LOGO VNBET
NGHI BÁO TIẾN
Cúng dường húy nhựt Bổn sư Hòa thượng
Trụ trì chùa VĨNH KHÁNH, Pháp hiệu CHÍ TÂM
Viên tịch ngày 30.9.Bính Tuất - 1934

- Tiết thứ làm nghi:
- Chuông trống Bát nhã
- Cử nhạc khai đàn,
- Chủ lễ lâm diên,
- Cử nhạc tham lễ,
- Chủ lễ niệm hương
- Dâng hương tác lễ.
- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  XƯỚNG:
Hiếu đồ môn phái,
Mời đến trước đây,
Tất cả đều quì
Đốt hương mặc niệm...
- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  VỊNH KHAI DIÊN:
Nhớ lại ngày nào cũng độ này,
Tôn sư quảy dép trở về Tây.
Rồi từ đó:
Ba nghìn thế giới mờ vang bóng,
Tám vạn trần lao hoá khói mây.
Và từ đó, chúng con nguyện cầu:
Tổ ấn duy trì nhờ đức Tổ,
Tôn phong bền vững nhớ ơn Thầy,
Hôm nay nghĩ lại ngày viên tịch
Đốt nén hương lòng gởi gió mây.

* Trang 87 *
device

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự lại quì,
Một lòng chí thành làm lễ.
- TÁN HƯƠNG:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quý khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)
- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  XƯNG DƯƠNG CÔNG ĐỨC:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng con thiết nghĩ  Tôn sư - Người:
Cùng Tổ ngộ lòng thiền
Trong cữa Sơn Long vân lời thọ ký.
Và, vì Người khai Phật trí,
Bên dòng sông Cẩm, dựng nghiệp độ sanh.
Nhớ giác linh xưa!
Phật tánh trừng thanh
Đạo tâm hạo dũng,
Thuốc Thần nông, chữa người bệnh hoạn.
Gieo rắc Từ tâm.
Đạo họ Thích, dạy kẻ mê lầm,
Thấm nhuần đức hoá.

* Trang 88 *
device

Đạo nghiệp Thầy:
In kinh truyền bá, khắc bản lưu thông,
Nối gót Tổ tông, dắt dìu tử đệ,
Từ bi trí huệ, khổ hạnh đầu đà
Hàng phục quân ma, hoằng dương đạo thánh.
Trùng tu già lam Vĩnh Khánh,
Mở mang tịnh nghiệp đạo tràng,
Xứng danh Kỳ, Túc nghiêm trang,
Đáng bậc Tòng lâm phương trượng.
Nguy nguy Tăng tướng, trạc trạc uy linh,
Tục diệm Tổ đình, truyền đăng thiếu thất.
Nhưng tiếc rằng:
Tiếng bãng hát đâu nghe ư thử nhật,
Bóng từ bi nào thấy tại kim triêu,
Trượng thất cô liêu, linh toà tịch mịch
Tìm đâu điểu tích, chỉ thấy Hạc lâu.
Và bên ngoài một cổ tháp:
Bốn mùa mưa gió dãi dầu,
Phù đồ đứng vững,
Năm tháng núi sông chịu đựng,
Xá lợi nằm yên!
Hơn thế nữa, một lời di chúc, vô cùng ngạc nhiên chứa đầy tình ý, Thầy bảo:
“Đệ tử  tầm sư dị,
Sư tầm đệ tử nan,
Nay ta lâm Niết bàn
Thôi, các con ở lại !!!”
Thế rồi Thầy ra đi,
Trong đêm thu mưa gió

* Trang 89 *
device

Rồi từ đó, Thầy đi, đi mãi...
Chưa một lần trở lại chùa xưa,
Mỗi năm vào độ mùa mưa,
Chúng con sắm sửa muối dưa cúng Thầy
Mong Thầy về tự trời Tây,
Trong làn hương quyện, xin Thầy quang lâm.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh
-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  sơ thỉnh: (Nhân gian sứ giả )
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Tòng lâm trưởng lão, Giáo hội đại tăng,
Truyền y biển pháp côn bằng
Thiệu phái rừng thiền sư tượng
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Vĩnh Khánh đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 40, huý thượng Chơn hạ Đạo, Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài toạ hạ.
- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén, linh giác đã hay,
Pháp hội hôm nay, nguyện xin quang giáng
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Tái thỉnh: (Khất sĩ cô du )
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Nghìn nhà muôn dăm, một bát ba y
Gió mưa mờ xóa dấu Người đi,
Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.

* Trang 90 *
device

Hôm nay pháp tịch phụng vì: Vĩnh Khánh đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 40, Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài toạ hạ.
- Duy nguyện:
Hương hoa la liệt, phang cái huy hoàng,
Thỉnh giáng đạo tràng, chứng minh công đức,
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tam thỉnh: (Sơn môn lão túc)
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Đèn thiền Thiếu thất, nước pháp Tào Khê
Niết bàn ngày trước mặc đi về
Vĩnh Khánh hôm nay xin phó hội.
Giờ này pháp tịch phụng vì: Sơn môn Lão nạp,  nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 40, Chí Tâm dược sư Hòa thượng giác linh, liên đài toạ hạ.
- Duy nguyện:
Bát dâng bồ soạn, bình hiến Triệu châu,
Bốn chúng cúi đầu, một lòng phụng cúng
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Toạ Bồ Tát.
-  TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì
-  KỆ TRÀ 1:
Tôn sư chơn diện mục,
Năm tháng chẳng phôi pha,
Cỏ cây nhiều biến đổi
Thầy tôi vẫn không già.

* Trang 91 *
device

-  CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:
Trước đài hoa khể thủ,
Dưới chiếu cỏ hồ quì
Xin mạo muội cung duy,
Dâng sớ văn bái bạch.
Duy nguyện Tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh.
-  TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng con cung kính nghe rằng:
Tăng già đức lớn, ứng cúng khắp trong đời,
Đệ tử lòng hèn, nhiệt thành thông ngoài cõi
Tháng năm mòn mỏi, ơn đức sắc son.
Sớ rằng:
Nay có đệ tử Tỳ kheo Thích... , cùng Tăng Ni, thuộc chùa Vĩnh Khánh ở xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Giờ này, cung kính quì trước Tổ đình
Chí thành dâng lên sư toạ.
Tâm hoa Bát nhã, Thiền vị thiên trù
Thanh tịnh trai tu, trang nghiêm cúng dưỡng
Cúi xin giác linh Hòa thượng
Thương xót soi xét lòng con.
Chúng con thiết nghĩ: Hòa thượng - Người:
Tú khí nước non, đống lương Phật giáo,
Ứng hoá phân thân truyền đạo,
Tuỳ duyên thác chất độ sanh
Công đức viên thành, công viên quả mãn

* Trang 92 *
device

Niết bàn trực vãng, sanh tử trường từ.
Than ôi!
Mơ màng vang bóng Tôn sư
Thao thức mộng hồn tử đệ
Ơn non nghĩa bể, khó tả khôn đền.
Nay thời, trước đài ngước mặt nhìn lên,
Dưới chiếu cúi đầu nghĩ lại,
Lòng thành đã trải, văn sớ xin bày,
Linh giác có hay, nguyện xin chứng giám.
Nam mô Vĩnh Khánh đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 40, Đại lão Bổn sư Chí Tâm Hòa thượng, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:
Trên ao cửu liên, sáng soi đưa xuống
Trong nhà Tam bảo, hoa rãi rước về.
Độ sanh còn nhớ lời thề,
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện,
Thần thông hiển hiện, oai đức cao siêu
Tự tại tiêu diêu, tuỳ duyên hoá độ.
Cẩn sớ!
Nay ngày…tháng 09 năm… PL. 25…
Đệ tử chúng đẳng - Hòa nam bái bạch.

-  TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng qùy.

-  KỆ TRÀ 2: (Công ơn giáo dưỡng)
Khi Thầy còn tại nhật,
Dùng sữa pháp nuôi con,
Nay Thầy không còn nữa

* Trang 93 *
device

Con cúng Thầy lòng son.
- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!
- Tụng : Cúng dường Nam mô tát phạ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- KỆ TRÀ 3: (Nhớ lại ngày xưa)
Nghe chuông ngân chim hót,
Bất giác nhớ người Thầy
Cũng ngày này năm trước,
Thầy quảy dép về Tây.

-  TỤNG: Nam Mô Ma Ha Bát Nhã...
-  HỒI HƯỚNG:
Vừa rồi:
Bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha, nguyện xin cung dưỡng,
Vĩnh Khánh Hòa thượng, Linh giác toạ tiền,
Duy nguyện ai liên, thuỳ từ nạp thọ.

- Phục nguyện:
Tôn phong trong trắng, Tổ ấn vàng son,
Hạnh nguyện vuông tròn, Thánh y đầy đủ,
Thiền môn quy củ, bốn chúng cung chiêm,
Giáo hội trang nghiêm, mười phương tín ngưỡng,
Rừng thiền có nhiều sư tượng,
Biển pháp không thiếu côn bằng
Tăng đồ tăng trưởng thiện căn,
Phật tử viên thành phước quả.

* Trang 94 *
device

Bốn ơn đều trả, ba cõi đồng nhờ,
Chúng sanh khắp pháp giới hiện giờ,
Ai ai cũng đồng thành Phật đạo.
- (Đồng hoà): Nam Mô A Di Đà Phật.

- TÁN ĐƯA:
Pháp hội đến đây xin tạm mãn,
Hương hoa chung cổ tiễn chân thầy,
Tổ đình năm đến mong Thầy nhớ,
Cánh hạc đưa Thầy lại đến đây.
Nam Mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  KẾT DIÊN:
Trước khi viên mãn húy nhựt châu long,
Bốn chúng một lòng, cúi đầu lễ tạ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Trổi ba hồi chuông trống Bát nhã
Mời quý vị lễ tất, thứ tự lui ra.
                          
Vĩnh Khánh Chí Tâm môn hạ,
Huyền Quang cung soạn cúng dường.
Ngày rằm tháng bảy năm Đinh mão, PL.2531 (1987).

* Trang 95 *
device

* Trang 96 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6