LOGO VNBET
                                                                          MỤC LỤC

Lời nói đầu ................................................................................................................... 7
1. Đôi nét về giới luật................................................................................................... 9
2. Các cấp độ giới pháp................................................................................................ 23
3. Tính chất giáo dục.................................................................................................... 43
4. Giới luật là công truyền hay giới truyền?................................................................. 51
5. “Thập tuế tằng giá” là thế nào?................................................................................. 59
6. Thế nào là phá hòa hợp Tăng?.................................................................................. 69
7. Giới luật có thể thay đổi được không?..................................................................... 83
8. Trách nhiệm làm thầy................................................................................................ 91
9. Phép cung kính......................................................................................................... 95
10. Các già nạn đối với người xuất gia......................................................................... 101
11. Thể thức cử tội........................................................................................................ 119
12. Thể thức sám hối của tội......................................................................................... 125
13. Phương pháp diệt tránh.......................................................................................... 139
14. Kiết hạ an cư........................................................................................................... 151
15. Ý nghĩa tự tứ.......................................................................................................... 157
16. Thể thức tự tứ......................................................................................................... 163
17. Ý nghĩa của Y-ca-thi-na.......................................................................................... 173
18. Pháp phục – Ý nghĩa và công dụng........................................................................ 179
19. Tháp – Ý nghĩa và công dụng................................................................................. 193
20. Ba mươi lăm tác hại của rượu................................................................................. 207
21. Lời khuyên bỏ rượu thịt......................................................................................... 213

* Trang 5 *
device

PHỤ LỤC
01. Lịch sử kiết tập pháp tạng lần thứ nhất.................................................................. 239
02. Lịch sử kiết tập pháp tạng lần thứ hai.................................................................... 249
03. Lịch sử kiết tập pháp tạng lần thứ ba..................................................................... 261
04. Lịch sử kiết tập pháp tạng lần thứ tư...................................................................... 271
05. Lịch sử kiết tập pháp tạng lần thứ năm.................................................................. 279
06. Lịch sử kiết tập pháp tạng lần thứ sáu.................................................................... 281

* Trang 6 *
device

 
Một Số Vấn Đề Giới Luật