LOGO VNBET
ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HÒA
BẢNG THẬP SƯ PHƯƠNG TRƯỢNG

Đức Phật dạy: ba cõi không an cũng như nhà lửa, người muốn vượt qua bể khổ, trước phải qui kính Tam Tôn. Muốn ra khỏi bến mê, cần phải chí cầu Tịnh giới.
Bởi vậy, các Chức sự của giới đàn, giới tử phải xem như mặt trời đúng ngọ. Phát tâm lễ bái, cầu các nghiệp xấu tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, hầu ba nghiệp thanh tịnh. Tham lễ bậc cao minh, để cầu vào cữa ngõ Tam tụ. Bỏ ác làm lành, tự tha hưởng lợi.
Muốn vậy, mọi người phải từ con đường giới luật đi vào định huệ. Giới quang vô tận, giới phẩm đồng đăng. Đạo ngộ chơn thường, Nhờ ơn đại tạo.
Giờ đây, lấy nước thơm rửa tay, thành kính ghi hồng danh các bậc Giới sư, cung an chức sự như sau: 

BẢNG CHỨC SỰ:
Truyền nghe rằng:
Giáo pháp phát xuất từ Tây càn,
Lưu truyền đông chấn, qua đến Việt nam
Do đó, mưa pháp nơi nơi đây gội, mây lành xứ xứ phủ che. An ổn vuợt qua tam giới, hòa quang vào trần, độ hết muôn loài.

* Trang 419 *
device

Văn Thù đại cổ Phật còn làm pháp tử của Như lai. Quan Âm quá khứ Phật ra đời giúp đức Thích Tôn truyền giáo.
Nên biết: giới đàn này Thánh phàm khó biện, kết duyên tùy hỷ chung chứng Bồ đề. Nay có các pháp sự cần làm, xin kính cẩn ghi phương danh và chức sự như sau:
- Bảng chức sự:

* Trang 420 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6