LOGO VNBET

* Trang 363 *
device

* Trang 364 *
device

* Trang 365 *
device

* Trang 366 *
device

* Trang 367 *
device

* Trang 368 *
device

* Trang 369 *
device

* Trang 370 *
device

* Trang 371 *
device

* Trang 372 *
device

SẮC TỨ BÍCH LIÊN TỰ KHAI SƠN TỔ SƯ
Húy thượng CHƠN hạ GIÁM
tự Đạo Quang - hiệu Trí Hải - Đại lão Hòa thượng
VIỄN KỴ BÁO TIẾN NGHI
(Lục ngoạt sơ nhị nhật chánh kỵ)

- CHỦ LỄ XƯỚNG:
Hiếu đồ tựu vị - giai quì - phần hương
- CHỦ LỄ CHẤN LINH, VỊNH VÂN:
Quả mãn nhơn viên thị Niết bàn,
Lưu sa nguyệt mính tích sương hàn
Bích hà trì thượng hương do tại,
Thúy liễu đình tiền hạt vị hoàn.
Mai lão thi thần thôi nguyệt ảnh,
Liên ông thiền ý triệt khê quang
Hóa duyên nguyện hữu trùng lai nhật,
Tái chấn Từ Châu cứu thế gian.
- XƯỚNG:
Thượng hương - lễ tam bái - giai quì.
- CỬ TÁN HƯƠNG VÂN:
Tâm nhiên ngũ phận diệu chân hương,
Thiền duyệt tô đà nguyện cúng dường
Mỹ vị sắc hương vô tỷ lượng,
Từ bi bất xả nguyện tiềm hương.
Nam mô hương cúng dường Bồ tát. (3 lần)
Cung duy: Sắc tứ Bích Liên tự, khai sơn Tổ sư, Trí Hải đại lão Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

* Trang 373 *
device

Dữ Phật hữu duyên,
Tự Nho như Thích
Hồng trần vô nhiễm,
Xả tục vi Tăng,
Ngô ông Phật hóa gia môn.
Dữ Bàng Công tằng vi phiệt duyệt,
Pháp khai liên xã vi Huệ Viễn,
Bản hữu thiền duyên,
Chấn Từ Bi chi Âm,
Dĩ hoán tỉnh nhơn tâm,
Vãng hồi thế đạo
Dương Tam bảo chi chí,
Dĩ trùng hưng Phật pháp,
Hàng phục ma quân.
Chơn vi: Vạn thế minh đăng,
Ân quang bất tận.
Chánh thị: Quần phương pháp nhãn,
Đức hóa vô biên.
Ức tích... Tôn ông!
“Chi anh, chi linh, chi đức nghiệp, chi tính tình.”
Ngọc mỹ kim tinh,
Nhựt bạch thiên thanh
Dữ kỳ ý, kỳ chí, kỳ phong lưu, kỳ phú quý.
Nhơn sơn trí thủy,
Mai phong tòng khí
Sở ái chi giả, Đào chi cúc, Châu chi liên, chi ái
Vi hùng kỳ hồ, Tô kỳ văn, Vương kỳ bút, kỳ hùng.

* Trang 374 *
device

Cập kỳ tứ thập,
Nhi phỏng đạo tầm sư,
Nghiên cơ tinh yếu
Ngũ thập nhi minh tri lý tánh,
Liễu ngộ thâm huyền,
Ký nhi Thạch Sơn.
Dĩ, thế phát xuất gia,
Phi truy nhập đạo
Chúc thánh vi Thiền Lâm sư tượng,
Pháp hải côn bằng.
Hà kỳ: mặc khách tao nhơn hề Liên ông,
Cao Tăng Thượng sĩ hề Mai lão.
Tư giả cung ngộ, Tổ sư húy nhật chi thần:
Đệ tử chúng đẳng,
Tiểu thiết đăng hoa
Bạt trần thanh tố,
Kiền thân pháp cúng,
Báo pháp nhũ ân
Tức nhật kiều cần,
Thượng hương bái thỉnh.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Thủy vân đạo sĩ, Hồ hải tản nhơn
Tha phương thử độ chi phân thân,
Thiên thượng nhơn gian chi ứng cúng.
Kim thần pháp tịch phụng vì: khai sơn Bích Liên tự, húy thượng CHƠN hạ GIÁM, tự Đạo Quang,

* Trang 375 *
device

hiệu TRÍ HẢI, Đại lão Hòa thượng giác linh, liên đài tòa hạ.
- Duy nguyện:
Kim đài hoa vũ,
Bảo đảnh hương phi
Cố lý nhứt quy,
Nguyện di thốn bộ.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Khổng môn La hán, Thích thị nho đồng
Xuất trần dĩ đạo thi thần thông,
Nhập thế dĩ văn vi diệu dụng.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Bích Liên đường thượng, khai sơn Tổ sư, Trí Hải Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Đăng đài mật chiếu,
Hoa cái nghiêm thùy
Linh tích minh quy,
Thần quang mặc giáng.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Lô sơn viễn Tổ, Lâm tế hậu tôn
Đơn truyền bán cú thị gia phong,
Nhứt niệm tam tâm vi tôn chỉ.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Bích Liên phương trượng, Hàn lâm viện cung phụng, Từ Bi

* Trang 376 *
device

Âm, Tam bảo tạp chí chủ bút, Trí Hải pháp sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Thần tăng giáng tích, phạm tướng thùy quang
Thỉnh giáng hoa đàn, chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát Ma ha tát.
- XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- KỆ TRÀ:
Tòng quan tạc dạ xao kim tỏa,
Trượng thất kim triêu lão tổ hoàn
Trần thế kỷ kinh thiên diễn sự,
Ngô ông diện mục cựu y quang.
Ngô ông chơn diện mục,
Phong võ bất tằng ma
Vô ngã nhơn thọ giả,
Hà xứ khả tầm da.
- XƯỚNG SỚ:
Pháp thân vô tướng,
Từ nhãn hữu lâm
Kim hữu hiến cúng,
Húy nhật sớ văn,
Cẩn đương tuyên độc.
Duy nguyện Tôn ông,
Từ bi chứng giám.
(Văn sớ tại công văn trích độc)

* Trang 377 *
device

- XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- KỆ TRÀ:
Ngô ông nhứt khứ vị tằng quy,
Thạch thượng tam sinh hướng vấn thùy?
Tạc dạ trì trung hoa mãn phát,
Liên ông vi tiếu thị liên nhi. 
(Điện vân:)
Liên ông nhất vi tiếu,
Tổ ý lậu thiền ky
Nhược bất đầu châm giới,
Thùy kham tác liên nhi?
(Hoặc: Đồ lao lão cổ chùy…)
- XƯỚNG: Phụng thục!
- (TỤNG): Cúng dường, Nam mô tát phạ...
- XƯỚNG:
Chung hiến trà - lễ tam bái - giai quì.
- KỆ TRÀ:
Hoa thôn điểu độc tây song ký,
Tịnh viện chung minh “bích biệt từ”
Cực lạc Niết bàn hà xứ thị?
Chung thinh điểu ngữ ức ngô sư. 
(Điện vân:)
Văn chung thinh điểu ngữ,
Bất giác ức ngô sư.
Tích niên ư thử nhựt,

* Trang 378 *
device

Đằng trượng nhập vô dư.
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ tát.
(hoặc tán): Ngã kim phụng hiến...
- TỤNG: Ma ha bát nhã...
Thượng lai huân tu công đức,
Phụng vì cúng dường húy nhật
Bích Liên khai sơn Tổ sư,
Hòa thượng giác linh,
Duy nguyện Tổ sư, ai lân nạp thọ.
- HỒI HƯỚNG VÂN:
Trì đường hoa mãn khai,
Thiền ông nhứt độ lai,
Tổ đình thiên cổ điện
Huề tích thượng kim đài.
- Nguyện sanh...
- Nguyện dĩ thử công đức...
Trai diên dĩ ngật,
Hiếu sự châu viên
Tứ chúng kiền thiền,
Lễ từ tam bái.
(thoái ban)
 
Phật lịch nhị thiên ngũ bách nhị thập ngũ niên, tuế tại Tân Dậu - 1981, ngũ ngoạt sơ nhị nhật, tại Ấn Quang tổ đình, Bích Liên môn hạ Thích Huyền Quang - Huyền Ấn, Hòa nam cung soạn, thành kính cúng dường.

* Trang 379 *
device

PHỤ LỤC KỆ TRÀ DỮ ĐIỆN VĂN VÂN
 
Trường không điểu tích ưng nan mích,
Khô mộc long ngâm khởi dị văn
Cầu Phật thất ngôn thừa Tổ ấn,
Mích tâm phóng khẩu kế thiền đăng.
(Điện vân):
Cầu Phật tùy tha khứ,
Mích tâm dữ ngã lai
Điểu tích long ngâm sự,
Thùy năng kiến văn tai?
Chi đầu điểu tự vân biên đáo,
Độ khẩu sư tùng nguyệt hạ hoàn.
Ngọ hậu hồng luân hà xứ khứ?
Tổ đình vĩnh bí cựu y quang.
(Điện vân):
Tổ đình thiên cổ điện,
Vĩnh bí cựu y quang.
Bích nguyệt trầm khê thủy,
Liên hoa lý hương tàn.
Hoặc: "Nguyệt lạc tiền khê nguyệt,
Phong thu khúc cảnh hoa."
Trí Hải Hòa thượng viên tịch tiền tam nhựt, thân đề vu Bích Liên đông đường bích vân:
* Thư vô giai thất
* Pháp vô thủy lực
* Vịnh nhi bất ngôn
* Bát tương thủ xuất

* Trang 380 *
device

Cập biệt hậu: Bích Liên môn hạ Liên Tôn Huyền Ý bái điếu văn vân:
- Độc sư vô giai, pháp vô thủy, vịnh vô ngôn, bát vô thủ, chi bích văn.
- Túc trưng chánh niệm, hữu linh tri, thời chí phân minh, huyền ký tại.
- Trị thử quốc bất an, dân bất ninh, tự bất ổn, tăng bất định đẳng tình trạng.
Hoặc lự tồi niên vô vãng lực,
Tây quy đồ chuyển thiếu thân lai.
Kỳ viên La hán thánh,
Thứu lãnh Thanh văn Tăng.
Chánh pháp truyền Trung quốc,
Ma Đằng Trúc Pháp Lan,
Phiên dịch tam tạng giáo.
La Thập dữ Huyền Trang,
Chánh pháp truyền Nam quốc.
Tỳ Ni Đa Lưu Chi,
Mâu Bát, Khương Tăng Hội,
Lý quốc sư Vạn Hạnh,
Khuông Việt, Ngô Chơn ông,
Việt phái Tào Khê thủy
Nam Truyền thiếu thất đăng,
Trúc Lâm tam đại sĩ,
Yên Tử nhất Cao Tăng.
Nguyên Thiều khai Thập Tháp,
Liễu Quán kiến Thiền tôn.
Phước Huệ tuyên pháp bảo,

* Trang 381 *
device

Bích Liên diễn Phật ngôn. 
Bích Liên Hòa thượng ư bổn tự đông đường nhứt đối văn vân:
Thỉnh vấn quân cụ hồ?
Viết sanh lão, viết bệnh tử,
Viết trần tâm, viết mộng cảnh.
Khổ hà một đảnh,
Hỏa trạch thiêu mi.
Xuân hoa xuân tửu kỷ hồi hoan,
Hốt hốt dĩ vi tuyền hạ vật.
Năng tùng ngã du giả
Hữu lầu các, hữu tràng phang.
Hữu bảo thực, hữu trân y.
Anh lạc nghiêm thân,
Kim liên thừa túc,
Thử cảnh thử tình vô hạn lạc,
Sanh sanh thường tác đạo trung nhân.
 
Phật lịch 2540, Bính Tý, Trung Thu - 1996
Huyền Quang tái sao ư Phước Quang - Quảng Ngãi.

* Trang 382 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6