LOGO VNBET
NGHI BÁO TIẾN
ĐÔN HẬU CAO TĂNG
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG

- Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống Bát nhã,
- Cử nhạc khai đàn
- Chủ lễ lâm diên,
- Cử nhạc tham lễ

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Xướng:
Hiếu đồ môn phái,
Mời đến trước đây,
Tất cả đều quì,
Đốt hương mặc niệm.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh khai diên
Thế là đại hạn đến rồi!
Giường hạc canh thâu(1) phút mộng tàn,
Nghìn thu vĩnh biệt nẻo nhơn gian!
Thật vậy!
Hóa thân báo xả siêu sinh tử,
Chân tánh quang thu nhập Niết bàn.
Tuy nhiên,
Chết chẳng sợ sa đường địa ngục,
Sống không ham đến ngõ Thiên đàng.
Thế thì Người đi đâu?
Cân bình nửa gánh về quê Phật,
Để lại trần gian ngọn Pháp tràng!

* Trang 43 *
device

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ giác linh ba lạy
Tất cả thứ tự lại quì
Chí thành một lòng làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên dương thân thế đạo nghiệp:
Kính bạch Cao Tăng tân tịch - Đôn Hậu đại lão Hòa thượng giác linh!
Chúng con thiết nghĩ - Hòa thượng, Người:
Cùng Tổ ngộ lòng thiền,
Trong cữa Tây Thiên vâng lời thọ ký.
Và, vì người khai Phật trí,
Tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh.
Nhớ giác linh xưa! Người là:
Non nước anh linh, trăng sao tú khí
Ngọc vàng tinh túy, tòng bá kiên cường.
Hơn thế nữa, Người còn là:
Phật pháp đống lương, tông môn cương kỷ,
Tào khê pháp thủy, thiếu thất gia trân.
Người đã từ :
Quảng Trị nhà Diệp giáng thần
Nhơn gian thác chất,
Thần kinh, cữa tùng đầu Phật
Thế ngoại thê thần.
Lúc thiếu thời, Người:
Đèn sách chuyên cần, Nho phong thế phiệt
Bút nghiêng mài miệt, cữa Khổng sân Trình.
Trau dồi lý thuyết năm kinh,

* Trang 44 *
device

Và, xôi nấu từ chương bốn sách.
Học tập trí tri vật cách,
Thực hành tâm chính, thân tu...
Thế nhưng:
Đại sự tử sanh,Người thường thao thức
Không lẽ: kiếp sống phù du,
Nhắm mắt hồn tiêu vĩnh kiếp?
Hóa rằng: cuộc đời hồ điệp,
Xuôi tay mộng vỡ trường miên.
Biết nhờ ai mở cữa thâm huyền,
Biết hỏi ai chỉ đường diệu ngộ!
Thế rồi, Người vào Thuận Hóa,
Tâm Tịnh, cầu thầy thế độ,
Tây Thiên, xin Tổ xuất gia.
Và từ đó, Người sống cuộc đời đạo hạnh:
Thanh tịnh thi la, quang minh Bát nhã
Họ Thích, Người nguyện xây nghiệp cả
Dòng Thiền, Người mong dựng tôn cao.
Với ý chí ấy, không bao lâu Người được Bổn sư:
Truyền áo phương bào, giữa lúc trăng sao lóng lánh,
Xoa tay viên đảnh, trong khi sương tuyết lạnh lùng!
Bổn sư Người còn ân cần phó chúc, trong cữa ta:
Thích Đôn Hậu sau cùng,
Trừng, Giác, Nguyên trước hết
Làm đạo chớ mỏi mệt,
Dựng nghiệp phải siêng năng.

* Trang 45 *
device

Sau đó, Người lên đường tham phương du hóa.
Người đã gõ cữa:
Hồng Khê tham vấn Đại tăng
Và, Thập Tháp thỉnh cầu Thượng sĩ.
Về cơ thiền huyền bí, ý Tổ mật nghiêm.
Bởi vậy, Người đã:
Bao lần chịu gậy dưới thềm
Và, mấy độ nghe la trong thất.
Trong cơ sự bất giác ấy, đã làm cho Người:
Mộng tan nửa giấc,
Hồn tỉnh một đời
Và, ý Tổ tâm truyền khó nói;
Tuy nhiên, cõi lòng sáng chói,
Cuộc sống thanh bình.
Sau giờ phút thay hồn thoát xác ấy, Người phát nguyện:
Thuyền từ bể khổ đăng trình,
Xe pháp đường mê thượng lộ.
Người đã:
Chuyển luân pháp cổ,
Hàng phục quân ma.
Hiệu triệu pháp loa,
Hoằng dương đạo Phật.
Khuông phò Tổ quốc,
Cháu con Vạn Hạnh tiên sinh,
Vận động hòa bình,
Thầy Tổ Nhất Chi (mai) hậu bối.
Độ sanh: Người mở mang Phật hội,

* Trang 46 *
device

Tiếp chúng: Người xây dựng Tăng trường.
Tuy rằng, lụy tiết vấn vương,
Chim kêu phi tội,
Đấu tranh đòi hỏi
Người bảo vô công.
Hơn thế nữa, Người:
Thừa kế Thích tông
Tăng Thống đại vì chỉ giáo,
Duy trì chánh đạo,
Giáo quyền Giám luật chủ trì.
Người còn tượng trưng cho:
Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh
Tỏ lòng thấy tánh, trăng sáng nước trong.
Thanh cao Thiên Mộ tổ phong,
Nghiêm túc Thuyền Tôn đại hóa
Vị tha vô ngã, kiến nghĩa năng vi,
Hưng từ vận bi, đương nhơn bất nhượng.
Cao cả thay! Tòng lâm long tượng,
Quí báu thay! Đôn Hậu Cao Tăng.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cảm thán:
Thế nhưng việc phải đến đã đến, thật vô khả nại hà.
Than ôi!
Đạo tràng gió tạt từ đăng,
Pháp hội khói tan tuệ cự,
Giờ nầy, Tăng Ni đau buồn mọi xứ
Thiện tín thương tiếc khắp nơi.
Thậm chí:
Tòng bá lệ rơi,

* Trang 47 *
device

Trống chuông buồn trổi
Thật quyền bối rối,
Tàng hiện bàng hoàng.
Người chia tay Giáo hội Tăng đoàn,
Và, rẽ bước Niết bàn Phật quốc!
Tuy vân:
Hương hoa đàm vẫn còn phưởng phất,
Hồn cỏ húy luống những mơ màng.
Hoặc giả:
Chơn tánh thường an, hóa thân biến dịch
Nên người: theo thầy họ Thích,
Quảy dép Tây thiên,
Từ chúng nhà thiền,
Treo bình Đông độ!
Và trước tình cảnh ly biệt nầy:
Sông Hương kinh hoàng biến cố,
Núi Ngự ngơ ngác tình hình.
Đến đây:
Trước đài bày tỏ hiếu tình,
Trên tọa mặc nhiên hứa khả.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên pháp ngữ:
Kính bạch giác linh Đại lão Hòa thượng!
Chúng tôi nghĩ rằng:
Biết bao giờ nghe Thầy hỏi đá
“Phật tánh vân hà?”
Biết mấy thuở thấy Tổ cầm hoa
“Pháp thân như thị!”
Và như Người đã biết:

* Trang 48 *
device

Sanh tử, Niết bàn bất dị,
Bồ đề, phiền não vô thù.
Chỉ tiếc rằng: “Nhất biệt, thiên thu,”
Xin mong được: “Tam sanh tái ngộ”,
Thế thôi!

- TẢ BẠCH TIẾP: (Theo nhạc chuyên thân phụng thỉnh)
Kính bạch giác linh đại lão Cao Tăng!
Pháp sư vừa cúng dường cam lộ,
Linh giác đà nạp thọ đề hồ
Giờ nầy, giáo đoàn, pháp phái, hiếu đồ,
Trân trọng thượng hương bái thỉnh
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Thượng hương - Sơ thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Thạch Liêm tục diệm, Liễu Quán thừa đăng
Biển pháp mạc vận côn bằng,
Rừng thiền hậu sanh sư tượng.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Quốc tự, Thiên Mộ đường thượng trụ trì, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng Trừng hạ Nguyên, Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén,
Linh giác đã hay,
Pháp tịch hôm nay,
Nguyện xin chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

* Trang 49 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Thượng hương - Tái thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Mích tâm sứ giả, cầu Phật đại phu
Ấn tâm chánh thống nghìn thu,
Y bát chơn truyền muôn thuở.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Tây Thiên đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, Pháp hiệu Đôn Hậu Pháp sư giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Đài vàng hoa rải,
Đảnh báu hương bay,
Thành kính tỏ bày,
Nguyện xin minh chứng.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Thượng hương - Tam thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Cổ chùy đại sát (2), lão nạp Tổ đình,
Thoại đầu khám phá nghi tình,
Công án phát minh tín nhẫn (giải).
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Thuyền Tôn tự Tổ, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, đại diện Vạn Hạnh giáo khu, Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Thiền sàng an vị,
Linh tọa cao cư,
Ngưỡng nguyện thùy từ

* Trang 50 *
device

Chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ RUNG LINH – Vịnh 1:
An linh báo hiếu lễ nghiêm trang
Duy nguyện Tôn sư giáng đạo tràng,
Lễ nhạc hương hoa dâng cúng dưỡng
Cúi đầu đảnh lễ trước Tôn nhan.

- KỆ TRÀ:
Tôn nhan ngôi sư tượng,
Tướng hảo vẫn huy hoàng,
Dâng hương hoa cúng dưỡng
Cúi lễ trước linh sàng.

-TẢ BẠCH XƯỚNG:
Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:
Nguy nguy tăng tướng, hạo hạo uy quang,
Thiên thượng nhơn gian, tùy duyên ứng cúng.
Nay có hiếu chúng, thiết lễ an linh
Tỏ tấc hiếu tình, sớ văn bái bạch.
Duy nguyện Tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:
Kính bạch Thiên Mộ tân tịch Hòa thượng giác linh! Chúng tôi cung kính nghe rằng:

* Trang 51 *
device

Đại Phật xuất hưng,
Tự có ngày Niết bàn an nghỉ.
Tôn sư nhập diệt,
Há không dịp đền đáp thâm ân!
Sự ấy rất cần, lý đâu lại chấp.
Sớ rằng:
Nay có Giáo hội chư tôn, Tỳ Kheo hiếu đồ Thích..., cùng cả bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc các Tổ đình Thuyền Tôn, Linh Mộ, Tây Thiên... ở cố đô Huế.
Giờ này, cung kính quì trước Tổ đình,
Chí thành dâng lên sư tọa
Tâm hoa Bát nhã,
Thiền vị thiên trù,
Thanh tịnh trai tu,
Sắc hương mỹ vị.
Ngõ đền ơn khai thị,
Hầu tỏ dạ tiếc thương
Hiếu tình hương phẩm cúng dường,
Linh giác ai liên chứng giám!
Tất cả chúng tôi tự nghĩ rằng, Tôn sư - Người:
Pháp thân diệu trạm,
Phật tánh linh minh
Thuyết pháp độ sinh
Tham thiền kiến tánh.
Non thần viên đảnh,
Nghe nhiều thấy rộng phẩm cao.
Ruộng phước phương bào,

* Trang 52 *
device

Giống Thánh hạt lành giá quý.
Người là: trần hiêu đạo sĩ,
Tịch tịnh thiền Tăng.
Than ôi!
Đau lòng trước cảnh sơn băng,
Tủi dạ trong tình hà ẩm!
Rồi đây: áo mão khói mờ màu giáo phẩm,
Gậy giày mưa xóa gót Tăng quan.
Giờ thì: tịch mịch thiền sàng,
Cô liêu linh tọa.
Từ nay:
Ai phò cơ cao nghiệp cả,
Ai truyền diệu kệ chơn thuyên?
Đức lớn khó đền,
Lòng hèn nào bổ.
Nay thời:
Đạo tràng chánh độ,
Thiết lễ tôn vinh,
Nghi trượng an linh,
Tuyên dương công đức.
Cẩn cụ sớ văn tuân thức,
Hòa nam bái bạch xin nghe.
Nam mô Sắc tứ Quốc tự, Thiên Mộ Tổ đình, Trụ trì tân tịch Đôn Hậu Cao Tăng Hòa thượng, Đại lão giác linh, tác đại chứng minh !

- Phục nguyện:
Một tánh viên minh,
Tây phương trực vãng,

* Trang 53 *
device

Ba thân thanh tịnh,
Chánh giác vị thành,
Chứng pháp nhẫn vô sanh,
Nhập chơn thừa đại định.
Mong Phật thọ mịnh,
Ứng hóa độ sanh.
Cẩn sớ!
Nay ngày... tháng...năm... PL...
Sa môn Thích... , Hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quì.

- CHỦ LỄ RUNG LINH - Vịnh 2:
Sắc hương mỹ vị y bồ soạn,
Thành kính dâng lên trước bảo đài,
Một bát hòa la đầy đạo vị,
Cúng dường Hòa thượng, sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả,
Ứng cúng khắp muôn phương,
Một bát y bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ tát. (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG : Phụng thực!
- Tụng: Cúng dường Nam mô tát phạ....

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà – lễ ba lạy – cùng quì.

* Trang 54 *
device

- CHỦ LỄ RUNG LINH - Vịnh 3:
Người từ đâu đến, đi về đâu?
Đạo lý vô sanh quá nhiệm mầu
Đến chẳng tằng sanh, đi chẳng diệt,
Đến đi, dấu vết khó tìm cầu.

- KỆ TRÀ:
Tìm cầu chi dấu vết,
Chẳng đến cũng chẳng đi,
Lý vô sanh đã rõ
Đến đi hỏi làm gì?

- TỤNG: Ma ha Bát nhã...

 - CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Hồi hướng:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dưỡng.
Linh Mộ phương trượng,
Linh giác tọa tiền,
Duy nguyện ai liên,
Thùy từ minh chứng.
Sau hết, chúng tôi cúi mong Người:
Thần thông cảm ứng,
Diệu dụng thiêng liêng.
Gia hộ cho:
Thanh tịnh nhà thiền,
Trang nghiêm chốn Tổ,
Trong sáng Tôn phong Linh Mộ,
Vàng son Tổ ấn Thuyền Tôn.

* Trang 55 *
device

Đạo Pháp trường tồn,
Núi sông vĩnh điện.(bền lâu)
Nghe pháp dưới sân Tiêu Diễn (3)
Tham thiền trong thất Thần Quang,
Nối dòng lịch sử vẻ vang,
Noi dấu ông cha rạng rỡ.
Trúc Lâm thiền phong muôn thuở,
Yên Tử tổ nghiệp nghìn thu,
Tăng Ni thực học chân tu,
Thiện tín xây đời giữ đạo,
Tôn thờ Tam bảo,
Đền đáp tứ ân.
(Đồng hòa): Nam mô A Di Đà Phật.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Tán đưa:
Đại Tăng tang sự rất nghiêm trang
Long vị, thiền sàng đã tạm an,
Nghi trượng Thiền môn còn tiếp diễn
Xin Người an nghỉ tại linh sàng.
Nam mô Linh Tự Tại Bồ tát. (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Kết diên - Xướng:
An linh lễ tất, hiếu sự sơ thành.
Chuông trống hòa thanh, lễ từ ba lạy.
 
+ GHI CHÚ:
1. Giường hạc an nhiên: nếu tịch ban ngày.
2. Lão cổ chùy: xem Phật học từ điển, trg. 945
3. Tiêu Diễn: tên của vua Lương Võ Đế.

* Trang 56 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6