LOGO VNBET
LỜI ĐIẾU

 Đọc trong lễ Di quan nhập tháp Hòa thượng trụ trì chùa Từ Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi.
Nam mô Đại Từ, Đại Bi, Đại Bồ Tát tác đại chứng minh.
Nam mô Từ Quang đường thượng, nối dòng Pháp Lâm tế đời thứ 41, huý thượng Như hạ Bình, tự Giải An, hiệu Huyền Tịnh - Đại lão Hòa thượng tác đại chứng minh!
Chúng con, hàng Phật tử tại gia thuộc các chùa Phước Quang, Phước Minh và cựu Huynh trưởng GĐPT Nghĩa Hành. Giờ này, thành tâm đến trước Linh đài tôn nghiêm của Tân viên tịch Đại lão Hòa thượng, thành tâm hiến cúng hoa đăng, dâng lời ai điếu. Cúi mong giác linh Hòa Thượng từ bi
chứng giám!
* Điếu rằng:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng con còn nhớ rằng, Hòa thượng - Người:
Trọn đời học đạo tu thân,
Chờ ngày giải thoát - nguyện mãn
Một phút minh tâm kiến tánh,
Liền được vãng sanh - Đạo thành.
Tuy nhiên: chi xiết tiếc thương!
Giờ này Từ Quang phương trượng,

* Trang 304 *
device

Tìm đâu mày mặt chủ nhân?
Buồn vậy!
Vô cùng thương tiếc,
Hôm nay đạo tràng Quảng Ngãi,
Mất rồi bóng dáng Cao Tăng. 
Than ôi!
Biết bao công đức,
Người đã để lại cho chúng con,
Biết bao tình thương,
Người đã ban cho chúng con.

PHỤC NGUYỆN:
Người ra đi, chỉ mang theo một tâm hồn giác ngộ, theo bóng tràng phang lóng lánh, tiếp dẫn của mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, về Tây phương an lạc, như trọn đời Người đã nguyện cầu.
Tuy nhiên, chúng con mong Ngài, nguyện độ sanh còn đó, xin Ngài trở lại Ta bà, tiếp tục hạnh nguyện cứu khổ độ sanh, như kiếp sống của Ngài đã làm trong gần thế kỷ.
Rất tiếc là hàng Phật tử tại gia chúng con không được hân hạnh nhập thất như các vị xuất gia, để được Ngài dạy bảo những đạo lý thật quyền và những thiền cơ bãng hát. Nhờ đó mà chúng con được may mắn như các vị xuất gia, đệ tử của Ngài, sẽ có một đời sống đạo tốt đẹp.

* Trang 305 *
device

Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Và nước nhà còn đó, xin Ngài gia hộ cho đất nước mãi mãi an vui và an bình thịnh vượng, trong đó có tất cả chúng con.
Cúi mong giác linh Hòa thượng từ bi bất xả, chứng minh tấc lòng thành kính đau buồn, cầu mong của chúng con hôm nay.
Thành kính bái biệt.
 
Quảng Ngãi, ngày 22 tháng giêng năm Quý mùi, PL. 2546.
Tín đồ, Phật tử chùa Phước Quang, Phước Minh và cựu Huynh trưởng GĐPT Nghĩa Hành thành kính phúng điếu.

* Trang 306 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6