LOGO VNBET

ĐIẾU VĂN
Tuyên đọc trong lễ Chung thất Trai tuần
Cố Hòa Thượng Thích Bảo Huệ
Phó viện trưởng Viện Phật học cao cấp Huệ Nghiêm
Ngày... tháng chạp năm Tân Mùi, PL. 2535.

 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch giác linh Hòa thượng Thích Bảo Huệ,
Phó viện trưởng Viện Phật học Cao cấp Huệ Nghiêm.
Kính thưa Hòa thượng!
Chúng tôi từng nghe rằng:
Bảy núi bao la, quê hương sư tượng
Hai sông bát ngát, xứ sở côn bằng.
Thật vậy, và nhờ đó:
Tổ đình lịch đại truyền đăng,
Pháp phổ kinh kỳ thiệu phái.
Nước non hai dải,
Đạo pháp một dòng
Trong sáng tôn phong,
Vàng son Tổ ấn.
Nhớ giác linh xưa!
Người ra đời trong bầu trời kham nhẫn,(1)
Người vào đạo tại dải đất Việt nam,
Nối dòng Thánh Cù Đàm,
Ngộ đạo thiêng Đạt Mạ.
Qua cơ sự:
Kích trúc vô tình khám phá,(2)

* Trang 121 *
device

Niêm hoa bất ý phát minh.(3)
Phật là gì?
Việc trà phạn bình sinh(4)
Tâm cũng thế,
Chuyện tiếu đàm thường nhật.
Do đó, nên Người không cầu làm Phật,(5)
Và cũng chẳng muốn tìm Tâm;(6)
Tuy nhiên,
Vì nhất thừa liễu nghĩa thậm thâm,
Và đại sư nhơn duyên tối thượng.
Nên Người đã nhận lời yêu thỉnh của Giáo hội giữ các nhiệm vụ:
Thiền chủ Huệ Nghiêm phương trượng,
Kiêm Viện phó Cao cấp học đường.
Để rồi:
Phật pháp hoằng dương,
Tăng tài đào tạo,
Chọn người trao bình truyền áo
Lựa khách nhập thất đăng đường.
Ngõ hầu có người:
Vạn lý du phương,
Thiền gia bổ xứ,
Phụng Như lai sứ
Hành Bồ tát Tăng.
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Đạo nghiệp Người:
Hạ hóa, thượng hoằng,
Nội công, ngoại đức.

* Trang 122 *
device

Tăng quang Phật nhựt,
Trùng chuyển pháp luân,
Suốt đời tinh tấn ân cần
Thế rồi, một phút an nhiên phú chúc.
Than ôi, giờ này:
Còn đâu Cao Tăng diện mục,
Mất rồi trưởng lão âm dung.
Rồi từ đây:
Huệ Nghiêm khép lại cữa tùng,
Chờ đợi Tôn sư vãng phản.
Học viện mở ra phòng giảng
Trông mong Giáo hội lai lâm.
Nhưng tiếc thay! Nào có thấy gì?...
Chân trời, dấu chim thức khó tìm,(7)
Và góc bể, hơi cá tâm nào thấy.(8)
Vì lẽ:
Người đến lúc nào thuở ấy?
Tự biết, ai hay!
Và, Người đi giờ nào hôm nay?
Nào hay, tự biết!
Thậm chí, giữa chúng ta:
Lúc chia tay, Người không lời từ biệt,
Và còn tệ hơn nữa,
Khi rẽ gót, tôi chẳng bước tiễn đưa!
Giờ hồi tưởng nhơn duyên quá khứ, kính bạch giác linh Hòa thượng! chắc Người còn nhớ:
(Chúng) ta từng thân cận ngày xưa,
Trời khiến tao phùng thuở trước.
Nên, đường hóa duyên xa gần chung bước,

* Trang 123 *
device

Gánh truyền đạo nặng nhẹ chung vai.
Thế rồi, vô thường đã đến hôm nay,
Duyên sao ngắn, mà trời lại dài,(9)
Đạo tự còn, mà người sao mất.(10)
Giờ thì:
Người quảy dép Tây thiên theo Phật,
Còn tôi, treo bình Đông độ chờ Thầy.
Nhưng nay biết làm gì đây?
Tiếc thương gửi với khói hương,
Cầu nguyện tỏ cùng gió thoảng.
Dù biết rằng: pháp thân không hình dáng,
Nhưng mong sao: từ nhãn có chiếu lâm.
Trước đài bày tỏ nỗi thành tâm,
Trên tọa mặc nhiên xin mẫn niệm.
Nam mô Huệ Nghiêm đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ….Bảo Huệ Đại lão Phó viện chủ, Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:
Thiếu thất đèn từ tục diệm,
Tào khê nước pháp truyền lưu.
Dòng thiền tâm ấn cơ cừu,(11)
Họ Thích bát y tiên tự.(12)
Và mong Người gia hộ cho:
Học viện kế thừa lịch sử
Đào tạo tăng tài,
Huệ Nghiêm xây dựng tương lai
Đảm đương Phật sự.
Tràng phang dựng lên mọi xứ,

* Trang 124 *
device

Chung cổ vang dậy khắp nơi,
Nước non bền vững với đất trời
Đạo pháp vẻ vang cùng vũ trụ.
Tăng Ni: giới nghi đầy đủ
Thiện tín: hạnh nguyện vuông tròn,
Công đức sắt son,
Nhớ ghi vàng đá.
Từ bi bất xã, hân hạnh vô biên,
Trân trọng kính lễ giác linh Hòa thượng.
Quãng Ngãi, ngày … tháng … năm Tân Mùi,
PL. 2535, Huyền Quang, Hòa nam cẩn điếu.

Ghi chú:
Chú thích (1),(2),…(12) Xin nhờ thư viện Huệ Nghiêm chú thích hộ. Quảng Ngãi thiếu sách để dẫn giải. Cám ơn.
Ngoài ra có gì thiếu sót, xin tự ý sửa đổi, bổ túc.
“Tùy nghi thủ xả, nhất thiết vô ngại”
Kể cả việc từ chối tuyên đọc cũng tốt, chẳng sao cả! Vì giác linh chắc đã biết lòng của tác giả, từ khi khởi thảo cảo văn này.
Và như vậy cũng đủ rồi!
Xin cảm ơn liệt quí vị! 

Soạn xong ngày 30. 12. 1991 tại Quãng Ngãi.
Và kính gởi vào ngày 04. 01. 1997

* Trang 125 *
device

* Trang 126 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6