LOGO VNBET
VĂN THIẾP
Tuyên đọc trong lễ kỷ niệm húy nhật các vị Ni sư trưởng,
Trụ trì hay khai sơn chùa

Chúng con (tôi) thường nghĩ rằng: (1)
Dù đào cơ cũng nặng tình Phật tử,
Phát tâm học đạo Như lai
Tuy Liên mẫu cũng nhẹ dạ thánh thai,
Nuôi chí giúp đời Bồ tát!
Ruộng lành gieo hạt,
Giống Thánh trỗ hoa.
Thiếp rằng:
Nay có đệ tử Tỳ kheo Ni Thích … và cả Ni chúng, Phật tử mười phương, hiện diện tại chùa… , ở xã… huyện... , tỉnh...
Giờ này: cung kính quì trước linh đài,
Chí thành dâng lên sư tọa
Đôi cánh hoa lòng Bát nhã
Một lò hương giới ngũ phần,
Y bồ soạn hương sắc kính dâng,
Triệu châu trà tinh thô phụng hiến.
Kệ kinh tuyên diễn
Nghi lễ phu trần
Với lòng báo hiếu thù ân,
Cùng nguyện tiến linh siêu thoát
Cúi mong giác linh liễu đạt,
Dũ lòng chứng giám ai lân.
Nhớ giác linh xưa! Người:
Đạo rõ nguồn chơn,

* Trang 405 *
device

Lý minh tướng thật.
Xưa thầy tại nhật
Gần gũi nhờ ơn,
May được thắng nhơn,
Thắm nhuần pháp nhũ,
Y truyền pháp phú
Ơn cả nghĩa cao.
Giờ này thì còn gì?
Trăng lạnh phương bào
Thấy vật dạ càng thêm chạnh
Mây mờ viên đảnh,
Nhớ người lòng những càng thương.
Do đó: muốn đền ơn đức khôn lường
Tiếc rằng lễ nghi chẳng đủ (2)
Nay thời: trước đài khể thủ
Dước chiếu hồ quì,
Thiếp văn cẩn cụ cung duy,
Mạo muội hoà nam bái bạch.
Nam mô nối dòng pháp Lâm tế đời thứ..., khai sơn… (hay trụ trì chùa), huý thượng… hạ…, hiệu… Ni sư trưởng giác linh, tác đại chứng minh.
 - Phục nguyện:
Một tánh linh minh,
Tây phương trực vãng,
Ba thân thanh tịnh
Chánh giác vị thành
Chứng pháp nhãn vô sanh,
Ngộ chơn thừa đại định,

* Trang 406 *
device

Mong Phật thọ mịnh
Ưng hoá độ sinh.
Và xin gia hộ cho
Sông núi an bình
Tăng Ni thanh tịnh
Giới nghi nghiêm chỉnh,
Hạnh nguyện trung kiên,
Thiện tín phước duyên
Nhân dân hạnh phúc
Nay cẩn thiếp!
Ngày… tháng… năm…, PL…
Đệ tử chúng đẳng - Hoà nam bái bạch
 
- Ghi chú:
(1) Ni đọc thì xưng chúng con, Tăng đọc thì xưng chúng tôi và đứng đọc miễn quì
(2) Lễ nghi chẳng đủ: gốc chữ.

* Trang 407 *
device

* Trang 408 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6