LOGO VNBET
ĐIẾU VĂN
 
Của toàn thể Ni chúng, Tín đồ thuộc các chùa Tịnh Nghiêm, La Hà đọc trước linh sàng Tân tịch Bổn sư Ni trưởng Như Huyền, trước giờ Di quan nhập tháp ngày 02 tháng chạp năm Đinh Mão. PL.2531, 20.01.1998 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Kính bạch Tân tịch Ni sư trưởng giác linh!
Chúng con toàn thể Ni chúng và tín đồ thuộc các chùa Tịnh Nghiêm, La Hà, giờ này:
Cung kính quì trước linh đài
Chí thành dâng lên sư tọa,
Hoa lòng Bát nhã,
Hương giới ngũ phần,
Với lòng tha thiết kiều cần,
Cùng dạ thù ân báo hiếu.
Tất cả chúng con:
Ngậm ngùi cúi đầu xuống chiếu,
Sùi sụt úp mặt bên đài,
Than thở van nài,
Tiếc thương buồn thảm.
Mong Người đoái hoài chứng giám,
Xin Mẹ từ mẫn lắng nghe.
Nhớ giác linh xưa!
Dù đào cơ cũng nặng tình Phật tử,
Phát tâm giữ đạo Như lai,
Tuy Liên mẫu cũng nhẹ dạ Thánh thai,
Nuôi chí giúp đời Bồ tát.

* Trang 317 *
device

Do đó, Người đã mạnh dạn:
Bỏ nếp sống phù hoa đài các,
Nhận cuộc đời khổ hạnh đầu đà,
Niệm đạo mặn mà,
Tình đời tinh khiết.
Hờ hững duyên mày xanh mắt biếc,
Lơ là phận chỉ thắm tơ điều,
Theo thầy học đạo mai chiều
Và, cùng chúng tu thân hôm sớm,
Nên, chất liễu, tuyết đông gầy ốm.
Nhưng, phẩm sen nắng hạ thắm tươi
Suốt đời làm đạo vì người
Trọn kiếp xây đời cho chúng,
Lấy thần thông diệu dụng
Để phục dịch chấp lao.
Oai nghi tám vạn thanh cao,
Tế hạnh ba ngàn nghiêm túc,
Lóng trong nước đục,
Phủi sạch bụi trần,
Đền đáp các ân,
Vuông tròn bốn đức.
Người ngày ngày:
Kinh song phân chia tâm thức,
Người bữa bữa:
Thiền thất gạn lọc vọng chân.
Vì vậy, nguồn tình tan mộng vũ vân,
Bể ái tiêu hồn hoa nguyệt.
Cầu cho nghiệp diệt,

* Trang 318 *
device

Mong được phước sanh,
Ngõ hầu, bóng in thu nguyệt thuỷ thanh,
Gương rõ Ni sư từ mẫu.
Kính bạch Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh!
Bổn sư, Người:
Cơ thiền thâm hậu,
Ý Tổ mật nghiêm
Xứng ngôi Ni chúng quan chiêm
Đáng bậc tín đồ cung kính.
Linh minh Phật tính,
Hạo hạo pháp thân,
Giống thánh gieo nhân,
Cội lành kết quả.
Thế rồi việc phải đến đã đến,
Thật, vô khả nại hà!
Trăm năm công thành nghiệp tạ,
Mẹ già cất bước quyết trường du,
Một phút báo xả, thần thu
Con dại giăng tay khuyên cửu trụ.
Bởi lẽ, ơn cao pháp nhũ,
Gánh vác hai vai,
Nghĩa cả thánh thai,
Cưu mang tấc dạ,
Chưa đền chưa trả
Còn vấn còn vương.
Nhưng giờ thì:
Còn đâu hôm sớm cúng dường,
Còn đâu xưa nay mày mặt,
Ni chúng mất người dìu dắt

* Trang 319 *
device

Tín đồ thiếu kẻ đỡ nâng.
Ngồi đứng bâng khuâng,
Ra vào thơ thẩn,
Sáng biết đưa ai lên Thiên Ấn
Chiều biết đón ai về lại La Hà,
Người giã từ núi Bút, sông Trà,
Người vĩnh biệt quê cha đất Tổ
Hết rồi ngày tàn bệnh khổ,
Thôi rồi kiếp sống não phiền.
Giờ chúng con chẳng biết:
Người ở đâu trong thế giới vô biên,
Người là ai trong chúng sanh vô lượng?
Hay người về An dưỡng
Hay người ở Đà Thiên?
Hay ứng hoá tuỳ duyên,
Hay du phương phó hội?
Ngơ ngác đất bằng vật đổi,
Kinh hoàng trời rộng sao dời
Đạo thọ tiếc thấy hoa rơi,
Tào khê thương nghe nước chảy.
Người ra đi (sao) gậy giày không quảy
Người về đâu (sao) y bát còn treo?
Đạo nghiệp, Người đã mang theo
Phước duyên, Người còn để lại.
Và, trước tình cảnh chia ly này:
Chị em nhà Kiều tê tái,
Đệ huynh họ Thích bàng hoàng.
Hỡi ai về miền Cực lạc, Niết bàn
Cho tôi gửi chút tình thương dạ nhớ.

* Trang 320 *
device

Vì, Người ra đi có thuở,
Người về lại không ngày.
Và trong khi:
Ni bộ còn đây,
Tăng đoàn còn đó.
Nhưng: 
Ai biết nỗi niềm cây gió,
Ai hay tình ý mẹ con,
Ai biết hồn mẹ mất còn,
Ai thương thân con cô độc?
Từ nay:
Biết hỏi ai chuyện “long ngâm khô mộc”?
Biết nghe ai việc “điểu tích trường không”?
Biết bao giờ thấy mẹ “cầm bông”,
Biềt mấy thưở nghe thầy “gõ trúc”.
Ngổn ngang cảm xúc,
Trước đài mạo muội tỏ tường,
Chồng chất tiếc thương,
Dưới toạ nghẹn ngào thỏ thẻ.
Hỡi ơi!
Bức vân cẩu trớ trêu ai vẽ!,
Cuộc tang thương ngao ngán ai bày?
Có biết rằng gió thổi mây bay,
Nhưng, không muốn thấy lửa tàn củi tắt!
Giờ chỉ còn:
Thiền sàng trang nghiêm mặc mặc
Linh toạ tịch mịch minh minh,
Duy nguyện Từ mẫu giác linh,
Từ bi mặc nhiên mẫn cố!

* Trang 321 *
device

Nam mô Tịnh Nghiêm, La Hà đường thượng khai sơn Tổ sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, Tân tịch Bổn sư Ni trưởng giác linh, tác đại chứng minh!
- Phục nguyện:
Khinh an một mảnh di hình,
Tháp trắng nghìn thu an nghỉ
Giải thoát sáu đường hệ lụy
Sen vàng muôn thuở tiêu dao!
Chỉ tiềc rằng:
Người đi biền biệt âm hao,
Kẻ ở ngóng trông dáng dấp.
Nhưng biết sao giờ:
Quyến luyến mắt nhìn tay chấp,
Nguyện cầu đầu cúi thân nghiêng,
Bồ bặt linh tiền,
Cúc cung tọa hạ.
Đau lòng xót dạ,
Tiễn mẹ, đưa Thầy
Xe gió đường mây
Tràng phang bảo cái.
Và mong rằng:
Giúp chúng, xin Người trở lại,
Thương con, mong mẹ về đây.
Vì: đất Việt, trời Tây
Minh thông mặc cách,
Điếu văn cẩn bạch.
Cúi lạy tạ từ!

* Trang 322 *
device

Nay ngày 02 tháng chạp năm Đinh Mão, PL: 2531.
Toàn thể Ni chúng  hiếu đồ, đau đớn chia tay vĩnh biệt.
 Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. 
 
* Bị chú: Bản thứ nhất viết vội trong dịp tang lễ hồi đầu tháng chạp năm Đinh Mão. Nay được bổ túc một số câu chữ, để văn bản có thêm nội dung. Viết xong bản thứ hai này ngày 19 tháng 12 năm Mậu Thìn, PL: 2531.
Thành kính cúng dường

* Trang 323 *
device

* Trang 324 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6