LOGO VNBET

* Trang 429 *
device

* Trang 430 *
device

* Trang 431 *
device

* Trang 432 *
device

* Trang 433 *
device

* Trang 434 *
device

* Trang 435 *
device

* Trang 436 *
device

* Trang 437 *
device

* Trang 438 *
device

CÁC LIỄN ĐỐI - HOÀNH PHI HÁN VIỆT

1- Phật bất ngoại cầu, cầu kỳ nhãn nhĩ kiến văn thị Phật.
Tâm phi nội mích, mích chi sắc thanh động tịnh giả tâm.
 
2- Phật vô thượng tôn, tam giới đạo sư, tứ sanh từ phụ
Pháp thù thắng lý, nhứt thừa thánh giáo, tam tạng kinh văn.
 
3- Đăng cao sơn nhi nhập thiền môn, thân tâm an lạc
Lâm quảng dã dĩ đầu phật chủng, hương sắc thanh bình.
 
4- Bách bảo quan trung, thập địa khuynh tâm linh ngọc kệ.
Thiên hoa đài thượng, chư thiên kiều thủ lễ kim dung.
 
5- Đăng Phật điện lễ từ dung, ngưỡng nguyện dân an quốc thái.
Nhập thiền môn tâm mặc niệm, phủ kỳ chúng tịnh tăng hoà.
 
6- Phật vô khả tỷ luân, trí tuệ từ bi nhơn thiên triều bái.
Pháp bất năng tư nghị, cao thâm vi diệu  ma ngoại qui y.

* Trang 439 *
device

7- Tổ đức cao thâm, hoằng pháp cơ đồ thiên thu vĩnh chấn.
Sư ân trọng đại, độ sanh sự nghiệp tứ chúng đồng khâm.
 
8- Phật thị thùy? Thần gia Thánh gia? kiến văn giác tri thị Phật
Tâm hà vật? Nhơn giả ngã giả? sơn hà đại địa kỳ tâm.
 
9- Xưng tán bát thập bát Hồng danh, kính lễ Phổ Quang cổ Phật.
Truyền thập nhất dư Pháp phổ, tôn vinh Thiên Ấn Tổ sư.
 
10- Quảng Ngãi cựu sơn hà, nhơn kiệt địa linh hà thanh hải yến.
Phổ Quang tân tự viện, tâm thanh cảnh tịnh pháp hóa đạo tràng.
 
11- Phú Hương chi ngoại hề, điền thiển trì thâm hàm tuyên diệu pháp.
Long tự kỳ gian giả, trúc thanh liên bạch toàn bộ chơn thân.
 
12- Phật vô khả tỷ luân, đại trí tuệ, đại từ bi, giáo hóa chúng sanh siêu phàm nhập thánh.
Pháp bất năng tư nghị, thậm cao thâm, thậm vi diệu, lưu thông pháp giới khai ngộ chuyển mê.
 
13- Pháp khả hữu vô, lịch đại Tổ sư tương truyền ná pháp?
Tâm năng sanh diệt, tùng lai thiền giả biệt chứng hà tâm?

* Trang 440 *
device

14- Tự cổ chủ nhơn, nan tầm chơn diện mục.
Tùng lai lão Tổ, dị cảm hảo tinh thần.
 
15- Sơn chi sắc thủy chi thanh, triều cung bảo tháp
Hoa kỳ hương dã kỳ sắc, phụng hiến kim đài
 
16- Thiên cao phù đồ trĩ lập,
Địa hậu xá lợi thâm tàng.
 
17- Đông độ huyền bình từ chúng
Tây thiên quảy tích tùng sư.
 
18- Hội Khánh chi trụ trì, quả mãn nhơn viên Niết bàn nhứt khứ.
Sơn Long kỳ trưởng lão, hoa khai nghiệp tạ sanh tử trường từ.
 
19- Bảo tháp mật tàng xá lợi.
Kim đài cao hiển tinh thần.
 
20- Tam bảo địa nhứt trần bất lập.
Bát nhã môn vạn thiện khả qui.
 
21- Phương bào viên đảnh Tăng, chơn thị nhơn gian xuất trần thượng sĩ.
Trượng thất không môn sĩ, chánh vi thiên hạ  phi tích Cao Tăng.
 
22- Y bát chơn truyền, thiền gia tuệ cự.
Ấn tâm chánh thống, trượng thất minh đăng.
 
23- Bảo tháp mật tàng song cốt cách.
Kim đài thê thác nhị tinh thần.
 
24- Nhập bất thối kim thành, sanh tử tùng tư giải thoát.
Đăng vô phùng bảo tháp, Niết bàn tự thử tiêu diêu.

* Trang 441 *
device

25- Nhập thiền môn nghi học đạo tu thân đệ nhứt.
Đăng Phật điện tu trì kinh lễ bái vi tiên.
 
26- Phật bất ngoại cầu, cầu kỳ minh tâm kiến tánh.
Tâm phi nội mích, mích chi kiến sắc văn thinh.
 
27- Lễ Phật giả, quán kỳ tướng hảo quang minh chi Phật.
Trì kinh hồ, niệm chi thậm thâm vi diệu kỳ kinh.
 
28- Nhập thiền môn nghi nghiêm thân tấn đạo.
Xuất thế lộ tu vi chính cải tà.
 
29- Phật tại nhãn trung, năng kiến sơn hà đại địa, thùy nhơn kiến Phật
Tâm cư thân nội, bất tri can trường phế thận, ngã tự minh tâm.
 
30- Nghiệp tạ tam thiên giới
Thần du bát vạn phương.
 
31- Tổ khứ lưu kim tích
Sư quy phú hồng y.
 
32- Độ sanh sự mãn, hoằng pháp nghiệp thành khứ giả.
Bảo tháp thân tàng, kim đài thần hiển qui chi.
 
33- Phạm vũ trang nghiêm, Thánh chúng tam thừa cung phụng.
Pháp môn thanh tịnh, nhơn thiên nhứt thiết quang lâm.
 
34- Bảo tháp mật tàng như thể chất
Kim đài cao hiển tấn tinh thần.
 
35- Sơn thủy dữ phù đồ tịnh thọ,
Giác Nguyên hòa Chúc Thánh đồng xuân.

* Trang 442 *
device

36- Sơn Long tổ đình qui mạng.
Bích Liên bản viện thê thần.
 
37- Mộ cổ báo dạ lai, tinh nguyệt thư quang, sơn hà phát diệm.
Thần chung nghinh nhựt xuất, thảo hoa thu sắc, nhơn vật hồi sanh.
 
38- Tam xích thổ, thiển thâm vô ngại.
Bách niên phần, phong võ bất ma.
 
39- Thần chung sơ khấu từ âm, nhơn tâm hoán tỉnh.
Mộ cổ tam thông pháp lịnh, thế đạo vãn hồi.
 
40- Phù đồ khả tàng huyễn sắc,
Xá lợi năng phát chơn hương.
 
41- Thạch tháp thâm tàng sa môn thể chất,
Kim đài thê tháp Hồng Diệm tinh thần.
 
42- Phong võ bất ma thạch thất.
Yên vân trường bảo tinh thần.
 
43- Bắc quốc giáng thần thừa Tổ ấn.
Nam bang hoằng pháp hạ sư ân.
 
44- Phật cứu tại hồ nhứt tâm, chơn quán thanh  tịnh quán.
Pháp biến tuyên ư quần hữu, Phạm âm Hải triều âm.
 
45- Nhãn tạng truyền trì vạn cổ lưu phương quang Tổ ấn.
Tâm đăng điểm chuyết thiên thu tục diệm hiển Tôn phong.

* Trang 443 *
device

46- Sổ thập niên, gian khổ bị thường thạc đức phong công thùy đại địa.
Hốt nhứt đán, ly trần thị tịch truy y tố chúng thống trung thiên.
(Thầy Nguyên Pháp dự diếu Sư ôn)
 
47- Tổ đức tôn công lịch đại triệu bồi kế thuật.
Phụ từ tử hiếu đa sanh yến dựt di mưu.
 
48- Chí Tâm Hòa thượng chi thần thông, Bá giả y phương, Tào giả nghệ thuật.
Trí Hải pháp sư kỳ diệu dụng, Vương hồ bút pháp, Thức hồ văn chương.
 
49- Minh Hải chi cao Tăng, quyền thật thậm ma thiền cơ nhứt hát.
Thật Đăng kỳ đại sĩ, Thánh phàm giá cá diệu ngộ tam tham.
 
50- Long Khánh tổ đình, Liễu Quán thiền đăng phổ huy thiên hạ.
Qui Nhơn Phật tự, Đức Sơn pháp thủy biến sái nhơn gian.
 
51-Vấn thạch điểm đầu, Đạo Sanh phát minh Niết bàn Phật tánh.
Niêm hoa vi tiếu, Ca Diếp khám phá Linh Thứu thiền cơ.
 
52- Phổ thiên đại kiến thiền đường, bãng hát băng tiêu bất giác.
Bảo địa quảng khai Phạm võ, cổ chung ngõa giải vô minh.
 
53- Phổ bảo kỳ gian hề, điểu ngữ khê thanh hàm tuyên diệu pháp.

* Trang 444 *
device

Già lam chi ngoại giả, sơn hoa dã thảo toàn bộ pháp thân.
 
54- Phật điện trang nghiêm, hộ pháp thiện thần đình tiền túc tịnh.
Tổ đình thanh tịnh, cao Tăng đại sĩ, tọa thượng tôn vinh.
 
55- Phật vô khả tỷ luân, Hiền Thánh chi sư, nhơn thiên chi phụ.
Pháp bất năng tư nghị, hồ nô thi kệ, hoa trúc thị kinh.
 
56- Phạm võ cao đăng, diện lễ kim dung vô tướng Phật?
Pháp môn thâm nhập, nhĩ văn ngọc kệ hữu vi kinh.
 
57- Quảng Ngãi thị thành, xa mã lợi danh nhứt trần bất lập.
Từ Quang tự viện, giới thừa tu học vạn hạnh năng dung.
 
58- Đạt Mạ tây lai, Thiếu thất Tào khê chơn truyền y bát.
Huệ Năng bắc vãn, Trúc Lâm Yên Tử diệu ngộ sắc không.
 
59- Thiên Ấn thiệu phái truyền y, ấn tâm chánh thống.
Từ Quang kế đăng tục diệm, thiền tịnh chơn truyền.

* Trang 445 *
device

60- Từ  nhãn thị chúng sanh, lục đạo tam đồ vô sanh bất độ.
Quang minh lưu pháp giới, tam hiền, thập thánh, hữu cảm giai thông.
 
61- Từ vật bi hưng, cửu hữu tứ sanh, vô sanh bất độ.
Quang hồi minh hướng, tam hiền thập Thánh, hữu nguyện giai thành.
 
62- Nhứt bát thiên gia, hà xứ khứ!
Cô thân vạn lý, kỷ thời qui?
 
63- Phù đồ trĩ lập, kim luân thượng.
Xá lợi thâm tàng, bảo tháp trung.
 
64- Thọ giả dĩ  thừa Hoàng hạc khứ.
Sơn Tăng tằng giá Bạch vân quy.
 
65- Sanh diệt huyễn thân tàng bảo tháp.
Chơn như thật tánh ngự kim đài.
 
66- Bất thối thành, cao Tăng tự tại.
Vô phùng tháp, trưởng lão an nhiên.
 
67- Trà Khúc thủy lưu hoài trưởng lão.
Thọ Sơn hoa tạ khốc cao Tăng.
 
68- Ứng thân Phật điện
 
69- Đại thừa Bồ Tát
 
70- Tiểu Thánh Thanh Văn
 
71- Thủy lưu hoa lạc,
Nghiệp tạ quang thu
 
72- Tùy tùng Phật hậu
Vật hoán tinh di.

* Trang 446 *
device

73- Trạch lý đoạn cơ, Mạnh mẫu từ ân du ức,
Siêu sanh thoát hóa, Mục Liên hiếu hạnh nan vong.
 
74- Quy y Tam bảo sanh tiền nguyện.
Siêu độ nhứt linh một hậu kỳ.
 
75- Nghiệp tạ an tường.
Quang thu tự tại.
 
76- Vô phùng pháp nội huyền kim tích.
Bất thối thành biên quảy tịnh bình.
 
77- Huyễn thân báo xả Ta bà địa.
Chơn tánh quang thu Cực lạc thiên.
 
78- Đông độ nhứt khâu tàng cốt cách.
Hồng liên cửu phẩm thác tinh thần.
 
79- Tam tùng, tứ đức, gia phong mỹ.
Ngũ giới tam qui, đạo nghiệp thành.
 
80- Bất nhập dạ đài.
Vô qui tuyền lộ.
 
81- Thung lãnh sương xâm.
Hổ sơn vân ế.
Huyên thất sương xâm
Hổ sơn vân ế.
 
82- Tâm xuyên hộc tước.
Thức phá đào ngư.
 
83- Tứ đại nan lưu.
Song kỳ dị biệt.
 
84- Sanh tự hà lai, ức niệm tôn sư di pháp ngữ,
Diệt tùng tư khứ, nguyện kỳ lão mẫu hộ tinh thần.

* Trang 447 *
device

85- Tảo nhập không môn, lễ Phật trì kinh cầu phước trí. 
Vãng hồi gia đạo, tu thân hành thiện nguyện bình an.
 
86- Nguyệt hạ bất xao, Tu viện thử thời an tâm chỉ tịnh.
Môn tiền vô toả, Thiền đường kim nhựt sinh hoạt phóng tham.
 
87- Viên mãn thù thắng nhơn duyên, bảo điện nhứt tòa trang nghiêm trĩ lập.
Quang đài tuyệt luân kỳ diệu, kim thân vạn đức xán lạn cao tôn.
 
88- Tây thiên quải tích, Linh Mụ huyền bình, hà xứ khứ qui, Trừng Nguyên tôn giả.
Xá lợi phi hương, phù đồ tàng sắc, thử thành an trụ, Đôn Hậu cao Tăng.
 
89- Bảo đảnh thâm tàng, từ bi trí tuệ chi tinh thần, nhơn thiên triều bái.
Kim thân cao hiển, tướng hảo quang minh kỳ diện mục, Tăng tín qui y.
 
90- Đại cáo liệt đạo nhơn, thoát lý cung hành, thành tâm quy mạng.
Phổ thỉnh chư du khách, hạ xa từ bộ, hiệp chưởng lai lâm.
 
91- Nghiệp tạ thiên trần thế giới.
Thần du bát vạn ngọc lâu đài.

* Trang 448 *
device

92- Từ bi thanh tịnh đạo tràng, Thánh chúng thần hôn triều bái.
Nghiêm tịnh quang minh phạm vũ, Thiên nhơn viễn cận qui y.
 
93- Đại đạo tràng tinh thần dị cảm, hữu Phật hữu Pháp hữu Tăng.
Lão Hòa thượng diện mục nan tầm, vô ngã vô nhơn vô thọ.
 
94- Sanh nhi bất sanh, hoàn ngã bản lai chơn diện mục.
Diệt hà tằng diệt, thị nhơn đương xử Niết bàn thành.
 
95- Nhập bất thối kim thành, y bát ưu du tùy duyên thuyết pháp.
Đăng vô phùng bảo tháp, xuân thu tự tại nhậm ý tham thiền.
 
96- Mộ cổ tam thông pháp lịnh, biến cố tại nhơn gian.
Thần chung sơ khấu từ âm, phổ văn ư thiên hạ.
 
97- Từ bi trí tuệ đạo tràng, Hiền Thánh tam thừa vân tập.
Nghiêm tịnh quang minh, phạm vũ thiên nhơn tứ chúng lai lâm.
 
98- Tổ đức hoằng thâm, duyệt thế triệu bồi dĩ phước.
Tôn công trọng đại, nhứt đường kế thuật kỳ ân.

* Trang 449 *
device

99- Duyệt thế triệu bồi, công đức Tổ tiên tích luỹ.
Nhứt đường kế thuật, phước duyên miêu duệ triêm nhu.
 
100- Vĩnh Khánh xuất gia, Bích Liên đắc pháp, nhứt sanh dĩ pháp vi gia, quang vinh tiền liệt.
Nguyên Thiều sáng nghiệp, hoá đạo thành công, tận lực tương công tựu nghiệp, xán lạn hậu côn.
 
101- Nguyên Thiều nhứt bản đa chi, đạo thọ sum nghiêm giác quả.
Tu viện lục hòa đại chúng, thiền lâm tú mậu Tăng tài.
 
102- Thùy đáo Nguyên Thiều, văn hồ thủy thanh, quan hồ sơn sắc, thuỳ tri sơn thủy, vô tình kiếp kiếp, không đàm diệu kệ.
Ngã cư tu viện, tảo giả nguyệt ảnh, phất giả phong trần, ngã niệm nguyệt phong, bất ý sanh sanh, đồ diễn chơn thuyên.
 
103- Huyền đạo chơn truyền ơn phú pháp.
Ấn tâm chánh thống phước truyền y.

* Trang 450 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6