LOGO VNBET
Soạn dịch giả: THÍCH HUYỀN QUANG
 
 
 
 
 
 
PHÁP SỰ
KHOA NGHI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Việt ngữ
TẬP 4
 
 
 

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

Mục Lục1. Viễn kỵ Cao Tổ sư Nguyên Thiều .................................................. 7
2. Chánh kỵ Tổ sư Minh Hải – Pháp Bảo......................................... 21
3. Điếu từ lễ nhập tháp cố Đại lão HT. Giác Nhiên........................... 35
4. Nghi báo tiến Đại lão HT. Thích Đôn Hậu.................................... 43
5. Viễn kỵ HT Thích Huyền Ý.......................................................... 57
6. Nghi báo tiến Đại lão HT. Thích Phúc Hộ..................................... 71
7. Nghi báo tiến Đại lão HT. Thích Chí Tâm..................................... 87
8. Nghi cúng dường húy nhật HT. Hoằng Thông............................... 97
9. Nghi cúng dường húy nhật HT. Hoành Trụ................................. 107
10. Nghi cúng dường húy nhật HT. Bảo Huệ.................................. 121
11. Nghi cúng dường húy nhật HT. Tâm Hoàn............................... 127
12. Nghi báo tiến và Điếu văn cúng dường
húy nhật Hòa thượng Giác Tánh..................................................... 139
13. Điếu văn lễ Di kim quan cố HT. Thích Kế Châu....................... 153
14. Nghi dự tiến Hòa thượng Thích Bảo An.................................... 161
15. Nghi cúng dường húy nhật HT. Bình Chánh............................. 175
16. Nghi tiến giác linh và Điếu văn cúng dường
Hòa thượng Thích Đồng Thiện........................................................ 189
17. Nghi báo tiến cúng dường TT. Huyền Ấn.................................. 207
18. Nghi dự tiến Pháp sư Huyền Quang.......................................... 221

 

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device


NHƠN DUYÊN THÀNH TỰU

 
Tôi viết các văn bản PHÁP SỰ KHOA NGHI nầy, nhờ học hỏi ít nhiều nơi hai vị Bổn sư tôi:
1- Hòa thượng CHÍ TÂM, trụ trì chùa Vĩnh  Khánh Ngài rất giỏi về diễn xuất nghi lễ.
2- Hòa thượng THÍCH TRÍ HẢI, Chủ bút tạp chí Từ Bi Âm, Tam Bảo Tạp Chí - Đà Nẵng. Người có nhiều khả năng viết các văn bản nghi lễ.
Do đó, tôi từ lâu muốn làm việc soạn dịch các Pháp sự khoa nghi, nhưng vì bận các Phật sự khác chiếm hết thời giờ, năm tháng, nên chưa thực hiện được. Mãi đến khi đọc xong Đại Tạng Kinh, trong mười bốn năm tại Quảng Ngãi, tôi mới bắt đầu soạn thảo các Pháp sự Khoa nghi, trong hoàn cảnh thiếu thốn tư liệu và cũng không biết nhờ ai đi sưu tầm các nơi xa ngoài Quảng Ngãi.
Hôm nay, tôi bắt đầu kết thúc công việc và đã cho ra đời các tập PHÁP SỰ KHOA NGHI nầy. Kính trình lên quí Ngài, quí vị xem và cho tôi biết ý kiến những gì còn thiếu xót để có dịp bổ túc cho nghi lễ Việt ngữ sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nghi lễ Hán văn sao đi chép lại có nhiều sai xót, nhưng không có một lần tu chính. Ngoài bản "THIỀN MÔN CHÁNH ĐỘ" do Hòa thượng Bích Liên làm công tác tu chỉnh "Lỗ - ngữ" và sao chép bằng Hán văn  gần một trăm năm qua. Nay bản ấy cũng thấy ít có trong các Tu viện. Do đó, ngày nay hay cũng đã lâu rồi, sự diễn xuất nghi lễ toàn bằng truyền khẩu, không được dạy dỗ. Và nghệ thuật diễn xuất cũng ngày một lu mờ. Có thể một ngày không lâu nữa, nghi lễ cổ truyền của Thiền môn sẽ thay đổi bằng "Trầm hương đốt", vv… việc này cũng tốt. Nhưng ai có khả năng

* Trang 5 *
device

đem lời "Lư vàng vừa bén" qua tân nhạc hôm nay, hay viết bài mới, nhạc mới?!
Tôi chờ đợi, có ngày lời đề nghị của tôi có thể thành sự thật không xa, để chư Tăng và Phật tử đồng diễn xuất nghi lễ qua nhạc đạo (lời các bài tán chữ Tàu xưa nay). Lúc ấy nhạc Đạo sẽ dễ phổ cập. Rất tốt vậy! Và cũng mong lắm vậy.
 
Nay kính!
Quảng Ngãi ngày 15 - 8 - Nhâm Ngọ
Phật lịch 2546
Lão Tăng HUYỀN QUANG
Cẩn vọng,

* Trang 6 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6