LOGO VNBET

Nghiên cứu Phật Giáo Tây Vực

Mục Lục

Phi Lộ

Giải Thích Chữ A (अ)

Lời Nói Đầu

Phật Giáo Và Tây Vực

Nghiên Cứu Phật Giáo Tây Vực - I. Lời nói đầu

II. Nguồn gốc và sự phát triển Phật Giáo ở Đông TURKESTAN

III. Thời Kỳ Phật Giáo Truyền Về Đông

IV. Phật Điển Lưu Hành Ở Đông TURKESTAN

Cổ Vật Phật Giáo Tây Vực

1. Kinh Tiểu Thừa

2. Kinh Đại Thừa

Khảo Cứu Về Thời Đại Diệt Vong Của Phật Giáo Tây Vực

Luận Về Tử Hợp Nước Đại Thừa Tây Vực

Những Nhà Sử Học Nhật Bản Có Quan Hệ Nghiên Cứu Đại Lý Lịch Sử Phật Giáo Tây Vực - I. Niên đại văn hóa truyền từ phía đông

II. Lưu Học Tăng Nhật Bản Đến Trung Hoa Đời Đường

III. Minh Trị Duy Tân Và Sự Cách Tân Của Phật Giáo Nhật Bản

IV. Động Cơ Thám Hiểm Trung Á Của Nhà Sư Đại Cốc

V. Văn Hiến Ngôn Ngữ Tây Vực Cổ Đại

VI. Nghiên Cứu Tổng Hợp Văn Hóa Phật Giáo Tây Vực

Người Tây Vực Truyền Phật Giáo Ở Trung Quốc Thời Hậu Hán

Phật Giáo Quốc Tế Và Tây Vực Từ Thời Ngụy - Tấn Đến Thời Tùy

I. Sự Trỗi Dậy Của Các Dân Tộc Vùng Biên Giới

Sự hưng khởi của tộc Tiên Ti

Sự hưng khởi của tộc Nhu Nhiên

Sự hưng khởi của tộc Đột -quyết

Sự hưng khởi của tộc Thiết Lặc

II. Địa Thế Và Tình Hình Các Nước Tây Vực

III. Tây Vực Từ Thời Ngụy - Tấn Đến Thời Tùy

IV. Phật Giaó Trung Á Từ Thời Ngụy Đến Thời Tùy

Phật Giáo Nước Đại Nguyệt Thị - I. Đai Nguyệt Thị Chinh Phục Đại Hạ và Qui Y Phật Giáo

II. Niên Đại Các Vị Vua Đại Nguyệt Thị

III. Thời Vận Thịnh Suy Của Phật Giáo Đại Nguyệt Thị

IV. Phật Giáo Đại Nguyệt Thị

Phật Giáo Nước An Tức và Nước Khương Cư - I. Phật Giáo Nước An Tức

II. Phật Giáo Nước Khương Cư

Phật Giáo Nước Sơ -Lặc Và Nước Cao Xương - I. Phật Giáo Nước Sơ -Lặc

II. Phật Giáo Cao Xương

Phật Giáo Nước Ca - Tháp - Di - La - I. Truyền Thuyết Về Phật Giáo Truyền Vào Ca-Thấp-Di-Ca

II. Phật Giáo Ca-Thấp-Di-La Trước Thế Kỷ Thứ IV Tây Lịch

III. Phật Giáo Ca-Thấp-Di-La Vào Thế Kỷ Thứ IV Thứ V Tây Lịch

IV. Phật Giáo Ca-Thấp-Di-La Từ Thế Kỷ Thứ VI Tây Lịch Trở Về Sau

V. Phật Giáo Nước Kiền - Đa -La

Phật Giáo Nước Qui-Tư - I. Giải Thích Địa Danh Qui -Tư

II. Lịch Sử Mối Quan Hệ Trung Quốc và Qui -Tư

III. Phật Giáo Phát Triển Ở Qui -Tư

1. Việc truyền dịch của Phật Giáo Qui - Tư

2. La - thập và Đại thừa giáo Qui -tư

3. Ngài Thiệt -di và Tiểu thừa giáo Qui -tư

4. Sự sa sút của Đại thừa giáo

IV. Những Phát Hiện Mới Về Phật Sử Qui - Tư

Phật Giáo Nước Vu- Điền - I. Sự Thành Lập Tên Vu-Điền và Diễn Biến Của Tên Ấy

II. Lịch Sử Phát Triển Phật Giáo Vu-Điền

III. Những Phát Hiện Mới Về Lịch Sử Phật Giáo Vu-Điền

Phụ Lục Khảo Sát Nước Vu-Điền - I. Quốc Hiệu

II. Nhìn Chung Về Thế Nước

III. Truyền Thuyết Về Sự Kiến Quốc

IV. Dân Tộc Vu-Điền

V. Vu-Điền Trên Lịch Sử Trung Quốc

VI. Sự Truyền Bá và Du Nhập Của Phật Giáo

VII. Lịch Sử Phật Giáo Vu-Điền

VIII. Tịnh Xá Ngưu Giác Sơn

IX. Thành Bột - Gia-Di

X. Gò Đất Chuột

XI. Chùa Ta-Ma-Nhã

XII. Tăng Già-Lam Ma-Xạ

XIII. Chùa Viện Cổ Trì Và Long Nữ

XIV. Chiến Địa Của Hai Đội Quân Đông, Tây

XV. Thành Tỉ-Ma

XVI. Thành Ni-Nhưỡng

XVII. Sa Mạc Nam Đạo - XVIII. Đất Cũ Của Đổ-Hóa-La và Chiết-Ma-Đà-Na

XIX. Nạp -Phược-BA

Sách Dẫn

Thư Mục Tham Khảo Phụ Chú

Bảng Viết Tắt

Nghiên cứu Phật Giáo Tây Vực