LOGO VNBET

ĐIẾU VĂN
Đọc trước Linh đài Hòa thượng Thích HUYỀN ĐẠT,trụ trì Tổ đình  THIÊN ẤN - Quảng Ngãi.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Tân tịch Hòa thượng giác linh!
Chúng con cung kính nghe rằng:
Núi Ấn non thần,
Chùa Tổ quê hương,
Muôn thuở danh lam thắng cảnh
Sông Trà nước Thánh,
Dòng thiền Quảng Ngãi,
Nghìn thu tục diệm thừa đăng.
Thật vậy, lịch đại Cao Tăng,
Chơn truyền y bát,
Kế thừa Huyền Đạt,
Chánh thống ấn tâm.
Nhớ giác linh xưa:
Người, ý chí thâm trầm,
Giới nghi thanh tịnh,
Phương bào viên đảnh
Khổ hạnh đầu đà
Tham phương học vấn gần xa,
Hành đạo hoá duyên đây đó.
Thế rồi! Một phút chân tâm sáng tỏ,
Nhưng lúc ấy, trăm năm huyễn thể mỏi mòn,
Công hạnh vuông tròn,

* Trang 311 *
device

Chức năng đầy đủ.
Do đó, Tổ đình ghi công bất hủ,
Giáo hội nhớ đức vô biên!
Nhưng giờ thì, Người:
Theo Thầy quảy dép Tây thiên,
Và, từ chúng treo bình Đông độ.
Rồi từ đây:
Thuyền từ thôi ra vào biển khổ,
Xe pháp hết lui tới đường mê.
Tuy nhiên:
Chùa cũ đi về,
Làng xưa qua lại.
Vì, hoa đàm tuy hoại,
Hương khí chưa tan,
Cỏ huý dù tàn,
Hồn thương còn sống.
Kính bạch Tân tịch Hòa thượng giác linh!
Giờ nầy, chúng con chỉ biết:
Mạo muội trước đài, đôi lời ai tống,
Cung duy trên tọa, một niệm chứng minh,
Thành kính nghiêng mình
Chí thành cúi lễ,
Tiếc thương sao kể
Cầu nguyện nào nguôi!
Nguyện Người vào thế giới an vui,
Xin gia hộ nước nhà thịnh trị.
Nay ngày mồng một tháng mười một năm Quý Dậu, PL. 2537 – 1993
Toàn thể Tăng Ni, Phật tử chùa Hội Phước
Hòa nam bái bạch.

* Trang 312 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6