LOGO VNBET
NGHI CÚNG DƯỜNG HÚY NHỰT
HÒA THƯỢNG HUỆ PHÁP
TĂNG CANG MINH TỊNH TP. QUY NHƠN
(Ngày 11 tháng 11 năm Đinh Mão)

- Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống Bát nhã
- Cử nhạc khai đàn,
- Chủ lễ lâm diên
- Cử nhạc tham lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG:
Môn đồ pháp phái,
Mời đến trước đài,
Tất cả đều quì,
Đốt hương mặc niệm.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH KHAI DIÊN:
Tôn sư quảy dép về Tây,
Rừng thiền hạc trắng cao bay nơi nào?
Đêm dài thiền thất đèn xao
Tông môn bốn chúng trời cao trông chờ.
Người đi dấu gót chưa mờ,
Bát y truyền lại tôn thờ hôm mai
Vàng son Tổ ấn không phai,
Cháu con lịch đại chen vai tôn thờ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án, cúi lễ giác linh ba lạy
Tất cả thứ tự lại quì, một lòng chí thành làm lễ.

* Trang 255 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - CỬ TÁN HƯƠNG:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quý khôn lường
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. (3 lần)

- CHỦ LỄ QUỲ BẠCH: Nam mô Minh Tịnh…
Chúng tôi cung kính nghe rằng:
Chơn quyền diệu mật
Hiện hoá tích ở nhơn thiên,
Thể tánh viên minh,
Ngộ cơ mầu nơi Phật Tổ.
Nhớ Tổ sư xưa!
Tuỳ duyên xuất hiện,
Sông Trà, Núi Ấn giáng thần
Ứng hoá phân thân,
Minh Tịnh, Qui Nhơn trác tích.
Người: kế thừa tâm tôn họ Thích,
Người: truyền bá Tổ ấn dòng thiền.
Phật tánh trừng viên
Đạo tâm hạo đãng,
Nghiên cơ tam tạng,
Liễu ngộ nhất thừa,
Hàng côn bằng, biển pháp ngày xưa
Bậc sư tượng, rừng thiền thưở trước.
Giống lành ruộng phước,
Ứng cúng nhơn thiên,

* Trang 256 *
device

Đuốc tuệ, đèn thiền
Truy tùy Phật tổ,
Theo dấu các Tổ sư Đông độ,
Noi gương chư Tôn giả Tây thiên.
Công đức vô biên,
Đáng bậc mười phương tín ngưỡng,
Phước duyên vô lượng,
Xứng ngôi bốn chúng tôn thờ. 
Vì vậy: năm tháng vang bóng chưa mờ,
Xuân thu lửa hương còn tỏ,
Trượng thất bát y còn đó,
Thiền đường bãng hát có chi
Ôi! Cực lạc nhứt quy,
Ta bà vĩnh biệt!

- TẢ BẠCH TIẾP THỈNH - LÂM DIÊN:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Hôm nay, linh đài hương hoa la liệt,
Trượng thất lễ nhạc khanh tương,
Chí tâm tác bạch cúng dường,
Thành kính phục duy bái thỉnh
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - SƠ THỈNH:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Tòng lâm trưởng lão, Giáo hội đạo sư
Duyên độ sanh một mảnh thuyền từ,
Cơ hoá đạo ba hàng xe pháp.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Minh Tịnh khai sơn Tổ sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 40,

* Trang 257 *
device

huý thượng Chơn hạ Phước, hiệu Huệ Pháp Tăng cang Hòa thượng, Đại lão Bổn sư giác linh, liên đài toạ hạ.
- Duy nguyện:
Đài vàng hoa rải.
Đảnh báu hương bay,
Thành kính tỏ bày,
Cúi xin chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TÁI THỈNH:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Ba y một bát, muôn dặm nghìn nhà,
Thuở xuân thu du hoá Ta bà,
Ngày tịch diệt khứ quy Phật quốc.
Hôm nay, pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Minh Tịnh đường thượng khai sơn Tổ sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 40, huý thượng Chơn hạ Phước, hiệu Huệ Pháp, Bổn sư Hòa thượng, Đại lão Tổ sư giác linh, liên đài toạ hạ.
- Duy nguyện:
Tín hương vừa bén, linh giác đã hay.
Pháp hội hôm nay, chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh!

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TAM THỈNH:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Đèn thiền thiếu thất, nước pháp Tào khê
Niết bàn ngày trước mặc đi về,

* Trang 258 *
device

Minh Tịnh hôm nay xin phó hội.
Giờ này, pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Minh Tịnh đường thượng khai sơn Tổ sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 40, huý thượng Chơn hạ Phước, hiệu Huệ Pháp, Bổn sư Hòa thượng Đại lão giác linh, liên đài toạ hạ.
- Duy nguyện:
Bát dâng bồ soạn, bình hiến Triệu châu,
Bốn chúng cúi đầu, một lòng bái thỉnh,
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh!
Nam mô Đăng Bảo Toạ Bồ Tát. (3 lần)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- KỆ TRÀ:
Tổ sư chơn diện mục,
Năm tháng chẳng phai mờ,
Môn đồ cùng pháp phái,
Hôm mai vẫn tôn thờ. (trùng vĩ)

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ:
Trước đài linh khể thủ,
Dưới bóng Tổ hồ quì,
Xin mạo muội cung duy,
Dâng sớ văn bái bạch,
Duy nguyện Tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh.

* Trang 259 *
device

- TUYÊN SỚ:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng con cung kính nghe rằng:
Cao tăng đức lớn,
Ứng cúng khắp trong đời.
Đệ tử lòng hèn,
Nhiệt thành thông ngoài cõi.
Tháng năm mòn mỏi,
Ơn đức sắc son.
Sớ rằng:
Nay có đệ tử, Tỳ kheo Thích … cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử, thuộc chùa Minh Tịnh, TP. Qui Nhơn.
Giờ này, chí thành quì trước linh đài,
Cung kính dâng lên Sư toạ,
Tâm hoa Bát nhã,
Thiền vị thiên trù,
Thanh tịnh hương tu,
Cúng dường huý nhật.
Ngửa mong Tôn sư thể tất,
Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.
Chúng con thiết nghĩ: Tôn Sư - Người:
Phật pháp uyên thâm,
Từ bi quảng đại,
Tham thiền lễ bái
Thuyết pháp giảng kinh,
Người xây dựng một môn đình,
Vẻ vang bốn chúng
Người di mưu một ân sủng,

* Trang 260 *
device

Rạng rỡ nghìn thu.
Quý hoá thay!
Pháp nhũ triêm nhu,
Ân quang chiếu diệu.
 Nay thời:
Lòng thành đã biểu,
Pháp tịch vừa bày,
Dâng sớ văn này,
Cúi đầu bái bạch.
Nam mô Sắc tứ Minh Tịnh đường thượng, khai sơn Tổ sư, Huệ Pháp Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.
- Phục nguyện:
Trên ao cửu liên sáng soi đưa xuống,
Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về
Độ sanh còn nhớ lời thề,
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện.
Linh quang thuỳ hiện,
Uy đức cao siêu,
Tự tại tiêu diêu,
Tuỳ cơ ứng hoá.
Cẩn sớ!
Nay ngày 11 tháng 11 năm…Phật lịch 25…
Đệ tử chúng đẳng, Hoà nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

* Trang 261 *
device

- KỆ TRÀ:
Đức hoá ôi cao cả,
Thấm nhuần khắp mọi nơi.
Cây đèn thiền muôn thuở,
Sáng soi mọi chân trời. (trùng vĩ)

- TẢ BẠCH XƯỚNG:  Phụng thực!
- TỤNG: Cúng dường Nam mô tát phạ…

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả,
Ứng cúng khắp muôn phương,
Một bát trai bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát. (3 lần)

- TỤNG: Ma ha bát nhã...

- HỒI HƯỚNG:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dường
Minh Tịnh phương trượng,
Linh giác toạ tiền,
Duy nguyện ai liên
Thuỳ từ hứa khả.

* Trang 262 *
device

- Phục nguyện:
Nghĩa Bình có nhiều Thiền bá
Qui Nhơn không thiếu Cao Tăng,
Tục diệm truyền đăng,
Truyền y thiệu phái.
Yên Tử niêm hoa thượng tại
Trúc Lâm kích tiết nghiễm nhiên,
Diệu dụng u huyền
Thần thông hiển hiện.
(Đồng hoà) Nam mô A Di Đà Phật.
- TÁN TIỄN:
Báo đức thù ân lễ đã hoàn
Thiền ông trở gót lại liên bang,
Cúi đầu lễ tạ lòng lưu luyến,
Xin nguyện qua năm Tổ lại sang.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát. (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - KẾT DIÊN:
Nghi diên đã mãn,
Pháp sự vừa thành,
Chung cổ hoà thanh,
Lễ đưa ba lạy.
                   
(Nghi này cúng dường huý nhật Hòa thượng năm Tân Dậu – PL.2525, 1981, tại Sài Gòn. Nay có sửa lại một vài điểm để làm nghi lễ nhà chùa.)
Quảng Ngãi, ngày 01.11. 1987
HUYỀN QUANG cẩn soạn.

* Trang 263 *
device

* Trang 264 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6