LOGO VNBET
LỜI TÁC BẠCH
Cảm tạ và thệ nguyện của giới tử đọc trong lễ hoàn mãn Đại giới đàn Thiện Hòa ngày 18 tháng 8 năm Canh Thân (26/ 9/ 1980)
tại giảng đường Thiện Hòa - Ấn Quang

Chí tâm đảnh lễ:
- Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam bảo tác đại chứng minh
- Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh
- Nam mô Tây Thiên đông Độ, Việt nam Lịch đại truyền giáo Tổ sư, chư Thánh tử đạo, liệt vị hữu công, tác đại chứng minh
- Nam mô Già lam Chơn tể hộ giáo hộ giới nhất thế thiện thần đồng thùy chứng giám.
Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, liệt vị đại Tăng!
Trước khi dâng lời tác bạch, chúng con xin có đôi lời hồi tưởng hình ảnh giới đàn trong bao ngày qua.
Phải chăng: qua bao nghi trượng trang nghiêm lễ nhạc thỉnh sư, khai đàn thượng bảng, Điều chương tác bạch, Chức sự cung an. Và mấy độ bảng chung hiệu lịnh thiết nghi khai đạo. Tụng giới khảo thí, qui tắc tuyên văn thành phần tuyển trạch.
Do đó, đạo tràng đã chọn người làm Phật, năm trăm giới tử cập đệ đăng đàn. Vì xây đạo giúp đời, bách vạn thiên nhơn, tùy tùng phó hội.

* Trang 425 *
device

Hôm nay, giới đàn hoàn mãn. Tất cả giới tử chúng con ra trước hội đài trang nghiêm, trong giời phút linh thiên này, để kính dâng lên chư Tôn nỗi lòng chí thành và mộc mạc của chúng con.
Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, liệt vị đại Tăng.
Trên bảo đàn đến giờ phút này, trước mặt chúng con tuy còn nghe thấy pháp tướng từ tâm; nhưng bình hoa dợt bóng, đảnh trầm phai hương!
Và một nỗi niềm khác nữa sẽ xảy ra: rồi đây Tăng tín mười phương chia tay đôi ngã, lòng vương đạo tình! Nên chúng con cảm thấy xúc động bồi hồi, khó có thể còn thưa bạch gì thêm nữa.
Chúng con chỉ còn biết:
- Chí thành đảnh lễ: Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Long thiên bát bộ, hộ giáo hộ giới nhất thiết thiện thần, vị pháp thiêu thân, Thánh Tăng thiện sĩ.
- Cùng cung kính đảnh lễ ghi ơn: Chư tôn Hòa thượng Đàn chủ, Đàn đầu, Hóa chủ, Chư Tôn Yết ma Giáo thọ, Tôn chứng, A xà lê, Tuyên luật sư, Khai đạo sư, liệt vị Dẫn lễ, Giám đàn, Công văn, Nghi lễ…
- Cùng thành tâm cảm tạ: Thập phương thiện tín, ngoại hộ đàn na, chấp tác công phu, ban sài vận thủy.

* Trang 426 *
device

Chúng con đồng tâm nguyện cầu:
Mây lành che phủ,
Mưa pháp thấm nhuần
Nhà nhà lạc nghiệp an cư,
Xứ xứ hoa tươi màu tốt.
Tôn phong như gió qua trúc lục,
Tổ ấn tợ chim lướt đầm xanh,
Năm họ di mưu, (để lại cho người sau)
Môn đình ngìn thu rạng rỡ.
Một nhà kế thuật,
Phước trạch bốn chúng triêm nhu!
Thiền môn an hòa trấn tịnh,
Phật tử phước thọ gia tăng.
Sau kết, chúng con đồng tâm dâng lời thề nguyện trước khi cánh cữa "BẤT NHỊ PHÁP MÔN" của đạo tràng từ từ khép lại.
Chúng con nguyện thắp sáng mãi: đèn thiền Thiếu thất, Yên Tử, Trúc Lâm. Nguyện khơi sâu thêm: đạo mạch Tào Khê, Nguyên Thiều, Liễu Quán.
Quyết xây ngôi nhà thọ mạng của đạo pháp bằng : GIỚI LUẬT, OAI NGHI
Quyết giữ nếp sống cổ truyền của thiền gia bằng: TỪ BI, GIẢI THOÁT.
Cúi mong chư Tôn từ bi gia hộ.
Nam mô Giới đàn hội thượng vô lượng Thánh Hiền tác đại chứng minh.
Hoà nam cẩn bạch!
(Huyền Quang soạn)

* Trang 427 *
device

* Trang 428 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6