LOGO VNBET
8. TRÁCH NHIỆM LÀM THẦY:
Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ, lúc ấy có Tỳ-kheo một tuổi hạ dẫn theo một đệ tử chưa có tuổi hạ, hai vai mang hai túi y, trên đầu đội một túi, tay trái cầm bát và giày da, tay phải xách bình nước và túi da đựng dầu, cùng đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ. Cái túi y trên đầu thầy rơi xuống nhằm đầu gối của Phật, Phật bèn dùng tay gạt ra, Tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi:
- Này Tỳ-kheo, vật này của ai vậy?
- (457c) Bạch Thế Tôn! Của đệ tử cùng đi với con.
- Ông được mấy tuổi hạ?
- Dạ một tuổi, Bạch Thế Tôn!
- Đệ tử mấy tuổi hạ?
- Dạ chưa có tuổi hạ nào.
- Ông mới một tuổi hạ mà đã nuôi đệ tử chưa có tuổi hạ thì cũng giống như người yếu đuối mà lại cứu người yếu đuối.
Thế rồi, Phật nói với các Tỳ-kheo:
- Bản thân mình không tự hàng phục được mà muốn hàng phục người khác thì không có lẽ đó. Bản thân mình không tự chế ngự được mà muốn chế ngự người khác, thật

* Trang 91 *
device

không có lẽ đó. Bản thân mình chưa tự độ được mà muốn độ người khác, thật không có lẽ đó. Bản thân mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát người cho người khác, thật không có lẽ đó.
Này các Tỳ-kheo! Tự hàng phục được mình rồi mới hàng phục người khác, điều đó có thể. Tự chế ngự được mình rồi mới chế ngự người khác, điều đó có thể. Tự độ được mình rồi mới độ người khác, điều đó có thể. Tự mình đã giải thoát rồi mới giải thoát cho người khác,m điều đó có thể. Này Tỳ-kheo! Từ nay về sau, Ta không cho phép Tỳ-kheo dưới mười tuổi hạ độ người xuất gia thọ Cụ túc.
Sau khi Phật đã chế giới không cho phép Tỳ-kheo dưới mười tuổi hạ độ người xuất gia thọ Cụ túc, rồi Nan-đà, Ưu-ba-nan-đà đủ mười tuổi hạ, độ người xuất gia cho thọ giới Cụ túc. Nhưng độ rồi mà không chịu dạy dỗ, để họ giống như trâu hoang, dê hoang, sống phóng túng không kỷ cương, không biết chế ngự, thiếu sự trong sạch, uy nghi không đầy đủ, không biết phụng sự Hòa Thượng, A-xà-lê, không biết vâng lời Tỳ-kheo trưởng lão, không biết phép tắc vào thôn xóm, không biết phép tắc ở nơi hoang vắng, không biết phép tắc vào trong chúng Tăng, không biết cách thức khoác y, cầm bát. Các Tỳ-kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy:
- Từ nay về sau, ai thành tựu mười điều kiện sau đây, Ta mới cho phép độ người xuất gia thọ giới Cụ túc. Mười điều kiện đó là:
1- Giữ giới thanh tịnh.
2- Nghe nhiều A-tì-đàm
3- Nghe nhiều Tì-ni

* Trang 92 *
device

4- Học giới.
5- Học định.
6- Học tuệ.
7- Có thể xuất tội và khai người khác xuất tội
8- Có thể nuôi người bệnh và nhờ người khác nuôi người bệnh.
9- Khi đệ tử gặp nạn có thể giải cứu, hoặc nhờ người giải cứu.
10- Đã đủ mười tuổi hạ.
Đó gọi là mười điều kiện để được làm thầy, độ người xuất gia thọ giới Cụ túc, Ngoài ra, người nào ít nhất đủ mười tuổi hạ và biết hai bộ Luật (bộ luật của Tỳ-kheo và bộ luật của Tỳ-kheo ni) cũng được phép làm thầy. (47)
_______________
(47) Luật Ma-ha-tăng-kỳ, quyển 28, Đ 22, tr.457b-c

* Trang 93 *
device

* Trang 94 *
device

 
Một Số Vấn Đề Giới Luật