LOGO VNBET
NGHI BÁO TIẾN
CÚNG DƯỜNG HÚY NHỰT
Hòa thượng HUYỀN ẤN - GIẢI HẬU
Trụ trì HỘI PHƯỚC
(Ngày 18 tháng 3 năm Mậu Thìn – PL. 2531)

- Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống Bát nhã,
- Cử nhạc khai đàn,
- Chủ lễ lâm diên
- Cử nhạc tham lễ.

- CHỦ LỄ HẠ THỦ XÍCH - XƯỚNG:
Hiếu đồ môn phái,
Mời đến trước đây,
Tất cả đều quì
Đốt hương mặc niệm…

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  VỊNH KHAI DIÊN:
Nhớ lại năm nào cũng độ này,
Tôn sư quảy dép trở về Tây.
Rồi từ đó:
Ba ngàn thế giới mờ vang bóng,
Tám vạn trần lao hóa khói mây.
Tuy nhiên:
Ứng tiết hóa duyên quên trở lại,
Tuỳ cơ phó cảm nguyện về Tây,
Hôm nay nghĩ lại ngày Tây khứ
Đốt nén hương lòng hiến cúng Thầy.

* Trang 241 *
device

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự lại quì,
Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - CỬ HƯƠNG TÁN:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quý khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TUYÊN ĐẠO NGHIỆP:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi thiết nghĩ rằng:
Hoà thượng cùng Tổ ngộ lòng thiền
Trong cữa Diệu Quang vâng lời thọ ký.
Và, vì người khai Phật trí,
Tại chùa Hội Phước dựng nghiệp độ sanh.
Nhớ giác linh xưa!
Dòng họ thế gia, môn phong Nho giáo,
Tuổi thơ nhập đạo, chí lớn xuất trần.
Thế rồi Người:
Theo thầy học đạo chuyên cần,
Và, tùng chúng tu thân tinh tấn.
Khi trưởng thành - Người:
Hoằng pháp vuông tròn bổn phận,
Lợi sanh đầy đủ khả năng,

* Trang 242 *
device

Nên: Thiên Ấn tục diệm kế đăng,
Hội Phước truyền y thiệu phái.
Người: cháu con côn bằng, pháp hải
Và, tử đệ sư tượng, thiền lâm,
Tăng Ni bốn chúng đồng khâm,
Thiện tín mười phương cộng ngưỡng.
Nguy nguy Tăng tướng,
Cân bình rạng rỡ Tăng hàng
Hạo hạo uy quang,
Áo mão trang nghiêm Giáo phẩm.
Kính bạch giác linh Pháp sư!      
Chúng tôi hồi tưởng khi Pháp sư tại nhật:
Thiền sàng đêm đêm suy gẫm,
Nửa câu công án thoại đầu,
Trượng thất bữa bữa tìm cầu,
Mấy chữ thậm ma giá cá.
Thế rồi ngày nào đó:
Người, cơ thiền khám phá,
Chủ nhân nhất tánh khó tìm,
Ý Tổ mật nghiêm,
Duy ngã độc tôn khôn thấy.
Thậm chí, dép gậy Đạt Ma ai quảy,
Bát y Ca Diếp ai mang?
Ai lên cực lạc, thiên đàng,
Ai xuống A - tỳ địa ngục?
Ai giảng chơn thuyên Thúy Trúc,
Ai truyền diệu kệ Hoàng Hoa?
Thế nhưng: một sự thật, Người đã thấy:
Có người nhận áo ca sa,

* Trang 243 *
device

Có kẻ trao kinh tâm ấn,
Có người tìm tâm thành khẩn,
Có kẻ cầu Phật thiết tha.
Mặt khác, chính Người cũng đã từng chịu cảnh:
Giá cá miệng la, thậm ma tay đánh
Nhưng nhờ cơ sự đó mà Người đã:
Siêu phàm nhập Thánh
Kiến tánh minh tâm,
Sạch hết mê lầm
Tiêu tan nghiệp chướng.
Người không còn sống trong cảnh:
Chết mộng sống say ảo tưởng,
Và, hoài nghi hồi hộp mông lung,
Khép ngõ sanh tử cuối cùng
Mở đường Niết bàn cứu cánh.
Tuy nhiên, Người cũng biết ở bờ bên này:
Xe pháp chờ người chuyển bánh
Thuyền từ đợi kẻ nhổ neo,
Giống Thích rải gieo,
Dòng thiền khai thác,
Chơn truyền y bát
Chánh thống ấn tâm.

- TẢ BẠCH TIẾP:
Hôm nay huý nhựt tài lâm,
Pháp diên sơ khải,
Tôn vinh truớc đài khấu bái
Thù ân dưới toạ cung duy,
Ngửa mong Hòa thượng từ bi

* Trang 244 *
device

Dũ ánh quang minh chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - SƠ THỈNH:
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Như Lai sứ giả, Giáo hội đại sư,
Duyên độ sanh một mảnh thuyền từ
Cơ hoá đạo nửa câu pháp ngữ.
Hôm nay, pháp tịch phụng vì: Hội Phước đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, huý thượng Như hạ Thông, tự Giải Hậu, hiệu Huyền Ấn, A - xà - lê Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài toạ hạ.
- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén,
Linh giác đã hay,
Pháp tịch hôm nay
Quang lâm chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TÁI THỈNH:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Nghìn nhà muôn dặm, một bát ba y
Gió mưa mờ xóa gót Người đi,
Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Hội Phước đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, húy thượng NHƯ hạ THÔNG, tự Giải Hậu, hiệu Huyền Ấn, A - xà - lê Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

* Trang 245 *
device

- Duy nguyện:
Hương hoa la liệt,
Lễ nhạc ca dương,
Thỉnh giáng Tổ đường,
Chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TAM THỈNH:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh !
Thủy thanh thu nguyệt, viên đảnh phương bào
Niết bàn ngày trước mặc tiêu giao,
Hội Phước hôm nay xin phó hội.
Giờ này pháp tịch phụng vì: Hội Phước đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, hiệu Huyền Ấn, Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Linh đài hoa rải,
Bảo đảnh hương bay,
Thành kính tỏ bày
Nguyện xin chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh
Nam mô Đăng Bảo toạ Bồ Tát (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 1:
Từ thuở Người đi mãi đến nay,
Bóng vang tin tức mấy ai hay,
Mộng mơ hư thật hồn hồ điệp,

* Trang 246 *
device

Hoàng Hạc lâu đài vẫn nhớ Thầy.

- KỆ TRÀ:
Nhớ thầy lầu Hoàng Hạc,
Hồ điệp giấc mộng mơ,
Bóng vang tin tức bặt
Nghìn thu vẫn đợi chờ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG SỚ
Trước đài hoa khể thủ,
Dưới chiếu cỏ hồ quì,
Xin mạo muội cung duy,
Dâng sớ văn bái bạch,
Duy nguyện Tôn sư cảm cách
Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN SỚ:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi từng nghe rằng:
Cao tăng đức lớn,
Ứng cúng khắp trong đời
Đại chúng lòng hèn,
Nhiệt thành thông ngoài cõi.
Tháng năm mòn mỏi,
Ân đức sắc son.
Sớ rằng:
Nay có hiếu đồ Tỳ Kheo Thích Trí Thắng cùng cả chư Tăng môn phái, Ni chúng Tổ đình, Phật tử tín đồ thuộc chùa Hội Phước ở thị xã Quảng Ngãi.
Giờ này, cung kính quì trước Tổ đình
Chí thành dâng lên sư toạ,

* Trang 247 *
device

Tâm hoa Bát nhã,
Thiền vị thiên trù,
Thanh tịnh hương tu,
Trang nghiêm pháp cúng
Kinh diên tán tụng,
Lễ nhạc ca dương
Trân trọng huý nhật cúng dường,
Báo đức thù ân lễ bạc.
Cúi mong Tôn sư linh giác
Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.
Chúng tôi thiết nghĩ rằng, Tôn sư - Người:
Trạm tịch chơn tâm,
Quang minh pháp tướng,
Thần về An dưỡng,
Mạng gởi Ta bà
Phước duyên để lại mọi nhà,
Đạo nghiệp dành cho bốn chúng.
Tổ đình nối dòng Thánh chúng
Hội Phước mở nghiệp thiền tôn,
Rường cột pháp môn
Nối dòng giáo phái,
Công phu nhất đại,
Ơn đức chung thiên.
Nay thời: tôn trí nhà thiền
Trang nghiêm điện Phật,
Hương hoa lễ vật,
Tác bạch cúng dường
Văn sớ một chương

* Trang 248 *
device

Cúi đầu bái bạch.
Nam mô Hội Phước đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, Bổn sư giác linh, tác đại chứng minh!
- Phục nguyện:
Trên ao sen cửu phẩm sáng soi đưa xuống,
Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về.
Độ sanh còn nhớ lời thề,
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện.
Thần thông hiển hiện,
Diệu dụng u huyền,
Ứng hoá tuỳ duyên
Quyền nghi phương tiện,
Pháp luân thường chuyển,
Phật nhựt tăng huy.
Cẩn sớ!
Nay ngày…tháng…năm…PL…
Đệ tử chúng đẳng, Hoà nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 2:
Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn
Thành kính dâng lên trước bảo đài,
Một bát hoà la đầy đạo vị,
Cúng dường Hòa thượng - sứ Như lai.

- KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả,

* Trang 249 *
device

Ứng cúng khắp mười phương
Một bát trai bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!
- TỤNG: Cúng dường Nam mô tát phạ…

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH 3:
Người đi, cỡi hạc vượt trời Tây
Để lại trần gian sự nghiệp này,
Xin nguyện Tôn sư thường gia hộ,
Cơ đồ bền vững rạng danh Thầy.

- KỆ TRÀ:
Danh Thầy thường rạng rỡ
Cơ nghiệp mãi huy hoàng,
Người đi chưa trở lại,
Mãi trông bóng hạc vàng.

- TỤNG:
Ma ha bát nhã….
- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Hồi hướng:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dường.
Hội Phước đường thượng

* Trang 250 *
device

Linh giác toạ tiền,
Duy nguyện ai liên,
Thuỳ từ hứa khả,
Từ bi bất xả
Hân hạnh vô biên.
- Phục nguyện:
Núi Ấn non thiền,
Sông Trà nước pháp,
Chúng con nguyện sống hoà hợp,
Cùng Tổ Nguyên Thiều, Thập Tháp
Chung thầy Thiên Ấn, Diệu Quang,
Thấy hoa hiểu ý phá nhan,
Nghe tiếng tỏ lòng đoạn tý.
Trúc Lâm tôn phong vĩnh bí,
Yên Tử Tổ ấn vô biên
Tổ Tổ tương truyền,
Tâm tâm tương ấn,
Dòng thiền bất tận,
Họ Thích miên diên,
Rạng rỡ nhà thiền,
Vẻ vang đất nước,
Tăng Ni hưởng phước
Thiện tín triêm ân.
- (Đồng hòa:) Nam mô A Di Đà Phật.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TÁN ĐƯA:
Pháp hội đến đây xin tạm mãn,
Hương hoa chung cổ tiễn chân Thầy,
Đường mây xe gió Thầy dời bước

* Trang 251 *
device

Gia hộ bình an thế giới nầy.
Nam Mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát. (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - KẾT DIÊN:
Báo hiếu thù ân,
Lễ đã viên thành
Chuông trống hoà thanh,
Lễ từ ba lạy.

* Trang 252 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6