LOGO VNBET
05. LỊCH SỬ KẾT TẬP PHÁP TẠNG LẦN NĂM
Sau lần kết tập pháp tạng thứ tư, đúng 2015 năm, thì đến lần kết tập Pháp tạng thứ 5. Theo sự ghi chép của Pali giáo sử, chương 6, và sử Miến Điện, thì vào năm 1871, quốc vương Miến Điện và Mẫn Đông (Mindon-tại vị từ 1853-1878) đứng ra triệu tập 2400 vị cao tăng, cử hành kết tập Tam tạng giáo điển lần thứ 5, tại thủ đô Mạn-đức-lặc (Mandalay), chính quốc vương làm người hộ pháp. Lần kết tập lấy luật tạng làm trung tâm, khảo đính đối chiếu những điểm dị đồng của thánh điển, rồi đại chúng cùng đọc tụng, trải qua 5 tháng mới hoàn thành. Sau đó, nhà vua truyền lệnh đem văn tự của 3 tạng đã được kết tập sắp xếp theo thể loại, rồi cho khắc trên 729 khối đá hình vuông, và đem cất vào trong chùa tháp Câu-tha-đà (Kuthodaw), dưới chân núi Mạn-đức-lặc và cho xây 45 tòa tháp Phật bao quanh ở bên ngoài. Thành quả kết tập này vẫn còn được bảo quản tại cố đô Mạn-đức-lặc, cho đến này nay (PQĐTĐ, tr.5189b)
Tóm tắt:
1) Lý do kết tập: Để thống nhất và giữ sự trong sáng của kinh điển.

* Trang 279 *
device

2) Thời gian kết tập: Vào năm 1871, và trải qua 5 tháng mới hoàn thành.
3) Địa điểm kết tập: Tại thủ đô của Miến Điện lúc bấy giờ là Mạn-đức-lặc (Mandalay).
4) Số người tham dự kết tập:  2400 vị cao tăng.
5) Người khởi xướng và bảo trợ cuộc kết tập: Vua Mẫn Đông (Mindon), vị hộ pháp đắc lực cảu Phật giáo Miến Điện lúc bấy giờ.
6) Thành quả cuộc kết tập: Khảo đính lại 3 tạng, rồi đem khắc trên 729 phiến đá hình vuông.
7) Phương thức bảo quản: Đem cất 3 tạng vào trong chùa tháp Câu-tha-đà (Kuthodaw), và xây 45 ngôi bảo tháp xung quanh bên ngoài.

* Trang 280 *
device

 
Một Số Vấn Đề Giới Luật