LOGO VNBET
Mục Lục
A – CÁC NGHI HÁN VĂN VÀ ÂM VIỆT NGỮ
1. Nghi báo tiến Tổ sư Phước Huệ.................................................... 333
2. Nghi báo tiến bách nhật Pháp sư Trí Độ....................................... 345
3. Nghi báo tiến Tổ sư Bích Liên – Trí Hải....................................... 363
4. Tụng vân : Hòa thượng Phúc Hộ................................................... 383
5. Điếu vân: Hòa thượng Hòa Ấn...................................................... 387
B. CÁC VĂN NGHI BỔ SUNG CÁC TẬP 2, 3:
6. Văn đệ tử tế thầy viên tịch............................................................ 393
7. Dự điếu Ni sư trưởng viên tịch...................................................... 397
8. Dự điếu húy nhật Ni sư trưởng, Trụ trì
hay khai sơn chùa............................................................................. 405
 9. Điếu văn dành cho Phật tử - Thiện nam, Tín nữ.......................... 409
C. CÁC VĂN BẢN TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HÒA, PL.2524:
          * Diễn từ tác bạch.................................................................... 415
          * Bảng Thập sư Phương trượng............................................... 419
          * Văn tác bạch (hoàn mãn)...................................................... 421
          * Lời tác bạch của giới tử......................................................... 425
D. CÁC LIỄN ĐỐI HÁN – VIỆT..................................................... 429
E. MÔNG SƠN THÍ THỰC.............................................................. 451
          * Thiếp thinh Cô hồn.............................................................. 469
          * Thiếp thinh Linh................................................................... 471

* Trang 331 *
device

* Trang 332 *
device

* Trang 333 *
device

* Trang 334 *
device

* Trang 335 *
device

* Trang 336 *
device

* Trang 337 *
device

* Trang 338 *
device

SẮC TỨ THẬP THÁP TỔ ĐÌNH
PHƯỚC HUỆ TỰ TỔ - QUỐC SƯ TÔN GIẢ
BÁO TIẾN NGHI
(Ngày 22 tháng Giêng - Chánh kỵ)

- CHỦ LỄ XƯỚNG:
- Hiếu đồ tựu vị - Giai quì
- Phần hương - Thượng hương.
- CỬ TÁN HƯƠNG VÂN:
Giới hương, định hương, giữ huệ hương...
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3lần)
Thiết dĩ:
Chơn quyền diệu mật,
Thị hóa tích ư nhơn thiên,
Thể tánh viên minh,
Khế huyền cơ ư Phật Tổ.
Cung duy: Sắc tứ Thập Tháp phương trượng, Phước Huệ tự tổ, Quốc sư Tôn giả, tác đại chứng minh!
Dữ: Tổ ấn thiền tâm,
Hoán Bích môn trung,
Diệu kham di chúc
Vị nhơn bồi Phật chủng,
Thiên đồng từ hạ,
Mật phú tâm tôn.
Ức tích...  Tôn ông:
Trần duyên thác chất
Mộng trạch thê thần,

* Trang 339 *
device

Ứng hóa phân thân
Tòng quan trác tích.
Nhứt sanh dĩ huệ nghiệp vi tu,
Thần du tam tạng,
Bán cú dĩ thiền cơ vi chứng
Tâm ngộ nhứt thừa.
... 
Tôn ông chi giới thân:
Dương dương hồ bảo địa kim hoa
Tịnh bình cam lộ.
Thiền ông chi huệ mạng:
Trạc trạc hồ thâm lâm cô nguyệt,
Đại hải quyền châu.
Tằng vi quốc, chủ chi sư
Thân truyền pháp yếu,
Đương tác sơn môn chi chủ,
Chưởng ốc Tăng cang.
Nguy nguy, viên đảnh phương bào,
Nhơn thiên ứng cúng.
Hạo hạo thần Tăng phạm tướng,
Ma ngoại quy y.
Tôn sư chi ứng thế giả
Thời lâm mạt vận chi kỳ,
Tâm hoài thánh chủng,
Thiền ông chi lâm trần hề.
Tuế ngộ trùng hưng chi hội
Lực chuyển pháp luân.

* Trang 340 *
device

Tự thử:
Phật nhựt trùng quang,
Pháp đăng tục diệm,
Giác hoa hương biến ư thiền lâm;
Pháp võ, ân triêm ư học địa.
Tôn sư công đức,
Tán mạc năng cùng.
Ngưỡng khấu hồng từ,
Phủ thùy chiếu giám.
Tư giả cung ngộ,
Tôn sư húy nhật,
Tiểu thiết hương hoa,
Bạt trần thanh tố.
Kiền tâm hiến cúng,
Tuần lễ thù ân,
Tức nhựt kiều cần
Thượng hương bái thỉnh,
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Huyền cơ tâm ấn, diệu pháp Việt truyền,
Niêm hoa ngộ chỉ ư Tây thiên,
Diệt diệp thân thừa ư Đông độ.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp Phước Huệ tự Tổ, Tăng cang Hòa thượng, Đại lão giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Linh đài hoa vũ,
Phạm sát hương phi,

* Trang 341 *
device

Quang giáng hoa diên,
Chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Mích tâm tôn giả, cầu Phật đại phu,
Tào khê chi pháp thủy trường lưu,
Thiếu thất chi thiền đăng viễn chiếu.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp phương trượng, tứ thập nhất thế, Quốc sư trưởng lão, Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Tôn phong thu nguyệt,
Tổ ấn xuân thiên,
Quang giáng hoa diên,
Chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Trúc Lâm thượng sĩ, Yên Tử Cao Tăng,
Nguyên Thiều, Thập Tháp chi từ đăng,
Liễu Quán, Thuyền Tôn chi tuệ nhựt.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp tổ đình tự Tổ, Tam tạng Pháp sư, Phước Huệ tôn giả, Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Tây thiên phi tích,
Đông độ quang lâm,
Thỉnh giáng đạo tràng,
Chứng minh công đức.

* Trang 342 *
device

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.
- XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- XƯỚNG SỚ:
Pháp thân vô tướng,
Từ nhãn hữu lâm,
Kim hữu đệ tử chúng đẳng,
Hiến cúng húy nhật sớ văn,
Cung đối linh tiền
Cẩn đương tuyên đọc.
Duy nguyện Tổ sư
Từ bi chứng giám.
(Tuyên sớ như tiền)
- XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- KỆ TRÀ:
Thiên thượng vô song nguyệt,
Nhơn gian đệ nhứt Tăng,
Vạn cổ thiên trù tại
Thiên thu đạo vị trường.
- PHỤNG THỰC: Cúng dường nam mô tát phạ...
- XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- (Tụng): Ma ha bát nhã...
- TÁN VÂN:
Đạo thọ trùng vinh,

* Trang 343 *
device

Đàm hoa tái hiện,
Vận tối thâm chi bi trí,
Chuyển vô thượng chi Pháp luân
Độ tận mê lưu,
Đồng đăng giác ngạn.
- THỨ KỲ:
Sơn môn trấn tịnh,
Hải chúng an hòa,
Thiện tín đàn na,
Tăng long phước thọ.
- TÁN:
Xuân đáo bách hoa khai,
Tôn ông nhứt độ lai,
Tổ đình thiên cổ điện,
Huề tích thượng kim giai.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát.
Khởi lễ tam bái - thối ban.
- (Chung cổ):  Nguyện dĩ thử công đức...
 
Phật Lịch 2524 - 1992, Canh Thân chánh ngoạt thượng nguyên,
Hậu duệ Huyền Quang, hòa nam cung soạn.
Bính tý thập ngoạt thập ngũ nhựt, tái tu trùng lục ư Phước Quang  - Quảng Ngãi.

* Trang 344 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6