LOGO VNBET
như Giáo thọ giới đàn Thức – xoa tại chùa Bảo Quang năm 1968; Đệ nhất tôn chứng trong Hội đồng Thập sư Ni của giới đàn Vĩnh Gia năm 1970; Yết–ma A–xà–lê tại giới đàn Phước Huệ, Đà Nẵng năm 1996 v.v... để truyền trao giới pháp cho chư Ni tu học.
Ni trưởng viên tịch vào lúc 8 giờ 05 phút ngày 23 tháng 2 năm Canh Thìn (2000), hưởng thọ 81 tuổi đời và 50 tuổi đạo.
Hơn nửa thế kỷ hành đạo tại Quảng Nam, nhị vị Ni trưởng đào tạo rất nhiều chư Ni đầy đủ phẩm hạnh kế thừa phát triển Ni bộ. Từ Bảo Thắng chư Ni ra trú trì các chùa như: Ni sư Thích Nữ Giải Thiện, trú trì tịnh thất Bảo Châu; Ni sư Thích Nữ Hạnh Đạo (1943–2007), trú trì chùa Hòa Quang; Ni sư Thích Nữ Hạnh Nguyên, trú trì chùa Minh Tân v.v... và chư Ni hành đạo tại các tỉnh Quảng Ngãi, Sài–gòn, Bà Rịa–Vũng Tàu v.v...
Còn Ni trưởng Thích Nữ Diệu Trí sau 20 năm hành đạo tại thị xã Tam Kỳ, Ni trưởng cũng đã đào tạo các đệ tử kế thừa như: Ni sư Thích Nữ Nhật Tân, trú trì chùa Diệu Quang; Ni sư Thích Nữ Pháp Định, trú trì chùa Lương Mỹ; Ni sư Thích Nữ Nhật Huy, trú trì chùa Hiệp Phú v.v...
Hiện tại, chư Ni cũng đang đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội cũng như Tông môn.
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ TRUYỀN THỪA
Kể từ khi tổ Minh Hải–Pháp Bảo khai tông lập giáo, tính đến nay cũng đã trải qua 300 năm truyền thừa phát triển. Trong 3 thế kỷ ấy, chư Tăng tùy duyên giáo hóa và phát triển tông môn khắp các tỉnh thành. Tại Quảng Nam, cho đến nay đã truyền được 12 đời, xuống đến chữ Chúc và chữ Thánh. Phần lớn chư Tăng tại địa phương đều tuân thủ truyền theo pháp kệ của Tổ sư Minh Hải.

* Trang 191 *
device

* Trang 192 *
device

* Trang 193 *
device

* Trang 194 *
device

* Trang 195 *
device

* Trang 196 *
device

* Trang 197 *
device

* Trang 198 *
device

* Trang 199 *
device

* Trang 200 *
device

* Trang 201 *
device

* Trang 202 *
device

* Trang 203 *
device

* Trang 204 *
device

* Trang 205 *
device

* Trang 206 *
device

* Trang 207 *
device

* Trang 208 *
device

 
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh