LOGO VNBET

Niệm Phật tam muội nhập môn

Mục Lục

Giới Thiệu Về Pháp Sư Huệ Mẫn

Lời Tựa Bản Dịch Tiếng Việt

Lời Tựa Niệm Phật Tam-Muội Nhập Môn

Khai Thị Phật Thất Lần Thứ 2, Năm 2005

Ngày Thứ Nhất: Thời Khóa Niệm Phật Và Mối Liên Quan Đến Năm Tiến Trình Niệm Phật Trong

NgàyThứ Hai: Chuyển Hóa Thân Tâm

Ngày Thứ Ba: Cảm Thọ Và Năng Lực Quyết Định

Ngày Thứ Tư: Nhất Tâm Bất Loạn Và Ba Tâm Vi Tế Sáu Tâm Thô

NgàyThứ Năm: Ba Tâm Vi Tế Và Sáu Tâm Thô Với Năm Tướng Công Đức Lớn

Ngày Thứ Sáu: Lúc Lâm Chung Tứ Đại Phân Giải

Ngày Thứ Bảy: Ba Tướng Vi Tế Của Tâm

Giải Đáp Vấn Đề Trong Kỳ Phật Thất Thứ Hai Năm 2005

Khai Thị Phật Thất Lần Thứ 1, Năm 2006

Ngày Thứ Nhất: Niệm Phật Làm Nền Tảng Để Phát Tâm Bồ Đề

Ngày Thứ Hai: Thứ Tự Tu Hành Với Thiện Căn Thuận Phước Phần Và Giải Thoát Phần

Ngày Thứ Ba: Tu Tập Thiền Định

Ngày Thứ Tư: Thuận Giải Thoát Phần Và Bốn Loại Niệm Phật

Ngày Thứ Năm: Thuận Quyết Trạch Phần

Ngày Thứ Sáu: Thuận Quyết Trạch Phần 2. Đảnh, 3. Nhẫn, 4. Thế Đệ Nhất

Ngày Thứ Bảy: Vô Thường Và Tứ Đại Phân Giải

Khai Thị Phật Thất Lần Thứ 1, Năm 2007

Ngày Thứ Tư: Đặc Trưng Của Tâm Bồ-Đề

Ngày thứ năm: Ví dụ dẫn chứng thực tế đặc trưng của tâm Bồ-đề:

Ngày thứ sáu: Đặc trưng của tâm Bồ-đề

Ngày Thứ Bảy: Tâm Đại Bi Là Nguồn Sữa Mẹ Nuôi Dưỡng Tâm Bồ-Đề

Niệm Phật tam muội nhập môn