LOGO VNBET
LỜI ĐIẾU - BIA KÝ
HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG THỂ
Trụ trì Chùa Thọ Quang (Hòa Vang - Đà Nẵng)
Viên tịch ngày … tháng … năm …PL…

 
NAM MÔ A- DI- ĐÀ- PHẬT!
Kính thưa Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Thể giác linh, tác đại chứng minh!
Hôm nay, tất cả chúng con: Tăng Ni và Phật tử Quảng Nam – Đà Nẵng, vô cùng đau xót trước sự ra đi của Hòa Thượng, và không biết làm gì hơn là thành tâm hiến cúng hoa đăng.
Và, nhất niệm nguyện cầu siêu thoát qua lời ai điếu như sau, ngửa mong giác linh từ bi chứng giám! 
Thành kính điếu rằng:
Than ôi! thương thay!
Chim “thức” xé lồng bay mất dạng
Cá “tâm” phá sóng lặng im hơi.
Nhưng nào ai biết?
Thân dạo chơi tám vạn đất trời
Tâm thưởng thức ba ngàn non nước.
Phải chăng?
Nhờ tu nhơn cao dày thuở trước,
Nên chứng quả rạng rỡ ngày nay.
Nhớ giác linh xưa!
Người, con nhà họ Đặng,

* Trang 313 *
device

Quý hiệu Hữu Tường
Thể chất khương cường,
Đạo tâm dũng mãnh,
Oai nghi tánh hạnh,
Trọng đạo yêu đời.
Do đó, Người:
Không muốn vào bể khổ chơi vơi,
Chẳng ưng xuống đường mê tăm tối,
Tránh xa mê lầm tội lỗi
Đến gần giác ngộ từ bi.
Nên Người đã:
Cất bước ra đi,
Tìm thầy học đạo,
Quy y Tam bảo,
Y chỉ tu hành.
Sau đó được:
Thầy cho pháp danh
Tiểu tăng Quảng Thể
Từ đó, cuộc đời xuất thế,
Kiếp sống ly trần.
Đã đưa đến việc:
Đêm ngày học đạo chuyên cần,
Năm tháng tu hành tinh tấn.
Thế rồi, Tăng đoàn thân cận,
Học chúng hợp quần
Phát nguyện dấn thân,
Hoằng dương Phật giáo.
Và vào năm...
Giới đàn trao bình truyền áo,

* Trang 314 *
device

Giáo hội suy cử giáo quyền
Phục vụ Phật sự các miền
Đà Nẵng, Quảng Nam một hội,
Gian nan kiên trì bất thối
Gian khổ chịu đựng vô phiền.
Do đó, được Phật tổ thánh hiền,
Thường minh gia hộ,
Vượt qua bao nỗi khổ,
Thăng tiến lúc cơ may,
Đạo nghiệp cao dày
Thiện căn thâm hậu.
Nhưng biết sao giờ?
Sanh tử xói mòn thân hữu lậu
Mặt khác, Niết bàn nuôi lớn thể vô sanh,
Vì nhiều đời thiền quán công thành,
Nên một kiếp minh tâm quả mãn.
Đến đây, Tăng Ni trước đài quy mạng,
Phật tử dưới chiếu hồ quì,
Xin mạo muội cung duy
Dâng điếu văn bái bạch.
Mong giác linh cảm cách
Xin thương xót lắng nghe!
Nam mô Thọ Quang đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế - Chúc Thánh đời thứ…Quảng Thể Đại lão Hòa thượng giác linh tác đại chứng minh.

 
- Phục nguyện:
 
Trên ao cửu liên, sáng soi đưa xuống
Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về.

* Trang 315 *
device

Độ sanh còn nhớ lời thề,
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện
Thần thông hiển hiện,
Diệu dụng u huyền,
Độ tận hữu duyên
Chứng thành vô tướng.
Nay cẩn sớ!
Đà Nẵng, ngày … tháng … năm…, PL. 25…
Toàn thể Tăng Ni, Phật tử Quảng Nam, Đà Nẵng
Hòa nam bái điếu.

* Trang 316 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6