LOGO VNBETPHỤ LỤC

* Trang 237 *
device

* Trang 238 *
device

1. LỊCH SỬ KẾT TẬP PHÁP TẠNG LẦN NHẤT:
Không bao lâu sau khi đức Thế Tôn nhập Niết-bàn, Tôn giả Đại Ca Diếp tập hop 500 vị đại Tỳ-kheo tại giảng đường Trùng Các, bên dòng song Di Hầu, thành Tỳ Xá Ly, để chuẩn bị kết tập kinh luật. Trong số 500 Tỳ-kheo này, 499 vị đã đắc quả A-la-hán, chỉ trừ tôn giả A Nan.
Bấy giờ, tôn giả Đại Ca Diếp nói với các Tỳ-kheo: “Này chư hiền, trên đường tôi trở về thành Câu Thi (Kusinàra) để đảnh lễ đức Thế Tôn lần cuối cùng khi hay tin Ngài nhập Niết-bàn, thì có một việc đáng buồn xảy ra: Trong khi các Tỳ kheo khóc than thảm thiết, không thể kiềm chế được lòng thương tiếc đức Thế Tôn, có người lảo đảo trên mặt đất, bước đi không nổi, thì Tỳ kheo Bạt Nan Đà (Upananda) đang đi trước họ, bảo họ im lặng và nói: “Vị trưởng lão ấy (chỉ Đức Phật) thường dạy chúng ta nên làm như thế này, không nên làm như thế kia; nên học những điều này, không nên học những điều kia, thật là phiền toái. Bọn chúng ta ngày nay mới thoát được nỗi khổ ấy, tùy ý muốn làm gì thì làm, không còn ai ngăn cản nữa. Vì sao các ông lại thương tiếc khóc than?” Tôi nghe lời nói ấy, cảm thấy vô cùng đau đớn và lo âu. Ngày nay, tuy Phật đã Niết-bàn, nhưng giới luật vẫn còn đó, vậy chúng ta phải hợp sức kết tập lại giới luật, chớ để cho Bạt Nan Đà cấu kết cùng bè đảng phá hoại chánh pháp.

* Trang 239 *
device

Các Tỳ-kheo đều tán đồng lới nói của Tôn giả Ca Diếp, và thưa rằng: “Thưa Trưởng lão, A Nan thường hầu cận Thế Tôn, Thầy ấy thông minh, nghe nhiều, gìn giữ kho tàng chánh pháp đầy đủ, nay ta nên mời Thầy vào trong số những người kết tập luật tạng”.
 Tôn giả Ca Diếp liền bảo: “A Nan còn ở địa vị cần phải học (hữu học), còn bị tham ái, sân hận, si mê và sợ hãi chi phối, không nên cho tham dự”.
Thế nhưng, luac1 này tôn giả A Nan đang ở tại thành Tỳ Xá Ly, ngày đêm thường thuyết pháp cho 4 chúng. Mọi người lui tới nghe pháp đông đúc chẳng kém gì khi Phật còn tại thế. Tại đây, có một Tỳ-kheo người xứ Bạt Kỳ đang ngồi thiền trên lầu, vì không khí ồn ào không thể du hí trong tam muội giải thoát, bèn quán chiếu xem A Nan đã giác ngộ hay chưa, thì thấy A Nan còn ở địa vị hữu học, liền đến chỗ A Nan, đọc bài kệ:
“Ngồi dưới cây chỗ vắng,
Tâm hướng đến Niết bàn.
Thiền định, chế phóng dật,
Nói nhiều có ích chi?”
A nan nghe vị Tỳ kheo ấy đọc bài kệ như vậy, lại biết việc Ca Diếp không cho mình tham dự kết tập luật tạng, nên đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm đều siêng năng đi kinh hành, mong cầu được giải thoát, nhưng vẫn chưa đạt được. Đến lúc nửa đêm, thân thể mỏi mệt cực độ, Thầy định nằm nghỉ một chút, liền nghiêng đầu xuống gối, khi đầu vừa chấm gối, thì bỗng dưng dứt hết lậu hoặc. Các Tỳ-kheo biết thế, bèn thưa với Ca Diếp: “ Đêm qua A Nan đã được giải thoát, giờ đây nên cho vào trong số người kết tập

* Trang 240 *
device

luật tạng”. Ca Diếp liền chấp nhận đề nghị ấy. Thế rồi, Tôn giả chọn thành Vương Xá làm nơi kết tập; vì ở đây có đầy đủ các phương tiện và thực phẩm.
       Bấy giờ, 500 vị A-la-hán liền đến thành Vương Xá. Trong tháng đầu mùa hạ, họ lo sữa chữa phòng ốc và chuẩn bị ngọa cụ; tháng thứ hai tọa thiền để hưởng pháp vị giải thoát; đến tháng thứ ba mới tập hop tại một chỗ. Thế rồi, tôn giả Ca Diếp đề cử tôn giả Ưu Bà Ly kết tập Luật tạng, và được đại chúng chấp thuận. Ca Diếp bắt đầu hỏi Ưu Bà Ly: Giới nào Phật chế trước nhất, chế tại đâu, người nào sai phạm, phạm về tội gì v.v… Ưu Bà Ly trình bày rằng: Phật chế giới dâm trước nhất, do Tu Đề Na (Sadinna) vi phạm đầu tiên v.v…Một người hỏi, một người đáp, và cuối cùng hỏi lại đại chúng, đại chúng cũng hoàn toàn nhất trí với sự trình bày của Tôn giả Ưu Bà Ly. Công việc này kéo dài đến 80 lần mới hoàn tất, gồm đủ cả giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, và được dặt tên là Bát thập tụng luật (Bộ luật được đọc đến 80 lần).
         Tiếp theo, tôn giả Ca Diếp đề cử tôn giả A Nan kết tập kinh tạng và được đại chúng nhất trí. Tôn giả A Nan lần lượt kết tập các kinh sau đây: Tăng nhất, Tăng thập, Đại nhân duyên, Tăng Kỳ Đà, Sa môn quả, Phạm Động và những kinh Phật thuyết giảng cho Tykheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, chư Thiên và Nhân loại.Những kinh dài kết tập thành một bộ gọi là Trường A Hàm. Những kinh nói cho nhiều đối tượng như Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni. Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và chu Thiên kết tập thành một bộ gọi là Tạp A Hàm. Những kinh lần lượt nói từ một

* Trang 241 *
device

pháp tăng dần đến mười một pháp kết tập thành một bộ gọi là Tăng Nhất A Hàm. Ngoài ra, tập họp các kinh nói bao quát nhiều vấn đề thành một bộ gọi là Tạp Tạng.
     Thế rồi, Tô giả Ca Diếp tuyên bố: “Chúng ta đã kết tập giáo pháp hoàn tất. Từ nay trở đi, những gì Phật không chế định, thì không được tùy tiện chế định, những gì Phật đã chế định thì không được vi phạm. Chúng ta phải kính cẩn học tập những gì Phật đã chế định”.
Tôn giả A Nan lúc bấy giờ thưa với Tôn giả Ca Diếp: “Chính bản thân tôi từng nghe Phật dạy rằng: Sauk hi Ta Niết bàn, nếu thấy có giới nào có tính cách nhỏ nhặt, các ngươi có thể loại bỏ”.
Ca Diếp liền hỏi: “ Thầy cho những giới nào là giới nhỏ nhặt?”
A Nan đáp: “Không biết”.
- Vì sao không biết?
- Vì sao không hỏi Thế Tôn.
- Vì sao không hỏi?
- Vì bấy giờ thân Phật đang bất an, sợ làm não loạn Ngài.
- Vì Thầy không hỏi ý nghĩa những vấn đề ấy, nên phạm tội Đột cát la, phải tự mình nhận tội và sám hối.
- Thưa Đại Đức, không phải là tôi không tôn kính giới mà không hỏi ý nghĩa những vấn đề ấy, nhưng vì sợ loam phiền Thế Tôn, nên không hỏi. Trong vấn đề nầy, tôi không thấy mình phạm tội, nhưng vì kính trọng và tin tưởng Đại Đức, nên tôi xin sám hối.
- Khi Thầy vá y Tăng già lê cho Thế Tôn, Thầy đã dùng chân đạp lên y, phạm tội Đột cát la…(nt)

* Trang 242 *
device

- Thưa Đại Đức, không phải là tôi không kính trọng Phật, nhưng vì lúc ấy không có ai cầm y, nên tôi phải dùng chân đạp lên y để vá…(nt)
- Thầy đã ba lần cầu xin Thế Tôn cho phép nữ giới xuất gia trong chánh pháp, nên phạm tội Đột cát la …(nt)
- Thưa Đức, không phải là tôi không tôn kính pháp, nhưng vì bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề Cù Đàm Di từng nuôi dưỡng Thế Tôn đến trưởng thành, rồi Ngài đi xuất gia mà thành Chánh giác. Công ơn ấy cần phải báo đáp, nên tôi mới ba lần cầu thỉnh Thế Tôn cho phép nữ giới xuất gia…(nt)
- Khi Phật Niết-bàn đã hiện tướng nói với Thầy rằng: Nếu người nào đạt được bốn thần túc, muốn giữ thọ mạng một kiếp hoặc hơn một kiếp đều có thể làm được. Đức Như Lai đã thành tựu vô lượng thiền định, và đã ba lần hiện tướng nói với Thầy như thế mà Thầy không cung thỉnh Phật trụ thế một kiếp, hoặc hơn một kiếp, nên phạm tội Đột cát la…(nt).
- Thưa Đại Đức, không phải là tôi không muốn thỉnh Phật trụ thế lâu dài nhưng vì lý do ác ma ba tuần che mờ tâm trí của tôi, nên tôi không thưa thỉnh…(nt)
- Ngày xưa, Phật đã ba lần nhờ Thầy đi lấy nước cho Phật uống, mà rốt cuộc Thầy không dâng nước cho Phật, nên phạm tội Đột cát la…(nt)
- Thưa Đại Đức, không phải là tôi không muốn dâng nước cho Phật, nhưng vì bấy giờ có 500 chiếc xe vừa đi qua phía trên dòng sông khiến cho nước đục sợ uống vào sinh bệnh, nên tôi không lấy nước cho Thế Tôn…(nt)

* Trang 243 *
device

- Thầy đã cho phép nữ giới lễ Xá lợi Phậ trước mọi người, nên phạm tội Đột cát la…(nt)
- Thưa Đại Đức, không phải tôi muốn cho phép nữ giới lễ Xá lợi Phật trước, nhưng vì sợ trời sắp tối, họ vào thành không kịp, nên tôi mới cho phép…(nt)
   Tiếp theo, đại hội cứu xét những giới nào có thể loại bỏ, tôn giả Ca Diếp trình bày: “Nếu chúng ta xem chúng học pháp (những pháp cần phải học) là những giới nhỏ nhặt có thể loại bỏ, thì các Tỳ-kheo khác sẽ bảo: Bốn giới Ba-la-đề-đề-xá-ni cũng là những giới nhỏ nhặt có thể loại bỏ; nếu chúng ta bảo bốn giới Ba-la-đề-đề-xá-ni là những giới nhỏ nhặt, thì Tỳ-kheo khác sẽ bảo: Các giới Ba dật đề cũng là những giới nhỏ nhặt v.v…Giờ đây chúng ta không thể khẳng định giới nào là nhỏ nhặt mà loại bỏ một cách tùy tiện thì các ngoại đạo sẽ bảo: "Pháp của Sa môn Thích tử giống như mây khói, khi Thầy còn sống thì những pháp do Thầy chế định các đệ tử tuân thủ một cách nghiêm túc, nhưng sau khi Thầy nhập Niết-bàn, họ không chịu thực hành nữa". Do vậy, tôi xin khẳng định lại: "Những gì không do Phật chế thì không được tự ý chế định, và những gì do Phật chế định thì không được vi phạm. Chúng ta phải kính cẩn học tập những gì mà Phật đã truyền dạy".
Sau khi nghe trình bày, tất cả đại chúng liền đồng thanh nhất trí với lời tuyên bố của tôn giả Ca Diếp.
    Lúc này, Trưởng lão Phú Lâu Na đang ở phương Nam, nghe Phật Niết-bàn tại thành Câu Thi, và các trưởng lão Tỳ-kheo đang kết tập Tỳ-ni pháp tại thành Vương Xá-, liền dẫn đồ chúng đến đó tham dự. Nhưng khi đến nơi, đại hội kết tập vừa xong. Do đó, Trưởng lão yêu cầu đại hội đọc

* Trang 244 *
device

tụng lại một lần nữa để Trưởng lão và đồ chúng cùng nghe. Đại hội đã hoan hỷ đáp ứng lời yêu cầu ấy.
Trong đại hội kết tập này, được các Trưởng lão sau đây chủ trì:
1/ Trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như làm đệ nhất Thượng tọa.
2/ Phú Lâu Na làm đệ nhị Thượng tọa.
3/ Đàm Di làm đệ tam Thượng tọa.
4/ Đà Bà Ca Diếp làm đệ tứ Thượng tọa.
5/ Bạt Đà Ca Diếp làm đẹ ngũ Thượng tọa.
6/ Đại Ca Diếp làm đệ lục Thượng tọa.
7/ Ưu Ba Ly làm đệ thất Thượng tọa.
8/ A Na Luật làm đệ bát Thượng tọa.
Ngoài ra, còn có Đại Ca Diếp chủ xướng.
Vì cuộc kết tập này vừa đúng 500 vị A-la-hán, không nhiều, không ít, nên được gọi là cuộc kết tập giáo pháp của 500 vị A-la-hán. (68)
SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT
1. Nhận xét tổng quát:
- Luật Ngũ Phần trình bày tóm tắt, cô đọng, và chỉ trình bày về sự kết tập.
-Luật Tứ Phần, ngoài phần trình bày sự kiện kết tập, còn nói thêm đôi nét về lúc Phật Niết-bàn.
- Luật Thập Tụng trình bày tương đối phong phú nhất, vì còn thêm nhiều chi tiết lúc Phật Niết-bàn.
  _______________________
(68) Ngũ Phần luật, ĐTK.22, 1421, tr.190-192a.

* Trang 245 *
device

2. Những vị chủ trì cuộc kết tập:
- Lật Ngũ Phần (xem lại trước)
- Luật Tứ Phần ghi:
a) Đà Ê La Ca Diếp,
b) Trưởng lão Bà Bà Na,
c) Trưởng lão Đại Châu Na.
- Luật Thập Tụng ghi:
a) A Nhã Kiều Trần Như,
b) Trưởng lão Quân Đà,
c) Thập Lực Ca Diếp,
d) Ma Ha Ca Diếp.
3. Những vấn đề Ca Diếp chất vấn A Nan:
-Luật Ngũ Phần (tóm tắt những trình bày trên):
a) A Nan không hỏi Phật những giới nào là giới nhỏ nhặt có thể loại bỏ,
b) A Nan đã đạp chân lên y Tăng già lê của Phật,
c) A Nan đã xin Phật cho nữ giới xuất gia,
d) A Nan không xin Phật trụ thế lâu hơn nữa mà để Phật Niết-bàn,
e) A Nan không lấy nước cho Phật uống khi Phật đang cần,
f) A Nan đã cho phép nữ giới lễ xá lợi Phật trước nhất.
- Luật Tứ Phần: Bộ này đề cập đến 7 điều. Riêng điều thứ hai khác hẳn hai bộ kia, như sau: Phật đã 3 lần yêu cầu A Nan làm người cúng dường mà A Nan nhất quyết không nhận. Còn các điều 1,3,4,5,6 thì giống như các điều từ

* Trang 246 *
device

1-5 của Ngũ Phần, chỉ đảo lộn vị trí. Điều 7 cuối cùng thì đã viết: A Nan không ngăn nữ giới khiến họ làm bẩn chân Phật.* (ĐTK. 1428, tr.966a).
- Luật Thập Tụng: 5 điều trước giống như Luật Ngũ Phần, chỉ làm đảo lộn vị trí. Riêng điều thứ  6 Luật này nói: A Nan đã để lộ âm tàng tướng của Phật cho nữ giới xem.* *(ĐTK. 1435, tr.449b).
4. Một số khía cạnh khác:
a- Địa điểm kết tập: Cả ba bộ đều nhất trí cho là tại thành Vương Xá.
b- Thời gian kết tập: Cả ba bộ đều đồng ý cho rằng vào mùa hạ năm Phật Niết-bàn.
c- Số người tham dự kết tập: Cả ba bộ đều ghi nhận con số 500 vị A-la-hán.
d- Người phấn khởi nhất khi hay tin Phật Niết-bàn: Cả ba bộ đều cho là Tỳ-kheo bạt Nan Đà, một Tỳ-kheo bán thế xuất gia khi đã lớn tuổi.
e- Tất cả đều đồng ý giữ nguyên những gì do Phật chế, nhưng tùy nghi áp dụng, không thêm, không bớt.
f- Về tạng Luật và tạng Kinh: Cả ba bộ đều nhất trí cho rằng kết tập Luật tạng trước, do Ưu Ba Ly đảm trách; kinh tạng sau, do A Nan thực hiện.
  _______________________
* Tôn giả Ca Diếp chất vấn A Nan: "Vì sao Thầy không ngăn nữ giới để họ làm bẩn chân Phật?" A Nan đáp: "Không phải tôi cố ý làm như vậy, nhưng vì tâm hồn của nữ giới rất mềm yếu, nên khi đảnh lễ chân Phật, họ khóc lóc làm rơi nước mắt lên chân Phật, khiến chân Phật bị nhiễm bẩn".
** Tôn giả Ca Diếp hỏi A Nan: "Vì sao Thầy để lộ âm tàng của Phật cho nữ giới xem?" A Nan đáp: "Vì nữ giới phước đức mỏng manh, nên muốn cho họ xem tướng âm tàng của Phật. Khi thấy rồi, họ sẽ nhàm chán cái thân nữ giới, sau đó mong được cái thân nam tử, nên tôi cho họ xem".

* Trang 247 *
device

g- Về tạng Luận:
- Bộ Ngũ Phần không đề cập đến. Hai bộ kia thì bảo kết tập Luận tạng do A Nan phụ trách, như sau:
- Bộ Tứ Phần nói: Điều gì liên quan đến những việc làm có nạn hay không có nạn, đều tập họp lại thành tạng Luận.
- Bộ Thập Tụng nói: Phật dạy rằng ai phạm 5 tội-sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, thì sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục nhanh như tên bắn. Đó là tạng Luận. Bộ này nói rõ: từ nay trở đi, mở đầu tất cả các bộ Kinh, Luật, Luận đều dùng câu: "Như thị ngã văn, nhất thời... (Tôi nghe như vầy, một thuở nọ...).
Có một điều khiến chúng ta phải lưu ý: Tuy xuất phát từ một Đại hội kết tập mà khi tường thuật lại vẫn có những điều dị biệt. Đó là do trình độ ghi nhận, phương thúc trình bày và quan điểm của mỗi Bộ phái. Thế nhưng, đặc biệt tư liệu này nằm trong Luật tạng, được bảo trì khá tốt, và tương đối còn giữ được tính chất nguyên thủy và trung thực, chưa bị tình trạng "tam sao thất bổn" làm cho sai lạc. Vì vậy, khi cần đề cập đến lịch sử kết tập Tam Tạng giáo điển, chúng ta có thể yên tâm phần nào trong dẫn chứng về phương diện sử liệu.

* Trang 248 *
device

 
Một Số Vấn Đề Giới Luật