LOGO VNBET
Truyền trao giới pháp và lãnh thọ
giới pháp đúng như pháp.
(Bài khai đạo của Hòa thượng tuyên Luật sư tại giới đàn
Thiện Hòa ngày 4-11-2003)
          Khi Đức Phật lập giáo khai tông ở Lộc Uyển, các Tỳ kheo thanh tịnh chỉ cần thọ ba pháp quy y, thì giới thể thanh tịnh và chứng quả A la hán. Sau đó, Ngài Xá Lợi Phất chỉ nhìn thấy Đức Phật, phiền não và trần lao liền rơi rụng và cũng đắc quả A la hán. Nhưng về sau, chúng Tăng theo Phật mỗi lúc mỗi đông, hàng thượng căn thì ít, mà hàng trung căn và hạ căn thì nhiều. Hàng trung căn và hạ căn không tiếp nhận được Phật tâm, không thấy được giới thể; nên Đức Phật mới thiết đặt giới tướng cho các Thầy Tỳ kheo.
Nếu một Thầy Tỳ kheo tâm đã thanh tịnh thì tướng bên ngoài cũng tự thanh tịnh theo. Tâm và tướng tương ưng với nhau, xứng đáng cho chư Thiên và mọi người quy ngưỡng, làm phước điền cho chúng sanh. Nét cao quý của Tỳ kheo như vậy

* Trang 426 *
device

khiến vua Tống Nhân Tông đã cảm tác bài phú ca ngợi :
Phù thế gian tối quý giả
Bất như xả tục xuất gia
Nhược đắc vi Tăng
Tiện thọ Thiên nhơn cúng dường
Tác Như Lai chi đệ tử
Dữ Hiền Thánh chi tôn thân …
Đó là ý nghĩa của một Thầy Tỳ kheo thanh tịnh. Trên đời này, không gì quý bằng một Tỳ kheo thanh tịnh, xả tục xuất gia. Tuy nhiên, xả tục xuất gia trên hình thức thì rất nhiều, mà người xuất gia tâm hình dị tục lại rất ít. Và người đắc quả A la hán, làm biểu tượng cho Trời người cung kính lại càng không được bao nhiêu.
Tâm Tỳ kheo thanh tịnh, cho đến chứng đắc A la hán vị thì xứng đáng làm đệ tử của Đức Thế Tôn, làm bạn của Hiền Thánh và Bồ tát, mới thể hiện những bậc đáng tôn quý trên cuộc đời. Riêng chúng ta thuộc hàng trung căn, hạ căn, nên nghiệp chướng trần lao luôn bao vây làm trí chúng ta không sáng, không phá được phiền não và nhiễm ô. Từ đó, chúng ta chỉ có hình thức là Tăng sĩ, nhưng thực chất bên trong không xứng đáng.
Vì vậy, Ngài Đạo Tuyên Luật sư là người đặt ra thể lệ thọ giới và truyền giới cho chúng ta, nhằm mục tiêu tạo nên giới đàn thanh tịnh, đúng như pháp mà truyền trao và đúng như pháp mà lãnh thọ, để trở thành người thay Phật trên cuộc đời.

* Trang 427 *
device

Đúng như pháp mà truyền trao và đúng như pháp mà lãnh thọ là thế nào? Đó là tư cách của người truyền trao và người lãnh thọ. Người lãnh thọ không đủ tư cách thì không thể lãnh thọ giới pháp của Phật, hoặc dù có thọ cũng chỉ thọ trên hình thức. Chính vì vậy, nhiều người thọ Tỳ kheo, nhưng không thành tựu tánh Tỳ kheo, không được người kính trọng, khiến cho ba nghiệp xấu thường sanh khởi. Như vậy, khi họ còn sống, bị người xem thường và chết thì đọa ba đường ác, không biết bao giờ ra khỏi.
Hôm nay quý vị đủ thiện duyên về giới đàn này lãnh thọ giới pháp và Ban Kiến đàn mời tôi làm tuyên Luật sư để chỉ dạy một số việc cần thiết cho người thọ giới cũng như người truyền giới. Thực sự tôi không chuyên Luật tạng, nhưng được may mắn thọ học với Hòa thượng Thiện Hòa, ít nhiều cũng biết được cách thức thọ giới và truyền giới đúng pháp; nên trao đổi với quý vị giới sư cũng như giới tử trong giới đàn này.
Khi tôi thọ Cụ túc giới, Hòa thượng Thiện Hòa là đàn đầu, Ngài đã dạy tôi rằng ít nhất phải dành ba tháng để sám hối tội căn; đây là việc vô cùng quan trọng. Trong suốt ba tháng An cư, tôi chuyên lạy sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh, mới lãnh thọ được giới pháp của Như Lai. Không thanh tịnh thì không thể lãnh thọ được, hay dù có lãnh thọ giới pháp cũng ví như vật quý báu mà để vô bình ô uế, sẽ không còn quý nữa. Cũng vậy,

* Trang 428 *
device

giới pháp của Đức Thế Tôn cao thượng mà trao cho Tỳ kheo không thanh tịnh, thì biến pháp đó thành tầm thường.
Hòa thượng dạy tôi cần siêng năng ngày đêm sáu thời lạy sám hối và Ngài nhắc rằng lạy sám hối cho đến khi thấy hảo tướng của Phật và chính mình hiện được hảo tướng thì mới thanh tịnh.
Thấy hảo tướng nghĩa là chúng ta nhiếp tâm niệm Phật, lạy Phật, thì nhìn bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào cũng thấy Phật, kể cả trong chiêm bao. Nhờ thấy Phật, ta và Phật tương giao, nên Phật lực gia bị được cho ta và tâm ta cũng trở thành thanh tịnh, trở thành Phật tâm, thì tướng Tỳ kheo bên ngoài hiện ra là hảo tướng. Phật dạy rằng Tỳ kheo có tướng hảo kỳ diệu, từ xa người trông thấy đã đẹp. Trong cõi nhơn thiên, không có tướng nào tốt đẹp bằng tướng giải thoát của Tỳ kheo. Vua Tống Nhân Tông mới nói đó là bậc tôn quý nhất trên đời, hơn cả vua chúa. Chúng ta hiện được tướng Tỳ kheo giải thoát vì trong lòng chúng ta đã có Đức Phật ngự trị và người ngoài nhìn thấy sanh quý trọng, mới biết chúng ta thanh tịnh. Nếu chưa thanh tịnh mà thọ giới thì chỉ có giới tướng, người nhìn thấy không phát tâm Bồ đề, không kính trọng, chúng ta lại khởi ý niệm ác rằng tại sao kính trọng Thầy nọ mà không kính trọng mình. Cần cố tránh trở thành ác Tỳ kheo, nghĩa là còn tham, còn giận, còn si mê, không thấy được chân lý, hay không thấy được sự thật của cuộc đời; trong lòng chỉ còn ganh tỵ, thù hiềm như người đời, không

* Trang 429 *
device

khác. Đó là điều quan trọng mà quý vị phải suy nghĩ trước khi thọ giới.
Ai có diễm phúc thấy Tỳ kheo thanh tịnh và thân cận họ thì cũng như thấy Phật, thân cận Phật. Vì vậy, Tỳ kheo du hóa trụ xứ nào, nơi đó liền trở thành thanh tịnh, là biết vị Tỳ kheo ấy đã như pháp tu hành và đã thanh tịnh. Người thấy ta, họ chưa phát tâm Bồ đề và không được an lành, thì biết rằng mình chưa thanh tịnh; phải nỗ lực lạy sám hối nhiều hơn nữa, cho đến khi người sanh tâm quý trọng, chúng ta thọ giới thì chắc chắn đắc giới.
Phần giới tử phải như thế, đương nhiên về phía giới sư cũng không thể khác. Trước khi mở giới đàn, Ngài Đạo Tuyên Luật sư dạy rằng phải tìm các Tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là đư

* Trang 430 *
device

khác. Đó là điều quan trọng mà quý vị phải suy nghĩ trước khi thọ giới.
Ai có diễm phúc thấy Tỳ kheo thanh tịnh và thân cận họ thì cũng như thấy Phật, thân cận Phật. Vì vậy, Tỳ kheo du hóa trụ xứ nào, nơi đó liền trở thành thanh tịnh, là biết vị Tỳ kheo ấy đã như pháp tu hành và đã thanh tịnh. Người thấy ta, họ chưa phát tâm Bồ đề và không được an lành, thì biết rằng mình chưa thanh tịnh; phải nỗ lực lạy sám hối nhiều hơn nữa, cho đến khi người sanh tâm quý trọng, chúng ta thọ giới thì chắc chắn đắc giới.
Phần giới tử phải như thế, đương nhiên về phía giới sư cũng không thể khác. Trước khi mở giới đàn, Ngài Đạo Tuyên Luật sư dạy rằng phải tìm các Tỳ kheo thanh tịnh, nghĩa là được đại chúng kính trọng, có uy tín nhất trong chư Tăng để thay Phật tác chứng cho các vị tân Tỳ kheo thọ giới. Vì vậy, trước nhất, Ban Kiến đàn phải chọn cho được thanh tịnh Tỳ kheo làm thập sư giới đàn và các vị này suốt ba tháng cũng phải chuyên tinh giới luật, tức chuyên đọc giới luật, chuyên sống với giới bổn, y cứ vào giới bổn mà an thân lập mạng. Mỗi giới sư của thập sư đều phải tiêu biểu cho luật tạng, các giới tử nhìn vào liền phát tâm và liền thanh tịnh theo giới sư.
Giới sư và giới tử thanh tịnh, giới pháp mới truyền trao được. Nhưng nếu giới tử thanh tịnh mà giới sư không thanh tịnh thì thế nào? Ngài dạy rằng trường hợp giới tử thanh tịnh, trong khi giới sư lại

* Trang 431 *
device

không thanh tịnh, thì nếu giới tử thanh tịnh không sanh tâm nghi ngờ, vẫn đắc giới được. Vì vậy, quý vị không nghi ngờ giới sư có thanh tịnh hay không, nhưng coi giới sư là biểu tượng thay cho Phật và Hiền Thánh để truyền trao giới pháp, thì đàn tràng cũng thanh tịnh và quý vị cũng đắc giới.
Tóm lại, giới tử đắc giới vì thanh tịnh và không nghi. Giới tử sanh tâm nghi là tâm không thanh tịnh thì không lãnh thọ được giới pháp. Tôi nhắc nhở tất cả giới tử trong thất chúng cần giữ tâm thanh tịnh, đàn giới mới thanh tịnh, giới tướng cũng thanh tịnh theo. Ngoài ra, mỗi người phải phấn đấu trau giồi thêm giới, giới mới càng sáng sạch hơn. Không giữ, không trau giồi, giới không sáng, tâm cũng không sáng. Người lãnh thọ giới pháp Phật nên ghi nhớ điều quan trọng này.
Lãnh thọ được giới pháp thanh tịnh của Như Lai và đưa vào cuộc sống chúng ta, giới có công năng tẩy rửa thân tâm phàm của chúng ta trở thành Thánh. Sống với giới pháp, từng bước giới sẽ chuyển thành đức. Đức rất quan trọng, do giới mà thành, đó là giới tướng tương thừa do Phật chế .
Khi mới lãnh thọ giới pháp, giới thể được thanh tịnh thì thấy mình càng thanh tịnh thêm, càng an lành hơn nhờ có giới pháp che chở. Nhưng Tỳ kheo giới thể không thanh tịnh mà lãnh thọ giới pháp thì nhờ giới tướng tác động, giới thể cũng được thanh tịnh. Tác động bằng cách nào? Lãnh thọ giới tướng, chúng ta đều có cảm giác từ đây mình bị ràng buộc

* Trang 432 *
device

vào khung giới luật gồm có tứ Ba la di, 13 Tăng tàng, 30 xả đọa, 90 tội đọa, 100 pháp chúng học, 7 pháp dứt sự tranh cãi, v.v… Lãnh thọ pháp này xong, chúng ta cảm thấy bị các giới điều này ràng buộc vì lâu nay chúng ta thường sống theo vọng duyên, bị trần cảnh chi phối, thường buông lung.
Tuy nhiên, cần ý thức rằng giới ràng buộc chúng ta, mà "chúng ta” này là nghiệp. Thật vậy, giới ràng buộc nghiệp của chúng ta, không phải ràng buộc chúng ta. Giới ràng buộc cái nghiệp để chúng ta được giải thoát. Hiểu như vậy, tâm chúng ta sẽ lần thanh tịnh, nghiệp lần lần bị khống chế và tiêu mất, trở thành thanh tịnh.
Thọ giới và thấy giới bảo vệ chúng ta hay ràng buộc chúng ta, thì tự biết mình là hạng trung hay hạ căn. Nếu cảm thấy giới ràng buộc là hàng hạ căn. Nếu thấy giới bảo vệ mình là thuộc hàng trung căn và sẽ trở thành Tỳ kheo thanh tịnh. Có thể nói tùy tâm của từng người mà lãnh thọ giới pháp có khác nhau và biết tự điều chỉnh một khoảng thời gian cũng quen dần cho đến thấy giới không còn ràng buộc chúng ta, mà là sinh hoạt bình thường trong nếp sống tu hành. Thí dụ, các Thầy thọ giới Tỳ kheo rồi, giới quy định rằng một Tỳ kheo không được đi riêng rẽ một mình. Muốn đi đâu, phải tìm Tỳ kheo đồng hành; điều này khó, nên chúng ta cảm thấy bị hạn chế sự đi lại. Tuy nhiên, nhờ giới ràng buộc, chúng ta sống theo khuôn khổ này và theo sự tu hành, tâm chuyển hóa lần, chúng ta lại

* Trang 433 *
device

cảm giác được rằng có bạn cùng đi, thấy an lành hơn. Vì hai Tỳ kheo đi chung có thể bảo vệ, giúp đỡ nhau, nên được an lành hơn một mình. Tâm chúng ta đã thay đổi, từ bực bội không được đi riêng, trở thành tâm cần người bạn đồng hành giúp chúng ta thanh tịnh. Tâm trạng của người tu có thăng tiến trên đường đạo là như vậy. Đến một giai đoạn nào đó, tâm chúng ta thanh tịnh, nhờ giới luật xóa sạch nghiệp chướng trần lao và giới tướng không còn ràng buộc nữa. Lúc ấy, có giới hay không cũng không thành vấn đề. Trong 12 năm đầu, Phật không chế giới cho Tỳ kheo thanh tịnh là vậy, chỉ cần ba pháp quy y.
Hôm nay, quý Thầy cô được may mắn làm người, đủ điều kiện xuất gia và thọ giới, là điều tốt nhất trong cuộc sống. Thật vậy, Phật dạy rằng không phải loài nào cũng có thể lãnh thọ giới pháp của Phật, chỉ có loài người mới được xuất gia và lãnh thọ giới Tỳ kheo. Nhưng trong loài người, cũng có người bị chướng duyên không được xuất gia gọi là giá nạn. Chướng duyên thì nhiều, nhưng quy lại có hai điểm chính. Một là chướng bên trong chúng ta, nghĩa là tâm chúng ta không thanh tịnh, nên hảo tướng không hiện, không thọ được giới. Hai là hoàn cảnh không thanh tịnh không cho phép chúng ta thọ giới.
Quý vị đầy đủ nhân duyên được Giáo hội và chính quyền cho phép tổ chức giới đàn, điều khó có quý vị đã được. Tôi nghĩ rằng quý vị cần trân trọng

* Trang 434 *
device

ngày thọ giới để trở thành thanh tịnh Tỳ kheo, làm bạn của Hiền Thánh và trưởng tử của Như Lai.
Tôi nhắc thêm những người đã phát tâm xuất gia và cầu thọ giới Sa di. Khi Phật tại thế, vấn đề này không được đặt ra. Tất cả người xuất gia đủ 20 tuổi thì được công nhận là một Tỳ kheo. Vì thế, đến nay Nam truyền Phật giáo cũng chưa đặt ra vấn đề thọ giới Sa di. Có nơi quy định rằng thọ Sa di giới xong, liền thọ Cụ túc giới. Riêng Giáo hội chúng ta quy định cụ thể rằng người phát tâm xuất gia phải có quá trình thử thách để biết có quyết tâm tu hay không. Thời gian thử thách này trước khi chính thức thọ giới Sa di phải là 1 năm, để người đó có đủ thời gian tự hỏi xem mình có quyết lòng tu hay không và cuộc đời tu hành có đẹp hơn đời người thường hay không. Ngoài ra, những người phát tâm xuất gia chưa đủ 20 tuổi, chưa quyết định được cuộc đời của mình. Đối với người này, thọ giới Sa di là giới tập sự, thử thách cho đến 20 tuổi. Ngày xưa, tôi đi tu lúc 12 tuổi, cũng phải đợi đến 20 tuổi mới được thọ giới Cụ túc.
Giới Sa di là giới tập sự, chúng ta chưa được tính tuổi đạo, chưa được sinh hoạt chung với Tỳ kheo. Tuy nhiên, nương theo vị Tỳ kheo, nhận sự giáo dưỡng của Tỳ kheo và phải kính trọng Tỳ kheo để được như vị Tỳ kheo. Quan trọng nhất của người thọ giới Sa di, luật có quy định là phải kính trọng các vị Sa môn thì sau này mới thọ Tỳ kheo được. Không kính trọng Tỳ kheo, dù có thọ Tỳ kheo, cũng không trở thành

* Trang 435 *
device

Tỳ kheo thanh tịnh. Tôi nhắc nhở các vị thọ Sa di, Sa di Ni cần y chỉ, nương tựa vào bậc giới đức Tỳ kheo mà an thân lập mạng, mới đi lên và đi xa được trên đường đạo.
Trên đây là những điều tâm huyết mà tôi nhắc nhở tất cả quý vị thọ giới tại giới đàn Thiện Hòa hôm nay, để sau này quý vị có đủ tư cách gánh vác được trọng trách của Giáo hội giao phó. Cầu mong tất cả giới tử đều thanh tịnh, đắc giới và trở thành biểu tượng mà Trời người cung kính cúng dường, là đệ tử chân chánh của Đức Như Lai trên thế gian này.

* Trang 436 *
device

 
Những Bài Giảng Về Hoằng Pháp Và Trụ Trì