LOGO VNBET
NGHI MÔNG SƠN THÍ THỰC

- Trai chủ tựu vị
- Lễ tam bái - Giai quì.
B -
Dấu người thập loại biết là đâu
Hồn phách mơ màng trải mấy thâu,
Cồn bể mênh mông bầu thế giới
Những mồ vô chủ thấy mà đau…
- TỤNG: Ngàn bộ bộ đế rị …
Tịch mịch dạ canh thâm
Hoa đàn bả phạm âm
Cô hồn văn triệu thỉnh
Bộ bộ tốc lai lâm...
Chuyên thân triệu thỉnh
Cung vọng lai lâm,
Trai (sám) chủ thượng hương (thành tâm)
Cẩn đương bái thỉnh.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
1/ Nhất tâm phụng thỉnh:
Ác vàng tên ruổi, thỏ bạc thoi dong
Ôm lòng đau cốt nhục nỗi xa trông,
Sững mắt ngắm anh hồn còn đâu đó
Lò bảo đảnh màu hương nhen mới tỏ,
Giọng thiền lưu rày ngỏ với vong linh.
Ới ! vong linh ơi !
Nghe lời triệu thỉnh rành rành
Hồn chơi trong cõi u minh xin về.

* Trang 451 *
device

2/ Nhất tâm phụng thỉnh!
Màu non lờ lạt,
Giọng nước thầm thì
Xuân đi rồi, hoa hãy còn đây
Người tới đó chim rày đã dạn,
Vài lượt thắp hơi trầm bay tứ tản
Đôi phen mời linh sảng ở đâu đây.
Ơi ! vong linh ơi !
Vong linh hồn nhẻ có hay
Nghe lời triệu thỉnh kíp xoay cõi trần...
3/ Nhất tâm triệu thỉnh!
Biển trần lênh láng,
Sóng nghiệp lao xao,
Người mê man trong giấc chiêm bao,
Mấy tỉnh lặng phân hào trong lẽ diệu.
Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu,
Uổng một vòng chơi nẻo nhơn gian,
Ba phen hương thắp Bảo đàn.
Ớ ! vong linh ơi !
Ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn linh,
Nương lời bí mật đêm thanh trở về,
Về đây hưởng thọ hương huê,
Cam lồ pháp thực ê hề thiếu chi.
4/ Trước thỉnh kẻ Hoàng Vương, Đế Bá,
Triều đại xưa trải quá biết bao,
Đền đài chín lớp ở cao,
Non sông muôn dặm chen vào một tay,
Thuyền chuyến phút đổi thay vượng khí,

* Trang 452 *
device

Xe loan còn rủ rỉ oan thanh.
Ôi thôi!
Đỗ Quyên kêu trót tàn canh,
Máu hờn nhuộm mãi trên cành đào hoa,
Trước sau Vương, Bá những là;
Hồn hương xin chứng tiệc hoa sẵn sàng.
5/ Lại thỉnh kẻ đăng đàn bái tướng,
Dựng ngọn cờ báo thưởng hầu quan,
Nghìn cân lực cử đảnh vàng
Thân trường thành vững trăm ngàn dặm khơi,
Trướng hùm lạnh, uổng đời Hãn Mã,
Khói lan tràn nào gã Phàn Long!
Ôi thôi!
Ngựa nhà chiến tướng vắng không,
Hoa hèn cỏ nội mấy vùng buồn thiu,
Anh hùng tướng soái bao nhiêu,
Pháp diên xin chứng ít nhiều phải chăng.
6/ Lại thỉnh kẻ ngũ lăng tài tuấn
Phẩm hiền lương bá quận danh thần,
Ba năm quan tiết trong ngần,
Lòng son một tấm trung quân rõ ràng,
Nhà Châu huyện xa làng phụ mẫu
Xóm nước trời theo dấu thần tiên.
Ôi thôi!
Chênh chênh bể hoạn sóng nghiêng,
Mờ mờ hồn bướm ly miền dương quan,
Văn thần xiết kể muôn ngàn
Chốn này xin chứng pháp đàn cho xong.

* Trang 453 *
device

7/ Lại thỉnh kẻ tao ông mặc khách
Lối cữa vàng nhà bạch vào ra,
Rừng văn nhẹ bước Thám hoa,
Ngang cung bút chiến chơi tòa cát vi,
Tan lửa đóm tiếc dày công học
Mòn đĩa nghiên uổng nhọc chí bền.
Ôi thôi!
Lụa hồng bảy thước đề tên,
Đất vàng một cụm lấp nền văn chương,
Văn nhơn biết bấy nhiêu lường
Hồn hoa xin chứng tiếc thương mấy phần.
8/ Lại thỉnh kẻ "Xuất trần phi tích"
Thượng sĩ kìa với khách Cao Tăng,
Trai tịnh ngũ giới đạo hằng,
Gái tỳ kheo lại đủ ngần nết tu,
Làng hoa trúc nào câu mật đế
Nhà hổ nô vắng kệ, khổ không.
Ôi thôi!
Kinh song trăng thẳm lạnh lùng,
Nhà thiền leo lắt đèn chong canh dài,
Thiền lưu này hỡi ai ai,
Chơn hồn xin hỡi chứng lai Pháp đàn.
9/ Lại thỉnh kẻ Hoàng quan giả khách
Dòng võ y phong cách nhà tiên,
Tu chơn trong động Đào nguyên,
Trước châu lãng uyển khi rèn tánh ta,
Trời nêu tiếng tam hoa chưa toại
Đất chôn hồn tứ đại thêm thương.

* Trang 454 *
device

Ôi thôi!
Lò đơn lâm quán lạnh sương,
Tiêu đàn gió thảm thổi tàn hạnh hoa,
Bao nhiêu Đạo sĩ nhưng là
Mùi hương u cảm thấu nhà hư vô.
10/ Lại thỉnh kẻ giang hồ cơ lữ
Đường Bắc Nam trải thứ hành thương
Lợi quyền muôn dặm toan đương
Ngàn vàng trử lại trong hàng hóa buôn
Thân sương gió thịt chôn bụng cá
Bước gió mây xương rã đường dê.
Ôi thôi!
Vía theo mây Bắc sè sè
Hồn theo ngọn nước xuôi về biển Đông
Thương nhơn sau trước một dòng
Bữa nay xin chứng vào trong tiệc đồng.
11/ Lại thỉnh kẻ lướt xông chiến trận
Sức phương cường mình bận áo binh,
Cờ điều phất bóng tương tranh,
Trong chùm mũi bạc đem mình chống đương,
Gan ruột nát theo trường kim cổ
Da thịt rơi đầy chỗ can qua.
Ôi thôi!
Cát vàng văng vẳng tiếng ma,
Mờ mờ xương trắng ai mà thu cho,
Xưa nay mấy kẻ tốt đồ
Đêm nay xin hưởng cam lồ tiệc trai.

* Trang 455 *
device

12/ Lại thỉnh kẻ nghén thai mười tháng
Lót chiếu rơm ngồi mãn ba ngày,
Trước mừng loan phụng hiệp bầy,
Sau thời trông giấc hùng bi cho tường,
Vần cung phụng phút chường hung cát,
Tuồng ngõa chương rơi nát mẹ con.
Ôi thôi!
Cành hoa nở, trận mưa tuôn
Đương khi trăng tỏ gặp luồng mây xâm,
Những người sản nạn qui âm,
Nghe lời triệu thỉnh lai lâm Pháp đàn.
13/ Lại thỉnh kẻ bốn phương mọi rợ,
Với những người ú ớ điếc đui,
Chết mình tôi tớ lui thui,
Liều thân hầu hạ bỡi người ghen tuông,
Khinh Tam bảo tội dường cát bãi
Nghịch song thân ác nhẫy cõi người.
Ôi thôi!
Đêm trường thăm thẳm bóng mơi,
Cữa mù thiu thỉu như trời thu đông,
Những người bội nghịch hoang hung
Pháp diên xin chứng vào trong cho tề.
14/ Lại thỉnh kẻ cung khuê thuở trước
Gái má đào sắc nước kém đâu,
Bức tranh chi phấn đua nhau,
Áo huân long xạ ganh màu thiên hương,
Hồn vân vũ tan vườn kim cốc
Ruột trăng hoa héo dọc mã khôi.

* Trang 456 *
device

Ôi thôi!
Phong lưu ngày trước đâu rồi,
Xương khô lạnh lẽo trong chồi cỏ cây,
Những trang xinh tốt xưa nay
Lửa hương xin chứng tiệc chay bỉ bàng.
15/ Lại thỉnh kẻ cơ hàn khất cái
Cùng tù nhơn mang phải trọng hình,
Gặp tai nước lửa hại mình,
Hoặc xuông hùm sói tan thành thịt xương,
Khí oán mãi day rường thuốc độc
Hồn kinh vì sóng húc bờ siêu.
Ôi thôi!
Mưa chiều khói lạnh thước kêu,
Lá thu gió thổi dập dìu nha bay,
Những người hoạnh tử xưa nay
Cam lồ rày đã sẵn bày tiệc hương.
16/ Lại thỉnh kẻ sáu đường pháp giới
Những cô hồn mười loại đâu đây,
Diên Nhiên sở thống một tay,
Nòi kìa tịch lệ giống nầy trần sa,
Nương cây cỏ bóng ma mường tượng
Ly mỵ và vọng lượng quỷ danh,
Cô hồn phách trệ linh đinh,
Tiên vong với kẻ thân tình gần xa,
Bao nhiêu triệu thỉnh nhưng là
Ai ai xin cũng chứng qua tiệc này...
Thượng lai triệu thỉnh dĩ phân minh,
Duy nguyện lai lâm giám hạ tình,

* Trang 457 *
device

Tam tước cẩn hành sơ hiến lễ
Hoa đàn tịnh tọa thỉnh kinh thanh. 
Điểm trà - Lễ tam bái - Giai quì.
C - LỜI BẠCH:
Từng nghe đạo cả, kính thuật lời quê,
Cõi giang sơn thủy lục ê hề
Nỗi hồn phách tử vong ngao ngán,
Trên đến bực vương hầu khanh tướng
Dưới đến người sĩ cổ công nông.
Nào kẻ tỵ, kẻ tông
Nào là nam, là nữ.
Hoặc có kẻ buộc mình trong linh ngữ,
Hoặc có người sảy bước chốn sa trường,
Hoặc sa hầm sa mương
Hoặc trúng thang trúng thuốc.
Dao ngang dây buộc,
Sản nạn huyết bồn
Hoặc mắc bịnh ôn, hoặc xuông búa sấm.
Phép vua giảo trảm,
Trù ẻo vong thân.
Loài ấy nhiều, nhiều đã quá chừng,
Lời muốn kể, kể sao cho xiết,
Kìa nương dựa mả mồ đà mất biệt,
Nào từ đường nơi chỗ có chi chi.
Bơ vơ bên bãi dưới cây
Lưu lạc đầu gành mé biển,
Khổ nhiều nỗi gió mưa xao xuyến,

* Trang 458 *
device

Biết mấy thu lạnh nắng đổi thay,
Chẵn bốn mùa nào kẻ lạt chay,
Mãn tám tiết vắng người đơm quải.
Rầu rầu, rỉ rỉ cõi u minh,
Biết mấy xuân thu mịt mịt, mù mù.
Đường xuất ly mãn trông ngày tháng,
Hội vô giá nay vừa gặp khoảng,
Nương theo công bí mật hôm nay
Này hà sa phất tử là ai,
Rày gặp lúc tiêu diêu cõi Thánh.
Nọ lụy thế oan thân mấy kẻ,
Lại nhờ ơn giải thoát nợ trần.
Ới cô hồn ơi!
Ngôi liên đài quanh quẩn bên thân,
Miền Tịnh độ chán chường trước mặt,
Ngón tay búng chẳng phiền nhọc sức,
Đã chứng vào trong việc vô sanh,
Lòng hỏi lòng, lòng vốn hư minh
Ấy tham thấu ngôi Quan Âm Phật.
E - TIỂU MÔNG SƠN
Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát (3 lần)
Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành,
Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn,
Cô hồn nhược yếu sanh Tịnh độ
Thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh.
Nhược nhơn dục liễu tri,
Tam thế nhứt thiết Phật,
Ưng quán Pháp giới tánh,

* Trang 459 *
device

Nhứt thiết duy tâm tạo.
Án già ra đế dạ ta bà ha (Phá địa ngục)
Nam mô Bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da. Phổ triệu thỉnh)
Án tam đà ra dà đà ta bà ha (giải oan kiết)
Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh.
Nam Mô Thường trụ thập phương Phật
Nam Mô Thường trụ thập phương Pháp
Nam Mô Thường trụ thập phương Tăng
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại bi Quán Thế Am Bồ Tát
Nam mô Minh Vương Cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ tát.
Nam mô Khải giáo A Nan Đà Tôn giả.
Quy y Phật - Quy y Pháp - Quy y Tăng
Quy y Phật lưỡng túc tôn
Quy y Pháp ly dục tôn
Quy y Tăng chúng trung tôn
Quy y Phật cánh, Quy y Pháp cánh, Quy y Tăng cánh.
Phật tử  sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si

* Trang 460 *
device

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Nhất thiết Phật tử giai sám hối.
Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ  tham sân si
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Nhất thiết Hữu tình giai sám hối. 
Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ  tham sân si
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Nhất thiết cô hồn giai sám hối.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
Tư tánh phiền não thệ nguyện đoạn
Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha (Diệt định nghiệp)
Án a lỗ lặc kế ta bà ha (Diệt nghiệp chướng)
Án bộ bộ đế rị dà rị đa rị , đát đa nga đa da (Khai yết hầu)
Án tam muội da tát đỏa phạm. (Tam muội khai giới )

* Trang 461 *
device

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chi đế, Án tam bạt ra, tam bạt ra dạ hồng (21 lần)
Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da, đát điệt tha, Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha (cam lồ thủy - 7 lần)
Án noan noan noan noan noan (nhất tự thủy luân)
Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm án noan (nhũ hải)
Nam mô Đa bảo Như Lai
Nam mô Bảo Thắng Như Lai
Nam mô Diệu sắc thân Như Lai
Nam mô Quảng bác thân Như Lai
Nam mô Ly bố úy Như Lai
Nam mô Cam lồ vương Như Lai
Nam mô A Di Đà Như Lai. 
Thần chú gia trì cam lồ thủy,
Phổ thí hà sa chúng cô hồn,
Nguyện giai bảo mãn xả xan tham
Tốc thoát u minh sanh Tịnh độ.
Quy y Tam bảo phát Bồ đề,
Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo.
Công đức vô biên tận vị lai.
Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.
Nhữ đẳng cô hồn chúng.
Ngã kim thí nhữ cúng.

* Trang 462 *
device

Thử thực biến thập phương
Nhất thiết cô hồn cọng.
Nguyện dĩ thử công đức.
Phổ cập ư nhất thiết.
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo.
Án mục lực lăng ta bà ha (Thí vô giá thực)
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng.
Án ta ma ra ta ma ra di ma nẵng tát Cáp ra ma ha thính cáp ra hồng (Phổ hồi hướng)
Nguyện trú cát tường, dạ cát tường.
Trú dạ lục thời hằng cát tường.
Nhứt thiết thời trung cát tường gia
Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ.
Nguyện chư Tam bảo ai nhiếp thọ.
Nguyện chư Hộ pháp thường ủng hộ.
Tứ sanh đăng ư bửu địa,
Tam hữu thoát hóa liên trì
Hà sa ngạ quỉ chứng tam hiền
Vạn loại hữu tình đăng thập địa.
Nam mô Siêu thập địa bồ tát (3 lần)
G - PHỤC DĨ VĂN:
Kiến văn như huyễn ế.
Tam giới nhược không hoa,
Văn phục ế căn trừ

* Trang 463 *
device

Trần tiêu giác viên tịnh.
- PHỤC DĨ:
Nguồn chơn trong vắt, tánh tội vẫn là không,
Biển khổ rộng thình, sóng quanh theo đuổi mãi,
Bởi nghiệp cảm chúng kìa mang phải,
Khiến trầm luân kiếp nọ chịu đày.
Địa ngục đà chịu khổ đắng cay,
Ngạ quỷ lại chuyển sanh đói khát,
Đã chẳng có ngày giải thoát,
Ắt là không ngõ siêu thăng.
Ví chẳng nhờ từ nguyện đức Kim Thân,
Để mở đặng đảo huyền dây ác thú.
Chơn thuyên ấy niệm đôi câu chú,
Thí ra trên tiệc cam lồ
Bảo cự kìa, thắp một ngọn đèn,
Soi khắp trong đường minh giới.
Nào những mấy dòng mê cả thảy,
Khiến đều về Cực lạc phương Tây,
Bữa đạo tràng nay,
Khắp thỉnh vào diên thí thực.
Đem công đức ấy,
Trở về trong núi Thiết vi,
Diệm Nhiên đại sĩ một tay,
Thống lĩnh cả ba mươi sáu bộ,
Chúng ngạ quỷ hằng hà sa số,
Biết bao nhiêu vô lượng vô biên.
Cúi xin từ kiếp bỏ liền,
Cho đến ngày nay tái thế,

* Trang 464 *
device

Tiêu nghiệp chướng chẳng hề chút để,
Rửa tội khiên phút đã sạch rồi.
Vạt nóng dầu sôi,
Biến thành vùng liên trì bát đức,
Lò hừng lửa cháy,
Hoá nên tòa hương cái thất trân.
Kìa mũi gươm trần,
Kiếm thọ biến ra ngọc thọ,
Nọ con dao sắc,
Đao sơn đổi lại bảo sơn.
Khắp nơi phô chật thiết sàng,
Hiện Pháp tọa Bồ đề ra đó,
Với chỗ đựng đầy đồng trấp,
Sái đề hồ Cam lộ vào đây
Gặp người trai chủ xưa nay,
Với đó hết đòi hết hỏi.
Nhóm kiếp oan gia thuở trước
Cùng nhau thôi vấn thôi vương,
Dạ hưng từ ngục chúa yêu thương,
Lòng từ thiện minh quang bảo hộ,
Thân phụ mẫu đa sanh kim với cổ
Nay thời nhập thánh siêu phàm.
Nợ nhơn thân lụy thế hết rồi còn,
Rày đã thừa ân giải thoát
Cõi thiên thượng ngũ suy chẳng hiện,
Miền nhơn gian tứ tướng có chi.
Tu la đà bỏ cả sân si,
Địa ngục lại hết điều khổ não,

* Trang 465 *
device

Hồn ngạ quỷ nhộn nhàng sáu đạo,
Hứng gió thanh khỏi chốn lửa hồng
Giống hàm sinh chật ních mười loài,
Lên bờ giác lánh nơi đường tối.
Khắp xin cả hữu tình một nỗi,
Quốc độ này, quốc độ nọ
Và các vô lượng quốc độ thảy,
Cùng nhau chung chứng chơn thường.
Lại nguyện cùng hàm thức mấy nòi,
Thế giới đó, thế giới đây,
Và các vô lượng thế giới nào
Với đó đều thành Phật đạo.
Bốn ơn khắp báo, ba cõi đều nhờ
Người trong pháp giới bao giờ
Ai ai cũng đồng viên chủng trí.
Chư phật chánh pháp Bồ tát Tăng,
Trực chí Bồ đề ngã quy y.
Nguyện dĩ sở tu chư thiện căn,
Vị lợi hữu tình nguyện thành Phật
Thế xuất thế gian, tùy nguyện sở thành.
Cẩn y da già giáo,
Kiến trí khải pháp diên,
Phổ nguyện chư hữu tình
Giai cộng thành Phật đạo.
-Tụng:  (Chú Bá Tự)
H - HỒI HƯỚNG
Thí thực công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

* Trang 466 *
device

Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Thập phương tam thế nhất thiết Phật,
Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự tại
Chư tôn Bồ tát, Ma ha tát
Ma ha Bát nhã, Ba la mật.
Thượng lai tu thiết Mông sơn,
Cam lồ pháp thực nhất diên,
Công đức viên mãn
Phổ triêm sa giới
Hòa nam thánh chúng.
I - BÀI VĂN TỐNG BIỆT
Tiệc bày cúng thí vừa xong,
Canh gà văng vẳng giọt rồng thâm thâm,
Trước đài ngất giọng thiền âm
Bình hoa dợt bóng đảnh trầm phai hương,
Cam lồ rãi khắp mười phương
Ao sen rày đã mở đường sang chơi.
Cô hồn ơi! Cô hồn ơi!
Mau mau nhẹ bước tách vời Tây thiên
Từ rày gia chủ bình yên,
Phước thừa để lại trong miền nhơn gian.
Tuổi trời lộc nước chan chan,
Gót lân nối dấu cầm loan in vần,
Nghinh ngang cõi thọ đài xuân,
Dấu ma lẵng bặt châu thần tiêu diêu,
Phong lưu phú quý đủ điều

* Trang 467 *
device

Cúi đầu kính chúc nước nhà muôn thu.
Lễ ba lạy
Sao lại ngày 27/05/1989 nhằm 23/04 Kỷ Tỵ
PL .2533 Tại Hội Phước Quảng Ngãi
* GHI CHÚ:
Nghi "Mông sơn thí thực" này, Bích Liên đường Tản Nhơn Trí Hải phụng diễn nghĩa, Cẩm Giang Vĩnh Khánh tự, Tăng Chí Tâm phụng lục.
Nghi này được dịch và khắc bản in vào năm Mậu ngọ - 1918 tại Bình Định, bản giữ tại Tu viện Nguyên Thiều - Bình Định
Khoa Mông Sơn thí thực này gồm có các phần: A, B, C, D, Đ, E, G, H, I, K
Nhưng riêng về phần A, D, Đ và K chưa sao đủ, tức là:
- Phần A: tựa
- Phần D: tán khô lâu
- Phần Đ: Bài trạo văn
- Phần K: Bài bạt cuối cùng.

* Trang 468 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6