LOGO VNBET
Mục lục
Lời Nói Đầu............................................................................... 3
Hoằng Pháp................................................................................ 5
Những Điều Tâm Đắc Về Hoằng Pháp................................... 16
Kinh Nghiệm Hoằng Pháp....................................................... 26
Hoằng Pháp Theo Nhân Duyên............................................... 33
Ý Nghĩa Thuyết Pháp............................................................... 46
Giáo Dục Và Hoằng Pháp........................................................ 62
An Lạc Hạnh.............................................................................73
Những Kinh Nghiệm Giảng Dạy............................................. 83
Kinh Nghiệm Giảng Dạy Kinh Hoa Nghiêm......................... 99
Một Số Đề Tài Gợi Ý Cho Những Bài Thuyết Giảng
Của Tăng Ni Sinh Khóa Giảng Sư.......................................... 112
Nỗ Lực Tự Học Để Kế Thừa Và
Phát Huy Được Tinh Ba Của Thầy, Tổ................................... 125
Một Số Phương Hướng Cho Ngành Hoằng Pháp.................. 138
Vài Suy Nghĩ Về Hoằng Pháp Trong Thời Hiện Đại............ 165
Hoằng Pháp Trong Thế Kỷ 21................................................. 181

* Trang 449 *
device

Nhà Hoằng Pháp Và Giáo Dục
Tiêu Biểu Trong Thế Kỷ XX................................................... 195
Hoằng Pháp Ở Thế Kỷ 21........................................................ 199
Hoằng Pháp Ở Thế Kỷ 21........................................................ 205
Hoằng Pháp Ở Thế Kỷ 21........................................................ 214
Hoằng Pháp................................................................................ 220
Điểm Chung Nhứt Của
Phật Giáo Nam Truyền Và Bắc Truyền..................................... 230
Mô Hình Hoằng Pháp Tại Nước Nhà
 Trong Thời Đại Ngày Nay....................................................... 244
Tư Cách Của Vị Trụ Trì............................................................ 262
Vai Trò Của Trụ Trì Trong Giai Đoạn Hiện Tại....................... 269
Ý Nghĩa Trụ Trì......................................................................... 280
Trụ Trì, Người Giữ Chùa.......................................................... 287
Làm Trụ Trì Ở Vùng Đất Mới.................................................. 298
Kinh Nghiệm Làm Trụ Trì....................................................... 309
Tam Pháp Ấn............................................................................. 316
Nét Đẹp Của Phật Giáo Nam Tông Khơ Me............................ 326
Vai Trò Của Trụ Trì Trong Thời Hiện Đại............................... 336
Điều Thiết Yếu Của Người Tu
Sức Khỏe Tốt, Trí Sáng Suốt Và Trái Tim Nhân Ái................ 344
An Trụ Pháp Tịch Diệt............................................................. 356

* Trang 450 *
device

Hoằng Pháp Và Trụ Trì............................................................ 363
Đạo Đức Hành Chánh............................................................... 372
Ba Điểm Quan Trọng Đối Với Tân Kỳ Kheo........................... 384
Ý Nghĩa Thọ Giới...................................................................... 391
Ý Nghĩa Thọ Giới...................................................................... 403
Phát Huy Sức Mạnh Của Tỳ Kheo Trẻ:
Học, Tu Và Làm Việc............................................................... 415
Truyền Trao Giới Pháp Và
Lãnh Thọ Giới Pháp Đúng Như Pháp..................................... 423
Giới Tánh Tỳ Kheo................................................................... 433

* Trang 451 *
device

 
Những Bài Giảng Về Hoằng Pháp Và Trụ Trì