂNG XÁN – GIÁM TRÍ................................................................ 56
Tổ Thứ 31. Thiền sư ĐẠO TÍN – ĐẠI Y............................................................................. 57
Tổ Thứ 32. Thiền sư HOẰNG NHẪN – ĐẠI MÃN........................................................... 58
Tổ Thứ 33. Thiền sư HUỆ NĂNG – ĐẠI GIÁM................................................................ 59

* Trang 9 *
device

Tổ Thứ 34. Thiền sư NAM NHẠC – HOÀI NHƯỢNG.................................................... 61
Tổ Thứ 35. Thiền sư MÃ TỔ – ĐẠO NHẤT...................................................................... 62
Tổ Thứ 36. Thiền sư BÁCH TRƯỢNG – HOÀI HẢI....................................................... 63
Tổ Thứ 37. Thiền sư HOÀNG BÁ – HY VẬN................................................................... 64
Tổ Thứ 38. Khai tổ tông Lâm Tế – Thiền sư LÂM TẾ – NGHĨA HUYỀN.................. 65
Tổ Thứ 39. Đời Thứ 2 Tông Lâm Tế – Thiền sư HƯNG HÓA – TỒN TƯƠNG.......... 66
Tổ Thứ 40. Đời Thứ 3 Tông Lâm Tế – Thiền sư NAM VIỆN – HUỆ NGUNG............ 67
Tổ Thứ 41. Đời Thứ 4 Tông Lâm Tế – Thiền sư PHONG HUYỆT – DIÊN CHIỂU... 68
Tổ Thứ 42. Đời Thứ 5 Tông Lâm Tế – Thiền sư THỦ SƠN – TỈNH NIỆM................. 69
Tổ Thứ 43. Đời Thứ 6 Tông Lâm Tế – Thiền sư PHẦN DƯƠNG – THIỆN CHIÊU.. 70
Tổ Thứ 44. Đời Thứ 7 Tông Lâm Tế – Thiền sư THẠCH SƯƠNG – SỞ VIÊN.......... 71
Tổ Thứ 45. Đời Thứ 8 Tông Lâm Tế – Thiền sư DƯƠNG KỲ – PHƯƠNG HỘI......... 72
Tổ Thứ 46. Đời Thứ 9 Tông Lâm Tế – Thiền sư BẠCH VÂN – THỦ ĐOAN.............. 73
Tổ Thứ 47. Đời Thứ 10 Tông Lâm Tế – Thiền sư NGŨ TỔ – PHÁP DIỄN.................. 73
Tổ Thứ 48. Đời Thứ 11 Tông Lâm Tế – Thiền sư VIÊN NGỘ – KHẮC CẦN............. 75
Tổ Thứ 49. Đời Thứ 12 Tông Lâm Tế – Thiền sư HỔ KHƯU – THIỆU LONG.......... 76
Tổ Thứ 50. Đời Thứ 13 Tông Lâm Tế – Thiền sư ỨNG AM – ĐÀM HOA.................. 77
Tổ Thứ 51. Đời Thứ 14 Tông Lâm Tế – Thiền sư MẬT AM – HÀM KIỆT................. 77
Tổ Thứ 52. Đời Thứ 15 Tông Lâm Tế – Thiền sư PHÁ AM – TỔ TIÊN...................... 78
Tổ Thứ 53. Đời Thứ 16 Tông Lâm Tế – Thiền sư VÔ CHUẨN – SƯ PHẠM.............. 78
Tổ Thứ 54. Đời Thứ 17 Tông Lâm Tế – Thiền sư TUYẾT NHAM – TỔ KHÂM.............. 79
Tổ Thứ 55. Đời Thứ 18 Tông Lâm Tế – Thiền sư CAO PHONG – NGUYÊN DIỆU.. 80
Tổ Thứ 56. Đời Thứ 19 Tông Lâm Tế – Thiền sư TRUNG PHONG – MINH BỔN... 81
Tổ Thứ 57. Đời Thứ 20 Tông Lâm Tế – Thiền sư THIÊN NHAM – NGUYÊN TRƯỜNG                82
Tổ Thứ 58. Đời Thứ 21 Tông Lâm Tế – Thiền sư VẠN PHONG – THỜI ỦY............. 82
Tổ Thứ 59. Đời Thứ 22 Tông Lâm Tế – Thiền sư BẢO TẠNG – PHỔ TRÌ................. 84
Tổ Thứ 60. Đời Thứ 23 Tông Lâm Tế – Thiền sư ĐÔNG MINH – HUỆ NHẠC........ 85
Tổ Thứ 61. Đời Thứ 24 Tông Lâm Tế – Thiền sư HẢI CHU – VĨNH TỪ................... 85
Tổ Thứ 62. Đời Thứ 25 Tông Lâm Tế – Thiền sư BẢO PHONG – TRÍ TUYÊN........ 86
Tổ Thứ 63. Đời Thứ 26 Tông Lâm Tế – Thiền sư THIÊN KỲ – BỔN THỤY............. 87
Tổ Thứ 64. Đời Thứ 27 Tông Lâm Tế – Thiền sư TUYỆT HỌC – MINH THÔNG... 88
Tổ Thứ 65. Đời Thứ 28 Tông Lâm Tế – Thiền sư TIẾU NHAM – ĐỨC BẢO............ 89
Tổ Thứ 66. Đời Thứ 29 Tông Lâm Tế – Thiền sư HUYỄN HỮU – CHÁNH TRUYỀN 90
Tổ Thứ 67. Đời Thứ 30 Tông Lâm Tế – Thiền sư MẬT VÂN – VIÊN NGỘ.................................. 91
Tổ Thứ 68. Đời Thứ 31 Tông Lâm Tế – Thiền sư MỘC TRẦN – ĐẠO MÂN............. 92
Tổ Thứ 69. Đời Thứ 32 Tông Lâm Tế – Thiền sư KHOÁNG VIÊN – BỔN QUẢ....... 93
Tổ Thứ 70. Đời Thứ 33 Tông Lâm Tế – Thiền sư SIÊU BẠCH – THỌ TÔNG........... 93
Tổ Thứ 71. Đời Thứ 34 Tông Lâm Tế – Sơ Tổ Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh...... 95
Thiền sư MINH HẢI – ĐẮC TRÍ – PHÁP BẢO............................................ 96
CHƯƠNG II
THIỀN SƯ MINH HẢI PHÁP BẢO VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
I. BỐI CẢNH XÃ HỘI QUẢNG NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XVII........................... 97
1. Khái quát quá trình hình thành tỉnh Quảng Nam............................................... 97
2. Bối cảnh xã hội Quảng Nam nửa cuối thế kỷ XVII............................................ 99
3. Thái độ của các chúa Nguyễn đối với Phật giáo................................................ 102

* Trang 10 *
device

4. Sự thành lập đô thị cổ Hội An và làng Minh Hương......................................... 104
II. THIỀN SƯ MINH HẢI VÀ SỰ KHAI SÁNG THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH          105
1. Tình hình Phật giáo Quảng Nam trước khi dòng Lâm Tế Chúc Thánh ra đời 105
2. Sự ra đời của thiền phái Chúc Thánh................................................................... 107
3. Lược sử thiền sư Minh Hải–Pháp Bảo................................................................. 108
4. Ý nghĩa hai chữ Chúc Thánh và bài kệ truyền pháp của tổ Minh Hải–Pháp Bảo                112
5. Một vài tồn nghi về hành trạng của tổ Minh Hải–Pháp Bảo.......................... 117
III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH................................... 123
1. Nguyên nhân phát triển.......................................................................................... 123
2. Phương pháp tu tập và tôn chỉ hành đạo............................................................ 126
3. Sinh hoạt và tổ chức của sơn môn....................................................................... 130
CHƯƠNG III
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

TIẾT 1. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI QUẢNG NAM–ĐÀ NẴNG. 137
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 137
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 139
1. Tổ đình Chúc Thánh............................................................................................... 139
2. Tổ đình Vạn Đức...................................................................................................... 143
3. Tổ đình Phước Lâm................................................................................................. 145
4. Tổ đình Tam Thai ................................................................................................... 149
5. Tổ đình Cổ Lâm....................................................................................................... 152
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 154
1. Hòa thượng Thiệt Dinh–Chánh Hiển–Ân Triêm................................................ 154
2. Hòa thượng Pháp Kiêm–Luật Oai–Minh Giác................................................... 155
3. Hòa thượng Toàn Nhâm–Vi Ý–Quán Thông..................................................... 158
4. Hòa thượng Chương Tư–Tuyên Văn–Huệ Quang............................................ 159
5. Hòa thượng Chương Quảng–Tuyên Châu–Mật Hạnh..................................... 160
6. Hòa thượng Ấn Bổn–Tổ Nguyên–Vĩnh Gia....................................................... 161
7. Hòa thượng Ấn Lan–Tổ Huệ–Từ Trí................................................................... 164
8. Hòa thượng Chơn Pháp–Đạo Diệu–Phước Trí................................................... 166
9. Hòa thượng Ấn Nghiêm–Tổ Thân–Phổ Thoại................................................... 167
10. Hòa thượng Chơn Chứng–Đạo Tâm–Thiện Quả............................................ 169
11. Hòa thượng Như Quang–Giải Chiếu–Trí Minh................................................ 171
12. Hòa thượng Chơn Tá–Đạo Hóa–Tôn Bảo....................................................... 173
13. Hòa thượng Thị Năng–Trí Hữu–Hương Sơn.................................................... 175
14. Hòa thượng Như Vạn–Giải Thọ–Trí Phước...................................................... 178
15. Hòa thượng Chơn Ngọc–Đạo Bảo–Long Trí................................................... 180
16. Hòa thượng Như Nhàn–Giải Lạc–Trí Giác....................................................... 182
17. Chơn Phát–Đạo Dũng–Long Tôn....................................................................... 184
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI....................................................................... 187
1. Ni trưởng Đồng An–Diệu Trí.................................................................................. 187
2. Ni trưởng Như Hường–Giải Liên–Thọ Minh....................................................... 188
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................... 190
TIẾT 2. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI THỪA THIÊN–HUẾ........... 209
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 209
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 211

* Trang 11 *
device

1. Tổ đình Viên Thông................................................................................................. 211
2. Chùa Phước Huệ...................................................................................................... 214
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 217
1. Hòa thượng Chơn Kim–Pháp Lâm...................................................................... 217
2. Thiền sư Chơn Tâm–Đạo Tánh–Pháp Thân...................................................... 219
3. Hòa thượng Chơn Kiết–Đạo Tường–Phổ Hóa................................................... 220
4. Hòa thượng Như Thừa–Giải Trí–Hoằng Nguyện.............................................. 221
5. Hòa thượng Thị Bình–Diệu Khai.......................................................................... 222
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................. 223
TIẾT 3. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI.......... 225
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 225
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 226
1. Tổ đình Thiên Ấn..................................................................................................... 226
2. Tổ đình Viên Quang................................................................................................ 230
3. Tổ đình Phước Quang............................................................................................. 232
4. Tổ đình Quang Lộc.................................................................................................. 235
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU................................................................................ 236
1. Hòa thượng Thiệt Úy–Chánh Thành–Khánh Vân............................................. 236
2. Hòa thượng Pháp Ấn–Tường Quang–Quảng Độ............................................... 236
3. Hòa thượng Toàn Chiếu–Trí Minh–Bảo Ấn...................................................... 238
4. Hòa thượng Chương Nhẫn–Tuyên Tâm–Từ Nhân........................................... 240
5. Hòa thượng Chương Khước–Tông Tuyên–Giác Tánh..................................... 242
6. Hòa thượng Ấn Hướng–Tổ Đồng–Pháp Nhãn................................................... 244
7. Hòa thượng Ấn Tham–Tổ Vân–Hoằng Phúc.................................................... 246
8. Hòa thượng Ấn Kim–Tổ Tuân–Hoằng Tịnh...................................................... 247
9. Hòa thượng Ấn Lãnh–Tổ Tòng–Hoằng Thạc.................................................... 249
10. Hòa thượng Chơn Trung–Đạo Chí–Diệu Quang............................................. 250
11. Thánh tử đạo Thị Hoàng–Hạnh Đức–Giác Bình.............................................. 253
12. Hòa thượng Như Chánh–Giải Trực–Huyền Tấn............................................. 255
13. Hòa thượng Chơn Khai–Đạo Chánh–Quang Lý............................................. 256
14. Hòa thượng Chơn Sử–Đạo Thị–Khánh Tín..................................................... 259
15. Hòa thượng Như Bình–Giải An–Huyền Tịnh.................................................. 261
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI....................................................................... 262
Ni trưởng Như Huyền–Giải Huệ–Hồng Từ.............................................................. 263
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................... 265
TIẾT 4. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH..................................... 275
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA.......................................................................... 275
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.............................................................................................. 276
1. Tổ đình Sơn Long..................................................................................................... 276
2. Tổ đình Thiên Hòa................................................................................................... 279
3. Tổ đình Phổ Bảo....................................................................................................... 281
4. Tổ đình Thắng Quang.............................................................................................. 283
5. Tổ đình Thiên Bình................................................................................................... 285
III. NHỮNG VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 288
1. Hòa thượng Thiệt Đăng–Chánh Trí–Bửu Quang............................................... 288
2. Hòa thượng Toàn Định–Vi Quang–Bảo Tạng..................................................... 289

* Trang 12 *
device

3. Hòa thượng Toàn Ý–Vi Tri–Phổ Huệ................................................................... 290
4. Hòa thượng Chương Thiện–Tuyên Giác–Hoằng Đạo...................................... 291
5. Hòa thượng Chơn Hương–Chí Bảo..................................................................... 292
6. Hòa thượng Chơn Giám–Đạo Quang–Trí Hải.................................................... 294
7. Hòa thượng Như Phước–Giải Tiềm–Huyền Ý................................................... 296
8. Hòa thượng Như Hòa–Tâm Ấn............................................................................. 299
9. Hòa thượng Như Huệ–Thanh Nguyên–Hoằng Thông...................................... 300
10. Hòa thượng Chơn Phước–Đạo Thông–Huệ Pháp......................................... 305
11. Hòa thượng Như Đăng–Giải Chiếu–Trí Độ...................................................... 307
12. Hòa thượng Như Từ–Tâm Đạt............................................................................ 309
13. Hòa thượng Thị Công–Trí An–Đồng Thiện....................................................... 310
14. Hòa thượng Như An–Giải Hòa–Huyền Quang................................................ 312
15. Hòa thượng Thị Huệ–Hạnh Giải–Bảo An......................................................... 314
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI........................................................................... 318
1. Ni trưởng Thị Hương–Từ Đăng–Diệu Hoa.......................................................... 318
2. Ni trưởng Như Ái–Tịnh Viên–Hoằng Thâm......................................................... 319
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA...................................................................... 321
1. Về bài kệ truyền pháp của môn phái Chúc Thánh Bình Định......................... 321
2. Về bài kệ truyền pháp của Hòa thượng Chơn Giám–Trí Hải, khai sơn chùa Bích Liên, Bình Định    322
TIẾT 5. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH PHÚ YÊN................... 331
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 331
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 332
1. Tổ đình Từ Quang.................................................................................................... 333
2. Tổ đình Phước Sơn.................................................................................................. 336
3. Tổ đình Triều Tôn.................................................................................................... 338
4. Tổ đình Khánh Sơn.................................................................................................. 339
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 341
1. Hòa thượng Pháp Chuyên–Luật Truyền–Diệu Nghiêm................................... 341
2. Hòa thượng Toàn Thể–Vi Lương–Linh Nguyên................................................ 343
3. Hòa thượng Toàn Nhật–Vi Bảo–Quang Đài...................................................... 345
4. Hòa thượng Chương Từ–Tông Trực–Quảng Thiện........................................... 346
5. Hòa thượng Ấn Thiên–Tổ Hòa–Huệ Nhãn........................................................ 347
6. Hòa thượng Chơn Chánh–Đạo Tâm–Pháp Tạng............................................. 348
7. Hòa thượng Như Đắc–Giải Tường–Thiền Phương............................................. 349
8. Hòa thượng Thị Chí–Hành Thiện–Phước Hộ.................................................... 350
9. Hòa thượng Thị Niệm–Hành Đạo–Phước Ninh................................................. 353
10. Hòa thượng Thị Tín–Hành Giải–Phước Trí...................................................... 354
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................... 356
TIẾT 6. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH KHÁNH HÒA........... 363
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 363
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 364
1. Tổ đình Hội Phước................................................................................................... 364
2. Tổ đình Linh Sơn...................................................................................................... 366
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU.............................................................................. 368
1. Hòa thượng Pháp Thân–Đạo Minh...................................................................... 368

* Trang 13 *
device

2. Hòa thượng Chương Huấn–Tông Giáo............................................................... 369
3. Hòa thượng Chơn Hương–Thiên Quang............................................................. 370
4. Hòa thượng Như Huệ–Giải Thức–Thiền Tâm.................................................... 371
5. Hòa thượng Như Đạt–Giải Nghĩa–Hoằng Thâm................................................ 373
6. Hòa thượng Thị Thọ–Hành Giáo–Nhơn Hiền.................................................... 374
7. Hòa thượng Tâm Thanh–Tịch Tràng.................................................................... 375
8. Hòa thượng Đồng Kỉnh–Thành Tín–Tín Quả...................................................... 377
9. Hòa thượng Thị Tấn–Hạnh Phát–Phước Huệ.................................................... 379
10. Hòa thượng Thị Khai–Hạnh Huệ–Đỗng Minh.............................................................. 381
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI....................................................................... 386
Ni trưởng Tâm Đăng–Hạnh Viên–Chơn Như......................................................... 386
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỂN THỪA................................................................... 389
1. Về thứ hệ trong tông môn của Hòa thượng Thích Tín Thành......................... 390
2. Về việc đặt pháp tự và pháp danh tại Tổ đình Hội Phước.............................. 390
3. Sự truyền thừa của Hòa thượng Thích Tịch Tràng............................................ 390
TIẾT 7. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH NINH THUẬN.......... 397
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 397
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 397
1.Tổ đình Thiền Lâm................................................................................................... 397
2. Tổ đình Thiên Hưng................................................................................................ 401
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 404
1. Hòa thượng Chơn Tâm–Đạo Tánh–Viên Minh................................................. 404
2. Hòa thượng Chơn Cảnh–Đạo Thông–Trí Thắng.............................................. 404
3. Hòa thượng Như Thọ–Giải Thoát–Huyền Tân.................................................. 408
4. Hòa thượng Như Hương–Giải Vị–Huyền Tâm.................................................. 410
5. Hòa thượng Như–Hạnh–Giải Uyên–Huyền Thâm........................................... 411
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................. 412
TIẾT 8. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH BÌNH THUẬN.......... 415
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 415
II. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU......................................................................... 417
1. Hòa thượng Như Quang–Giải Đạo–Hoằng Phúc............................................... 417
2. Hòa thượng Như Tiến–Giải Hinh–Quảng Hưng................................................. 418
3. Hòa thượng Thị Lạc–Hành Thiện–Hưng Từ...................................................... 421
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................. 424
CHƯƠNG IV
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM,
CAO NGUYÊN VÀ HẢI NGOẠI
TIẾT 1. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH............. 427
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 427
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 429
1. Tổ đình Tập Phước.................................................................................................. 429
2. Tổ đình Hưng Long................................................................................................. 433
3. Tổ đình Đông Hưng................................................................................................. 434
4. Tổ đình Quán Thế Âm............................................................................................ 437
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 439
1. Hòa thượng Như Điền–Giải Trà–Huệ Chấn....................................................... 439

* Trang 14 *
device

2. Hòa thượng Chơn Trừng–Đạo Thanh–Hưng Duyên........................................ 441
3. Bồ–tát Thị Thủy–Hành Pháp–Quảng Đức......................................................... 442
4. Hòa thượng Thị Niệm–Hành Nguyện–Viên Thành.......................................... 444
5. Hòa thượng Thị An–Hành Trụ–Phước Bình...................................................... 446
6. Hòa thượng Chơn Miên–Đạo Long–Trí Hưng................................................... 449
7. Hòa thượng Thị Lộc–Thành Văn–Nguyên Ngôn.............................................. 451
8. Hòa thượng Như Thiện–Giải Năng–Hoàn Quan............................................... 454
9. Hòa thượng Đồng Phước–Thông Bửu–Viên Khánh.......................................... 455
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI....................................................................... 459
1. Ni trưởng Đồng Chánh–Thông Huệ–Tịnh Như.................................................. 460
2. Ni trưởng Đồng Độ–Thông Chúng–Tịnh Khiết................................................... 462
3. Ni trưởng Đồng Chánh–Thông–Nghĩa–Tịnh Giác............................................. 463
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................... 464
TIẾT 2. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG.......... 467
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 467
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 468
1. Tổ đình Hội Khánh.................................................................................................. 468
2. Tổ đình Thiên Tôn................................................................................................... 472
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 475
1. Hòa thượng Toàn Tánh–Chánh Đắc................................................................... 475
2. Hòa thượng Chương Đắc–Trí Tập........................................................................ 477
3. Hòa thượng Ấn Long–Thiện Quới........................................................................ 477
4. Hòa thượng Chơn Thanh–Từ Văn....................................................................... 478
5. Hòa thượng Chơn Phổ–Minh Tịnh....................................................................... 480
6. Hòa thượng Như Cự–Viên Chiếu.......................................................................... 482
7. Hòa thượng Thị Huê–Thiện Hương...................................................................... 483
8. Hòa thượng Như Thượng–Thường Chiếu............................................................ 485
9. Hòa thượng Như Trạm–Tịch Chiếu...................................................................... 487
IV. ĐẶC ĐIỂM SỰ TRUYỀN THỪA........................................................................... 489
TIẾT 3. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI VĨNH LONG......................... 491
VÀ CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ................................................................ 491
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 492
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 492
Tổ đình Phước Hậu...................................................................................................... 492
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 494
1. Hòa thượng Ấn Chí–Tổ Chấp–Hoằng Chỉnh.................................................... 494
2. Hòa thượng Chơn Thành– Đạo Tín–Khánh Ngọc............................................ 494
3. Hòa thượng Chơn Quý–Đạo Trân–Khánh Anh................................................. 495
4. Hòa thượng Như Quả–Giải Nhơn–Hoàn Tuyên (Thích Thiện Hoa)............. 497
5. Hòa thượng Như Mẫn–Giải Phật–Hoàn Phú..................................................... 500
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................. 500
Tiết 4. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
VÀ BÀ RỊA–VŨNG TÀU.................................................................................................... 503
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 503
II. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU......................................................................... 504
1. Hòa thượng Đồng Trí–Thanh Minh–Bảo Huệ................................................... 504
2. Hòa thượng Đồng Giác–Tịnh Giác....................................................................... 507

* Trang 15 *
device

TỔNG MỤC.................................................................................................................................. 9
LỜI GIỚI THIỆU...................................................................................................................... 17
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................................. 19
PHÀM LỆ.................................................................................................................................... 21
PHẦN DẪN NHẬP .................................................................................................................... 23
CHƯƠNG I
CHÁNH TRUYỀN TRỰC HỆ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Tổ Thứ 1. Tôn Giả MA HA CA DIẾP................................................................................. 27
Tổ Thứ 2. Tôn Giả A NAN.................................................................................................... 28
Tổ Thứ 3. Tôn Giả THƯƠNG NA HÒA TU....................................................................... 29
Tổ Thứ 4. Tôn Giả ƯU BA CÚC ĐA................................................................................... 30
Tổ Thứ 5. Tôn Giả ĐỀ ĐA CA.............................................................................................. 31
Tổ Thứ 6. Tôn Giả DI GIÀ CA............................................................................................. 32
Tổ Thứ 7. Tôn Giả BÀ TU MẬT.......................................................................................... 33
Tổ Thứ 8. Tôn Giả PHẬT ĐÀ NAN ĐỀ.............................................................................. 33
Tổ Thứ 9. Tôn Giả PHỤC ĐÀ MẬT ĐA............................................................................. 34
Tổ Thứ 10. HIẾP TÔN GIẢ.................................................................................................. 35
Tổ Thứ 11. Tôn Giả PHÚ NA DẠ XA................................................................................. 36
Tổ Thứ 12. Tôn Giả MÃ MINH........................................................................................... 37
Tổ Thứ 13. Tôn Giả CA TỲ MA LA.................................................................................... 38
Tổ Thứ 14. Tôn Giả LONG THỌ......................................................................................... 39
Tổ Thứ 15. Tôn Giả CA NA ĐỀ BÀ.................................................................................... 40
Tổ Thứ 16. Tôn Giả LA HẦU LA ĐA................................................................................. 41
Tổ Thứ 17. Tôn Giả TĂNG GIÀ NAN ĐỀ.......................................................................... 42
Tổ Thứ 18. Tôn Giả GIÀ DA XÁ ĐA.................................................................................. 43
Tổ Thứ 19. Tôn Giả CƯU MA LA ĐA................................................................................ 44
Tổ Thứ 20. Tôn Giả XÀ DẠ ĐA........................................................................................... 45
Tổ Thứ 21. Tôn Giả BÀ TU BÀN ĐẦU.............................................................................. 46
Tổ Thứ 22. Tôn Giả MA NOA LA....................................................................................... 47
Tổ Thứ 23. Tôn Giả HẠC LẶC NA..................................................................................... 48
Tổ Thứ 24. Tôn Giả SƯ TỬ.................................................................................................. 49
Tổ Thứ 25. Tôn Giả BÀ XÁ TƯ ĐA.................................................................................... 50
Tổ Thứ 26. Tôn Giả BẤT NHƯ MẬT ĐA.......................................................................... 51
Tổ Thứ 27. Tôn Giả BÁT NHÃ ĐA LA.............................................................................. 52
Tổ Thứ 28. Tôn Giả BỒ ĐỀ ĐẠT MA................................................................................. 53
Tổ Thứ 29. Thiền sư TUỆ KHẢ – ĐẠI TỔ......................................................................... 54
Tổ Thứ 30. Thiền sư TĂNG XÁN – GIÁM TRÍ................................................................ 56
Tổ Thứ 31. Thiền sư ĐẠO TÍN – ĐẠI Y............................................................................. 57
Tổ Thứ 32. Thiền sư HOẰNG NHẪN – ĐẠI MÃN........................................................... 58
Tổ Thứ 33. Thiền sư HUỆ NĂNG – ĐẠI GIÁM................................................................ 59
9
Tổ Thứ 34. Thiền sư NAM NHẠC – HOÀI NHƯỢNG.................................................... 61
Tổ Thứ 35. Thiền sư MÃ TỔ – ĐẠO NHẤT...................................................................... 62
Tổ Thứ 36. Thiền sư BÁCH TRƯỢNG – HOÀI HẢI....................................................... 63
Tổ Thứ 37. Thiền sư HOÀNG BÁ – HY VẬN................................................................... 64
Tổ Thứ 38. Khai tổ tông Lâm Tế – Thiền sư LÂM TẾ – NGHĨA HUYỀN.................. 65
Tổ Thứ 39. Đời Thứ 2 Tông Lâm Tế – Thiền sư HƯNG HÓA – TỒN TƯƠNG.......... 66
Tổ Thứ 40. Đời Thứ 3 Tông Lâm Tế – Thiền sư NAM VIỆN – HUỆ NGUNG............ 67
Tổ Thứ 41. Đời Thứ 4 Tông Lâm Tế – Thiền sư PHONG HUYỆT – DIÊN CHIỂU... 68
Tổ Thứ 42. Đời Thứ 5 Tông Lâm Tế – Thiền sư THỦ SƠN – TỈNH NIỆM................. 69
Tổ Thứ 43. Đời Thứ 6 Tông Lâm Tế – Thiền sư PHẦN DƯƠNG – THIỆN CHIÊU.. 70
Tổ Thứ 44. Đời Thứ 7 Tông Lâm Tế – Thiền sư THẠCH SƯƠNG – SỞ VIÊN.......... 71
Tổ Thứ 45. Đời Thứ 8 Tông Lâm Tế – Thiền sư DƯƠNG KỲ – PHƯƠNG HỘI......... 72
Tổ Thứ 46. Đời Thứ 9 Tông Lâm Tế – Thiền sư BẠCH VÂN – THỦ ĐOAN.............. 73
Tổ Thứ 47. Đời Thứ 10 Tông Lâm Tế – Thiền sư NGŨ TỔ – PHÁP DIỄN.................. 73
Tổ Thứ 48. Đời Thứ 11 Tông Lâm Tế – Thiền sư VIÊN NGỘ – KHẮC CẦN............. 75
Tổ Thứ 49. Đời Thứ 12 Tông Lâm Tế – Thiền sư HỔ KHƯU – THIỆU LONG.......... 76
Tổ Thứ 50. Đời Thứ 13 Tông Lâm Tế – Thiền sư ỨNG AM – ĐÀM HOA.................. 77
Tổ Thứ 51. Đời Thứ 14 Tông Lâm Tế – Thiền sư MẬT AM – HÀM KIỆT................. 77
Tổ Thứ 52. Đời Thứ 15 Tông Lâm Tế – Thiền sư PHÁ AM – TỔ TIÊN...................... 78
Tổ Thứ 53. Đời Thứ 16 Tông Lâm Tế – Thiền sư VÔ CHUẨN – SƯ PHẠM.............. 78
Tổ Thứ 54. Đời Thứ 17 Tông Lâm Tế – Thiền sư TUYẾT NHAM – TỔ KHÂM.............. 79
Tổ Thứ 55. Đời Thứ 18 Tông Lâm Tế – Thiền sư CAO PHONG – NGUYÊN DIỆU.. 80
Tổ Thứ 56. Đời Thứ 19 Tông Lâm Tế – Thiền sư TRUNG PHONG – MINH BỔN... 81
Tổ Thứ 57. Đời Thứ 20 Tông Lâm Tế – Thiền sư THIÊN NHAM – NGUYÊN TRƯỜNG                82
Tổ Thứ 58. Đời Thứ 21 Tông Lâm Tế – Thiền sư VẠN PHONG – THỜI ỦY............. 82
Tổ Thứ 59. Đời Thứ 22 Tông Lâm Tế – Thiền sư BẢO TẠNG – PHỔ TRÌ................. 84
Tổ Thứ 60. Đời Thứ 23 Tông Lâm Tế – Thiền sư ĐÔNG MINH – HUỆ NHẠC........ 85
Tổ Thứ 61. Đời Thứ 24 Tông Lâm Tế – Thiền sư HẢI CHU – VĨNH TỪ................... 85
Tổ Thứ 62. Đời Thứ 25 Tông Lâm Tế – Thiền sư BẢO PHONG – TRÍ TUYÊN........ 86
Tổ Thứ 63. Đời Thứ 26 Tông Lâm Tế – Thiền sư THIÊN KỲ – BỔN THỤY............. 87
Tổ Thứ 64. Đời Thứ 27 Tông Lâm Tế – Thiền sư TUYỆT HỌC – MINH THÔNG... 88
Tổ Thứ 65. Đời Thứ 28 Tông Lâm Tế – Thiền sư TIẾU NHAM – ĐỨC BẢO............ 89
Tổ Thứ 66. Đời Thứ 29 Tông Lâm Tế – Thiền sư HUYỄN HỮU – CHÁNH TRUYỀN 90
Tổ Thứ 67. Đời Thứ 30 Tông Lâm Tế – Thiền sư MẬT VÂN – VIÊN NGỘ.................................. 91
Tổ Thứ 68. Đời Thứ 31 Tông Lâm Tế – Thiền sư MỘC TRẦN – ĐẠO MÂN............. 92
Tổ Thứ 69. Đời Thứ 32 Tông Lâm Tế – Thiền sư KHOÁNG VIÊN – BỔN QUẢ....... 93
Tổ Thứ 70. Đời Thứ 33 Tông Lâm Tế – Thiền sư SIÊU BẠCH – THỌ TÔNG........... 93
Tổ Thứ 71. Đời Thứ 34 Tông Lâm Tế – Sơ Tổ Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh...... 95
Thiền sư MINH HẢI – ĐẮC TRÍ – PHÁP BẢO............................................ 96
CHƯƠNG II
THIỀN SƯ MINH HẢI PHÁP BẢO VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
I. BỐI CẢNH XÃ HỘI QUẢNG NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XVII........................... 97
1. Khái quát quá trình hình thành tỉnh Quảng Nam............................................... 97
2. Bối cảnh xã hội Quảng Nam nửa cuối thế kỷ XVII............................................ 99
3. Thái độ của các chúa Nguyễn đối với Phật giáo................................................ 102
10
4. Sự thành lập đô thị cổ Hội An và làng Minh Hương......................................... 104
II. THIỀN SƯ MINH HẢI VÀ SỰ KHAI SÁNG THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH          105
1. Tình hình Phật giáo Quảng Nam trước khi dòng Lâm Tế Chúc Thánh ra đời 105
2. Sự ra đời của thiền phái Chúc Thánh................................................................... 107
3. Lược sử thiền sư Minh Hải–Pháp Bảo................................................................. 108
4. Ý nghĩa hai chữ Chúc Thánh và bài kệ truyền pháp của tổ Minh Hải–Pháp Bảo                112
5. Một vài tồn nghi về hành trạng của tổ Minh Hải–Pháp Bảo.......................... 117
III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH................................... 123
1. Nguyên nhân phát triển.......................................................................................... 123
2. Phương pháp tu tập và tôn chỉ hành đạo............................................................ 126
3. Sinh hoạt và tổ chức của sơn môn....................................................................... 130
CHƯƠNG III
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
TIẾT 1. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI QUẢNG NAM–ĐÀ NẴNG. 137
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 137
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 139
1. Tổ đình Chúc Thánh............................................................................................... 139
2. Tổ đình Vạn Đức...................................................................................................... 143
3. Tổ đình Phước Lâm................................................................................................. 145
4. Tổ đình Tam Thai ................................................................................................... 149
5. Tổ đình Cổ Lâm....................................................................................................... 152
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 154
1. Hòa thượng Thiệt Dinh–Chánh Hiển–Ân Triêm................................................ 154
2. Hòa thượng Pháp Kiêm–Luật Oai–Minh Giác................................................... 155
3. Hòa thượng Toàn Nhâm–Vi Ý–Quán Thông..................................................... 158
4. Hòa thượng Chương Tư–Tuyên Văn–Huệ Quang............................................ 159
5. Hòa thượng Chương Quảng–Tuyên Châu–Mật Hạnh..................................... 160
6. Hòa thượng Ấn Bổn–Tổ Nguyên–Vĩnh Gia....................................................... 161
7. Hòa thượng Ấn Lan–Tổ Huệ–Từ Trí................................................................... 164
8. Hòa thượng Chơn Pháp–Đạo Diệu–Phước Trí................................................... 166
9. Hòa thượng Ấn Nghiêm–Tổ Thân–Phổ Thoại................................................... 167
10. Hòa thượng Chơn Chứng–Đạo Tâm–Thiện Quả............................................ 169
11. Hòa thượng Như Quang–Giải Chiếu–Trí Minh................................................ 171
12. Hòa thượng Chơn Tá–Đạo Hóa–Tôn Bảo....................................................... 173
13. Hòa thượng Thị Năng–Trí Hữu–Hương Sơn.................................................... 175
14. Hòa thượng Như Vạn–Giải Thọ–Trí Phước...................................................... 178
15. Hòa thượng Chơn Ngọc–Đạo Bảo–Long Trí................................................... 180
16. Hòa thượng Như Nhàn–Giải Lạc–Trí Giác....................................................... 182
17. Chơn Phát–Đạo Dũng–Long Tôn....................................................................... 184
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI....................................................................... 187
1. Ni trưởng Đồng An–Diệu Trí.................................................................................. 187
2. Ni trưởng Như Hường–Giải Liên–Thọ Minh....................................................... 188
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................... 190
TIẾT 2. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI THỪA THIÊN–HUẾ........... 209
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 209
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 211
11
1. Tổ đình Viên Thông................................................................................................. 211
2. Chùa Phước Huệ...................................................................................................... 214
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 217
1. Hòa thượng Chơn Kim–Pháp Lâm...................................................................... 217
2. Thiền sư Chơn Tâm–Đạo Tánh–Pháp Thân...................................................... 219
3. Hòa thượng Chơn Kiết–Đạo Tường–Phổ Hóa................................................... 220
4. Hòa thượng Như Thừa–Giải Trí–Hoằng Nguyện.............................................. 221
5. Hòa thượng Thị Bình–Diệu Khai.......................................................................... 222
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................. 223
TIẾT 3. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI.......... 225
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 225
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 226
1. Tổ đình Thiên Ấn..................................................................................................... 226
2. Tổ đình Viên Quang................................................................................................ 230
3. Tổ đình Phước Quang............................................................................................. 232
4. Tổ đình Quang Lộc.................................................................................................. 235
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU................................................................................ 236
1. Hòa thượng Thiệt Úy–Chánh Thành–Khánh Vân............................................. 236
2. Hòa thượng Pháp Ấn–Tường Quang–Quảng Độ............................................... 236
3. Hòa thượng Toàn Chiếu–Trí Minh–Bảo Ấn...................................................... 238
4. Hòa thượng Chương Nhẫn–Tuyên Tâm–Từ Nhân........................................... 240
5. Hòa thượng Chương Khước–Tông Tuyên–Giác Tánh..................................... 242
6. Hòa thượng Ấn Hướng–Tổ Đồng–Pháp Nhãn................................................... 244
7. Hòa thượng Ấn Tham–Tổ Vân–Hoằng Phúc.................................................... 246
8. Hòa thượng Ấn Kim–Tổ Tuân–Hoằng Tịnh...................................................... 247
9. Hòa thượng Ấn Lãnh–Tổ Tòng–Hoằng Thạc.................................................... 249
10. Hòa thượng Chơn Trung–Đạo Chí–Diệu Quang............................................. 250
11. Thánh tử đạo Thị Hoàng–Hạnh Đức–Giác Bình.............................................. 253
12. Hòa thượng Như Chánh–Giải Trực–Huyền Tấn............................................. 255
13. Hòa thượng Chơn Khai–Đạo Chánh–Quang Lý............................................. 256
14. Hòa thượng Chơn Sử–Đạo Thị–Khánh Tín..................................................... 259
15. Hòa thượng Như Bình–Giải An–Huyền Tịnh.................................................. 261
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI....................................................................... 262
Ni trưởng Như Huyền–Giải Huệ–Hồng Từ.............................................................. 263
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................... 265
TIẾT 4. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH..................................... 275
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA.......................................................................... 275
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.............................................................................................. 276
1. Tổ đình Sơn Long..................................................................................................... 276
2. Tổ đình Thiên Hòa................................................................................................... 279
3. Tổ đình Phổ Bảo....................................................................................................... 281
4. Tổ đình Thắng Quang.............................................................................................. 283
5. Tổ đình Thiên Bình................................................................................................... 285
III. NHỮNG VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 288
1. Hòa thượng Thiệt Đăng–Chánh Trí–Bửu Quang............................................... 288
2. Hòa thượng Toàn Định–Vi Quang–Bảo Tạng..................................................... 289
12
3. Hòa thượng Toàn Ý–Vi Tri–Phổ Huệ................................................................... 290
4. Hòa thượng Chương Thiện–Tuyên Giác–Hoằng Đạo...................................... 291
5. Hòa thượng Chơn Hương–Chí Bảo..................................................................... 292
6. Hòa thượng Chơn Giám–Đạo Quang–Trí Hải.................................................... 294
7. Hòa thượng Như Phước–Giải Tiềm–Huyền Ý................................................... 296
8. Hòa thượng Như Hòa–Tâm Ấn............................................................................. 299
9. Hòa thượng Như Huệ–Thanh Nguyên–Hoằng Thông...................................... 300
10. Hòa thượng Chơn Phước–Đạo Thông–Huệ Pháp......................................... 305
11. Hòa thượng Như Đăng–Giải Chiếu–Trí Độ...................................................... 307
12. Hòa thượng Như Từ–Tâm Đạt............................................................................ 309
13. Hòa thượng Thị Công–Trí An–Đồng Thiện....................................................... 310
14. Hòa thượng Như An–Giải Hòa–Huyền Quang................................................ 312
15. Hòa thượng Thị Huệ–Hạnh Giải–Bảo An......................................................... 314
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI........................................................................... 318
1. Ni trưởng Thị Hương–Từ Đăng–Diệu Hoa.......................................................... 318
2. Ni trưởng Như Ái–Tịnh Viên–Hoằng Thâm......................................................... 319
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA...................................................................... 321
1. Về bài kệ truyền pháp của môn phái Chúc Thánh Bình Định......................... 321
2. Về bài kệ truyền pháp của Hòa thượng Chơn Giám–Trí Hải, khai sơn chùa Bích Liên, Bình Định    322
TIẾT 5. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH PHÚ YÊN................... 331
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 331
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 332
1. Tổ đình Từ Quang.................................................................................................... 333
2. Tổ đình Phước Sơn.................................................................................................. 336
3. Tổ đình Triều Tôn.................................................................................................... 338
4. Tổ đình Khánh Sơn.................................................................................................. 339
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 341
1. Hòa thượng Pháp Chuyên–Luật Truyền–Diệu Nghiêm................................... 341
2. Hòa thượng Toàn Thể–Vi Lương–Linh Nguyên................................................ 343
3. Hòa thượng Toàn Nhật–Vi Bảo–Quang Đài...................................................... 345
4. Hòa thượng Chương Từ–Tông Trực–Quảng Thiện........................................... 346
5. Hòa thượng Ấn Thiên–Tổ Hòa–Huệ Nhãn........................................................ 347
6. Hòa thượng Chơn Chánh–Đạo Tâm–Pháp Tạng............................................. 348
7. Hòa thượng Như Đắc–Giải Tường–Thiền Phương............................................. 349
8. Hòa thượng Thị Chí–Hành Thiện–Phước Hộ.................................................... 350
9. Hòa thượng Thị Niệm–Hành Đạo–Phước Ninh................................................. 353
10. Hòa thượng Thị Tín–Hành Giải–Phước Trí...................................................... 354
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................... 356
TIẾT 6. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH KHÁNH HÒA........... 363
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 363
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 364
1. Tổ đình Hội Phước................................................................................................... 364
2. Tổ đình Linh Sơn...................................................................................................... 366
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU.............................................................................. 368
1. Hòa thượng Pháp Thân–Đạo Minh...................................................................... 368
13
2. Hòa thượng Chương Huấn–Tông Giáo............................................................... 369
3. Hòa thượng Chơn Hương–Thiên Quang............................................................. 370
4. Hòa thượng Như Huệ–Giải Thức–Thiền Tâm.................................................... 371
5. Hòa thượng Như Đạt–Giải Nghĩa–Hoằng Thâm................................................ 373
6. Hòa thượng Thị Thọ–Hành Giáo–Nhơn Hiền.................................................... 374
7. Hòa thượng Tâm Thanh–Tịch Tràng.................................................................... 375
8. Hòa thượng Đồng Kỉnh–Thành Tín–Tín Quả...................................................... 377
9. Hòa thượng Thị Tấn–Hạnh Phát–Phước Huệ.................................................... 379
10. Hòa thượng Thị Khai–Hạnh Huệ–Đỗng Minh.............................................................. 381
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI....................................................................... 386
Ni trưởng Tâm Đăng–Hạnh Viên–Chơn Như......................................................... 386
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỂN THỪA................................................................... 389
1. Về thứ hệ trong tông môn của Hòa thượng Thích Tín Thành......................... 390
2. Về việc đặt pháp tự và pháp danh tại Tổ đình Hội Phước.............................. 390
3. Sự truyền thừa của Hòa thượng Thích Tịch Tràng............................................ 390
TIẾT 7. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH NINH THUẬN.......... 397
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 397
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 397
1.Tổ đình Thiền Lâm................................................................................................... 397
2. Tổ đình Thiên Hưng................................................................................................ 401
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 404
1. Hòa thượng Chơn Tâm–Đạo Tánh–Viên Minh................................................. 404
2. Hòa thượng Chơn Cảnh–Đạo Thông–Trí Thắng.............................................. 404
3. Hòa thượng Như Thọ–Giải Thoát–Huyền Tân.................................................. 408
4. Hòa thượng Như Hương–Giải Vị–Huyền Tâm.................................................. 410
5. Hòa thượng Như–Hạnh–Giải Uyên–Huyền Thâm........................................... 411
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................. 412
TIẾT 8. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH BÌNH THUẬN.......... 415
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 415
II. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU......................................................................... 417
1. Hòa thượng Như Quang–Giải Đạo–Hoằng Phúc............................................... 417
2. Hòa thượng Như Tiến–Giải Hinh–Quảng Hưng................................................. 418
3. Hòa thượng Thị Lạc–Hành Thiện–Hưng Từ...................................................... 421
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................. 424
CHƯƠNG IV
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI CÁC TỈNH MIỀN NAM,
CAO NGUYÊN VÀ HẢI NGOẠI
TIẾT 1. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH............. 427
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 427
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 429
1. Tổ đình Tập Phước.................................................................................................. 429
2. Tổ đình Hưng Long................................................................................................. 433
3. Tổ đình Đông Hưng................................................................................................. 434
4. Tổ đình Quán Thế Âm............................................................................................ 437
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 439
1. Hòa thượng Như Điền–Giải Trà–Huệ Chấn....................................................... 439
14
2. Hòa thượng Chơn Trừng–Đạo Thanh–Hưng Duyên........................................ 441
3. Bồ–tát Thị Thủy–Hành Pháp–Quảng Đức......................................................... 442
4. Hòa thượng Thị Niệm–Hành Nguyện–Viên Thành.......................................... 444
5. Hòa thượng Thị An–Hành Trụ–Phước Bình...................................................... 446
6. Hòa thượng Chơn Miên–Đạo Long–Trí Hưng................................................... 449
7. Hòa thượng Thị Lộc–Thành Văn–Nguyên Ngôn.............................................. 451
8. Hòa thượng Như Thiện–Giải Năng–Hoàn Quan............................................... 454
9. Hòa thượng Đồng Phước–Thông Bửu–Viên Khánh.......................................... 455
IV. SỰ TRUYỀN THỪA CỦA CHƯ NI....................................................................... 459
1. Ni trưởng Đồng Chánh–Thông Huệ–Tịnh Như.................................................. 460
2. Ni trưởng Đồng Độ–Thông Chúng–Tịnh Khiết................................................... 462
3. Ni trưởng Đồng Chánh–Thông–Nghĩa–Tịnh Giác............................................. 463
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................... 464
TIẾT 2. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG.......... 467
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 467
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 468
1. Tổ đình Hội Khánh.................................................................................................. 468
2. Tổ đình Thiên Tôn................................................................................................... 472
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 475
1. Hòa thượng Toàn Tánh–Chánh Đắc................................................................... 475
2. Hòa thượng Chương Đắc–Trí Tập........................................................................ 477
3. Hòa thượng Ấn Long–Thiện Quới........................................................................ 477
4. Hòa thượng Chơn Thanh–Từ Văn....................................................................... 478
5. Hòa thượng Chơn Phổ–Minh Tịnh....................................................................... 480
6. Hòa thượng Như Cự–Viên Chiếu.......................................................................... 482
7. Hòa thượng Thị Huê–Thiện Hương...................................................................... 483
8. Hòa thượng Như Thượng–Thường Chiếu............................................................ 485
9. Hòa thượng Như Trạm–Tịch Chiếu...................................................................... 487
IV. ĐẶC ĐIỂM SỰ TRUYỀN THỪA........................................................................... 489
TIẾT 3. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI VĨNH LONG......................... 491
VÀ CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ................................................................ 491
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 492
II. NHỮNG NGÔI TỔ ĐÌNH.......................................................................................... 492
Tổ đình Phước Hậu...................................................................................................... 492
III. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU....................................................................... 494
1. Hòa thượng Ấn Chí–Tổ Chấp–Hoằng Chỉnh.................................................... 494
2. Hòa thượng Chơn Thành– Đạo Tín–Khánh Ngọc............................................ 494
3. Hòa thượng Chơn Quý–Đạo Trân–Khánh Anh................................................. 495
4. Hòa thượng Như Quả–Giải Nhơn–Hoàn Tuyên (Thích Thiện Hoa)............. 497
5. Hòa thượng Như Mẫn–Giải Phật–Hoàn Phú..................................................... 500
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................. 500
Tiết 4. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
VÀ BÀ RỊA–VŨNG TÀU.................................................................................................... 503
I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ TRUYỀN THỪA..................................................................... 503
II. CÁC VỊ DANH TĂNG TIÊU BIỂU......................................................................... 504
1. Hòa thượng Đồng Trí–Thanh Minh–Bảo Huệ................................................... 504
2. Hòa thượng Đồng Giác–Tịnh Giác....................................................................... 507
15
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA................................................................. 508
TIẾT 5. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI CÁC TỈNH CAO NGUYÊN 509
I. TỈNH LÂM ĐỒNG....................................................................................................... 509
1. Sự truyền thừa của chư Tăng................................................................................. 511
2. Sự truyền thừa của chư Ni...................................................................................... 520
II. TỈNH ĐAKLAK........................................................................................................... 521
Thượng tọa Đồng Viên–Thông Lợi–Viên Đức........................................................ 522
III. TỈNH ĐAKNONG...................................................................................................... 523
Hòa thượng Chơn Bích–Đạo Liên–Trí Huy........................................................... 524
IV. TỈNH GIA LAI–KONTUM...................................................................................... 525
Tổ đình Bác Ái.............................................................................................................. 525
TIẾT 6. THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH TẠI HẢI NGOẠI.......................... 529
I. TẠI CHÂU ÂU.............................................................................................................. 529
1. Hòa thượng Như Kế–Giải Đạo–Huyền Vi........................................................... 530
2. Hòa thượng Như Điển–Giải Minh Trí Tâm......................................................... 532
3. Hòa thượng Đồng Tâm–Thông Tịnh–Trí Minh................................................. 535
II. TẠI CHÂU MỸ........................................................................................................... 536
1. Hòa thượng Chơn Điền–Đạo Phước..................................................................... 538
2. Hòa thượng Như Lễ–Huyền Dung........................................................................ 539
3. Hòa thượng Thị Uẩn–Hạnh Đạo–Thuần Phong................................................ 539
4. Hòa thượng Đồng Đạt–Thông Đạt–Thanh An................................................... 540
III. TẠI CHÂU ÚC.................................................................................................................... 540
1. Hòa thượng Như Kế–Giải Tích–Huyền Tôn....................................................... 541
2. Hòa thượng Như Huệ–Giải Trí–Trí Thông.......................................................... 542
3. Hòa thượng Đồng An–Thanh Nghiệp–Bảo Lạc................................................ 545

PHẦN KẾT LUẬN........................................................................... 547
PHẦN PHỤ LỤC............................................................................. 557

CÁC BÀI KỆ TRUYỀN THỪA CỦA TÔNG LÂM TẾ TẠI VIỆT NAM
1. BÀI KỆ CỦA TỔ TRÍ BẢN–ĐỘT KHÔNG............................................................ 557
2. BÀI KỆ CỦA TỔ VẠN PHONG–THỜI ỦY............................................................ 558
3. BÀI KỆ CỦA TỔ MỘC TRẦN–ĐẠO MÂN............................................................ 559
4. BÀI KỆ CỦA TỎ THIỆT DIỆU–LIỄU QUÁN....................................................... 559
5. Bài kệ của Tổ Minh Hành-Tại Tại:.......................................................................... 561
THƯ MỤC THAM KHẢO...................................................................................................... 563
A. SÁCH CHỮ VIỆT....................................................................................................... 563
B. KINH SÁCH CHỮ HÁN............................................................................................ 565
C. CÁC TẠP CHÍ, KỶ YẾU, LUẬN VĂN.................................................................... 565
D. KHẢO SÁT ĐIỀN DÃ, NGHIÊN CỨU THỰC TẾ VĂN BIA, VĂN BẢN LƯU TRỮ,
LONG VỊ, PHÁP QUYỂN, ĐỘ ĐIỆP, CHÚC TỪ CÁC CHÙA........................... 566

* Trang 16 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh