LOGO VNBET
ĐIẾU VĂN
DÀNH CHO PHẬT TỬ

I - THIỆN NAM
Đại lão Tổ, phụ thọ Ưu bà tắc giới.
Pháp danh: ........................................................
Nguyên sanh ngày: ...........................................
Vãng sanh ngày:................................................
Hưởng thọ:........................................................
Một vị giác linh.
Than ôi!
Cha, ông không còn nữa!
Con, cháu biết nhờ ai?
Phải chăng: thọ mạng Người đã an bài?
Đành vậy, cao niên ai rồi cũng thế.
Nhưng một điều rất quý là: Người,
Nghiệp, rửa sạch ba ngàn sông bể,
Thần, dạo chơi tám vạn đất trời.
Chỉ tiếc rằng:
Cha ra đi không từ giã một lời,
Con ở lại lắm đau buồn tấc dạ.
Vì: ơn sâu chưa trả,
Canh cánh khôn quên,
Nghĩa cả khó đền
Đinh ninh còn nhớ.
Nhớ linh xưa!
Lòng từ bi hay giúp đỡ,

* Trang 409 *
device

Lượng hỷ xả thường thứ tha,
Nuôi con dạy cháu xây nhà,
Kinh kệ trường trai giữ đạo.
Chừng ấy công hạnh cũng làm cho:
Vui lòng con thảo,
Toại nguyện cha già.
Vì vậy:
Tưởng rằng đường về xứ mẹ còn xa,
Nào hay ngõ đến chùa ông đã mở.
Hỡi ôi! thương thay!
Vô thường một thuở,
Vĩnh biệt nghìn thu!
Dưới đèn luống khóc kiếp phù du,
Trong mộng mãi thương hồn hồ điệp!
Dù đến, đi - đón đưa một dịp,
Nhưng còn, mất - chờ đợi ba sanh.
Vì Người:
Đời này đã gieo lắm nhơn lành,
Kiếp sau sẽ hái nhiều quả phúc.
Giờ thì Người:
Chia tay bạn bè, đạo tục
Và, rẽ bước dòng họ xóm làng.
Và trước tình cảnh ấy, chúng con chỉ biết:
Thiết lập linh sàng,
Cung an di ảnh.
Để rồi:
Thấy hình đỡ chạnh,
Nhưng vắng tiếng càng thương,
Năm tháng lửa hương,

* Trang 410 *
device

Mai chiều cầu nguyện,
Ngưỡng mong hồn cha linh hiển,
Dũ lòng lân mẫn chứng tri.
Tất cả hiếu nghi,
Nguyện xin hiến cúng.
Nay bái phụng!
 
* Ghi chú:
- Nghiệp: tất cả các việc làm thiện, bất thiện từ vô thỉ kiếp
- Đất trời: hằng hà sa số thế giới
- Chùa ông: chùa Tổ
- Ba sanh: tức quá khứ, hiện tại, vị lai
Chuyện ba sanh xin xem Từ Hải quyển thượng trang 26 (cuối trang). Từ "Tam sanh thạch", câu chuyện cư sĩ Lý Nguyên và Thiền sư Viên Quán, đời Đường - Trung quốc.

* Trang 411 *
device

II – TÍN NỮ
Nam mô A Di Đà Phật
Kính thưa đạo hữu (họ tên) ..............................
Pháp danh .........................................................
Một vị hương linh,
Mặc nhiên chứng giám!
Chúng tôi là những chị em đồng đạo, rất xúc động khi nghe tin đạo hữu không còn nữa. Và trước tình cảnh đau buồn này, chúng tôi không biết làm gì hơn là thành tâm phân ưu cùng quí tang quyến, và đau đớn tiếc thương cố đạo hữu qua vài lời ai điếu như sau:
Điếu rằng:
Với tang gia hiếu quyến:
Than ôi! thương thay!
Mẹ già không còn nữa!
Con trẻ biết nhờ ai?
Phải chăng, thọ mạng người đã an bài
Đành vậy! cao niên ai rồi cũng thế!
Chỉ tiếc rằng, với đạo hữu chúng tôi:
Cây gió chia phôi còn ứa lệ, (1)
Ông bà xa cách cháu đau lòng!
Nhưng, ai cũng biết rằng!
Có sanh tồn thì cũng có tử vong,
Không quyến luyến, thì cũng không duyên nợ.
Bởi vậy:
Đến đi, đón đưa một thuở,
Nhưng còn mất chờ đợi ba sanh. (2)

* Trang 412 *
device

Nhớ đạo nghiệp của đạo hữu ngày xưa qua các việc:
Lánh dữ làm lành,
Thương người giúp vật,
Ăn chay niệm Phật
Bố thí  phóng sanh.
Với con là mẹ lành,
Với chồng là vợ quí,
Với việc đời tuỳ hỷ
Với Phật sự phụng hành.
Chẳng muốn lợi danh,
Chỉ cần đạo đức
Giữ lòng tỉnh thức,
Giữ đạo thanh danh.
Thật vậy:
Đời này: Người đã trồng lắm cây lành,
Kiếp sau: Người sẽ hái nhiều quả phúc.
Đến đây:
Người chia tay bạn bè đạo hữu,
Và rẽ bước con cháu họ hàng,
Ai chẳng bàng hoàng,
Nào không thương tiếc
Hỡi ôi!
Một phút Người ra đi vĩnh biệt
Trăm năm kẻ ở lại ai hoài.
Giờ chỉ biết:
Cầu xin Phật tổ Như lai,
Phóng hạ hào quang tiếp độ.

* Trang 413 *
device

Chúng tôi nguyện:
Hương linh vượt qua bể khổ,
Chúng tôi cầu:
Vong giả lên đến trời vui.
Và xin thường gia hộ cho:
Thân nhân vơi bớt ngậm ngùi,
Đạo hữu thêm phần hạnh nguyện
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát.
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.
- Tụng: Ma Ha Bát Nhã…
- Nguyện sanh…
- Nguyện tiêu…
- Hồi hướng…
Thành tâm bái điếu
Nay kính vãng!
 
* Ghi chú:
- Cây gió chia phôi: lấy ý ở câu:
"Thụ dục tịnh nhi phong bất tịnh
Tử dục dưỡng nhi thân bất tại"
Tạm dịch:
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Con muốn nuôi nhưng cha mẹ không còn.
- Ba sanh: xem chú thích ở phần văn điếu Thiện nam.

* Trang 414 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6