LOGO VNBET

* Trang 387 *
device

* Trang 388 *
device

DỊCH ÂM:
BÍCH LIÊN TRỤ TRÌ HUYỀN ẤN ĐẠI SƯ
ĐIẾU VĂN

Cung duy Sắc tứ Bích Liên, Linh Sơn tự, trụ trì Huyền Ấn đại sư, Tân viên tịch giác linh tọa tiền chiếu giám.
Điếu vân:
Tự cổ thiên trường mạng đoản
Tùng lai thế súc đạo diên,
Bành tổ trường quyên
Nhan Hồi vĩnh khoáng.
Ức tích Đại sư!
Tinh hoa vân hán,
Tú khí sơn xuyên
Sanh phùng mạc thế hận vô duyên,
Trưởng ngộ minh sư hân hữu mệnh.
Do thị thoại đầu,
Dĩ khai nhãn tạng
Công án tằng ngộ tâm huyền,
Tánh hải thâm uyên,
Giác thiên cao quảng.
Năng thiền, năng quán
Khả bút, khả nghiên
Kỳ chí giả kiên
Kỳ sanh giả giản
Vi y tế nhân thân hoạn,
Hoằng pháp giác chúng tâm yên.

* Trang 389 *
device

Dữ kỳ:
Đương nhơn bất nhượng vô phiền
Kiến nghĩa năng vi bất lãng,
Kỳ công khả tán,
Kỳ đức năng tuyên
Ký nhi đạo nghiệp cơ hồ viên
Báo thân hà kỳ mãn.
Tuy nhiên, sanh tử phi thường đoạn,
Niết Bàn khởi thật quyền,
Phàm Thánh đồng nguyên
Long xà nhứt bản.
Ô hô! Ký quy nhứt đán,
Thương thống đa niên
Ngộ mị bất miên,
Bồi hồi vô hạn.
Nhứt khứ bất phục phản
Tam sanh khả tái triền.
Ai tai! Nam Việt thuận thiên
Tây Phương thiện vãng
Tự thử Bích Liên
Vọng ư giang ngạn
Hoàng hạc hướng hồ thiên biên
Bất đắc dĩ dã lưu liên,
Vô khả nại hà ly tán.
- Duy nguyện:
Kim đài cao đăng túc án,
Bảo địa lập chứng thân phiên
Ta Bà nghiệp tạ chi tam thiên

* Trang 390 *
device

Phật quốc thần du ư bát vạn
Đài tiền thức nhãn,
Tọa thượng mặc nhiên.
 
Phật Lịch 2532, Tuế thứ Mậu Thìn, Đông Thiên, Trí Hải đồng tham huynh đệ, Huyền Quang, Hoà nam khuynh thân cẩn điếu.
Tái sao ư Quãng Ngãi, Phước Quang Tự, Thập nhị ngoạt , nhị thập thất nhật, 1998 – 2541.

* Trang 391 *
device

* Trang 392 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6