LOGO VNBET
LỜI NÓI ĐẦU

Do đảm trách giảng dạy về Giới Luật, có điều kiện tiếp xúc với Tăng Ni trẻ nên tác giả biết được phần nào tâm tư nguyện vọng và những trăn trở của họ về các vấn đề liên quan đến giới luật của người xuất gia trong cuộc sống hiện tại. Vì muốn thảo luận trao đổi về những thao thức của Tăng Ni, hầu đưa đến một phương pháp tương đối thỏa đáng, đồng thời khế lý, khế cơ và khế thời, mà loại bài viết về chủ đề Giới luật được thực hiện. Các bài này viết vào những thời gian khác nhau, nên về mặt hình thức, khó tránh khỏi một vài chỗ bất đồng, nhưng về phương tiện nội dung thì chúng hoàn toàn thống nhất và bổ sung cho nhau.
Hiện nay, các Tăng Ni đang theo học tại các trường Phật học từ các tỉnh đến thành phố đang có nhu cầu tìm hiểu về Giới Luật rất bức thiết. Để đáp ứng phần nào những nhu cầu chính đáng ấy, tác giả quyết định cho xuất bản tập sách này. Đây là một tập hợp của các bài viết xoay quanh chủ đề Giới Luật đã được các Tạp Chí Phật Giáo đăng tải từ trước đến nay (1993-2005), nên có nhan đề là Một Số Vấn Đề Giới Luật.
Chúng ta đều biết rằng, Giới Luật là thọ mạng của Phật pháp, là sinh mệnh của Tăng già và là vị thầy cao cả của hàng trưởng tử Như Lai. Nhằm minh định tầm quan

* Trang 7 *
device

Trọng của Giới luật, nên trong lời nói đầu của quyển Sa-di luật nghi yếu lược, Luật sư Châu Hoằng (1532 – 1642) đã đúc kết “Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hĩ”. (Nhờ giới mà có định, nhờ định mà phát tuệ, do đó mới thành tựu đạo quả của bậc Thánh; được như vậy mới không cô phụ chí hướng xuất gia của mình). Vì tính chất của giới luật là phòng phi chỉ ác, là biệt biệt giải thoát, cho nên những ai có phúc duyên tắm mình trong biển giới pháp, chắc chắn trí đức sẽ thăng hoa, ba nghiệp sẽ tương ưng với Thánh đạo, và cánh cửa giải thoát sẽ mở ra lúc nào mình cũng không biết.
Tập sách này mình được xuất bản để trình diện với độc giả bốn phương là nhờ sự giúp đỡ tận tình của những cơ quan có chức năng liên hệ và tấm lòng hộ pháp nhiệt thành của những người đứng ra thực hiện. Tác giả xin chân thành tri ân và nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho các vị có đủ dũng chí để tự mình đốt đuốc tuệ soi đường mê tăm tối, nương thuyền từ vượt khỏi bể trầm luân.
Thành kính nguyện cầu cho Thánh giới của Đấng Giác Ngộ được tồn tại lâu dài trên thế gian này.

 
Thiền viện Vạn Hạnh ngày 10/3/2006
        Tỳ kheo Thích Phước Sơn

* Trang 8 *
device

 
Một Số Vấn Đề Giới Luật