LOGO VNBET
NGHI BÁO TIẾN
CÚNG DƯỜNG HÚY NHẬT
HÒA THƯỢNG BÌNH CHÁNH
Trụ trì TỔ ĐÌNH SƠN LONG (Qui Nhơn)
(Mùng 07 tháng ba âm lịch)

* Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống Bát nhã
- Cử nhạc khai đàn,
- Chủ lễ lâm diên ,
- Cử nhạc tham lễ,
- Chủ lễ niệm hương
- Dâng hương tác lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – xướng:
Hiếu đồ môn phái                                                                     
Mời đến trước đây
Tất cả đều quì                                                                           
Đốt hương mặc niệm…

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Vịnh khai diên
Nhớ lại năm xưa cũng độ này,
Tôn sư quảy dép trở về Tây.
Rồi từ đó:
Kinh song ám đạm trăng chờ chủ,
Thiền thất vi vu gió đợi Thầy.
Thế rồi:
Một thuở du phương quên trở lại,
Nghìn nhà ứng cúng nguyện về đây
Hôm nay nhớ lại ngày viên tịch,
Đốt nén hương lòng gửi gió mây!

* Trang 175 *
device

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự đều quì
Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Cử tán hương:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quí khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Tuyên dương đạo nghiệp.
Kính bạch giác linh Sơn Long Hòa thượng!
Chúng tôi thiết nghĩ rằng: Hòa thượng - Người:
Cùng Tổ ngộ lòng thiền,
Trong cữa Sơn Long, vâng lời thọ ký.
Và, vì người khai Phật trí,
Trên đường hoằng pháp, làm việc độ sanh.
Nhớ giác linh xưa!
Dòng họ Thế gia, môn phong Nho giáo,
Tuổi thơ nhập đạo, chí lớn xuất trần.
Nên Người đã:
Theo Thầy học đạo chuyên cần,
Tùng chúng tu thân tinh tấn,
Người luôn luôn: vuông tròn bổn phận,
Phục dịch chúng Tăng,
Đầy đủ khả năng,

* Trang 176 *
device

Dắt dìu Phật tử.
Vì thế, Người được Thầy Tổ:
Phú pháp, truyền y bổ xứ,
Sơn Long trác tích trụ trì.
Rồi từ đó, Người sống cuộc đời:
Một bát ba y, du phương giáo hóa,
Chín tuần mười hạ, khổ hạnh đầu đà,
Đã bao lần Người vào cữa Bạch Sa,
Mấy độ lên nhà Minh Tịnh,
Tham thiền nhập định,
Trí tuệ, từ bi
Ba ngàn vi tế oai nghi,
Tám vạn điều chương giới hạnh.
Trang nghiêm y chánh,
Thanh tịnh thân tâm
Xứng ngôi Lão nạp tòng lâm,
Đáng bậc Cổ chùy môn phái.
Không quan tâm thịnh suy thời đại
Chẳng lưu ý địa vị thân danh.
Người là:
Thu nguyệt thủy thanh,
Phước điền, Thánh chủng.
Công phu: mai chiều lễ tụng,
Đạo nghiệp: năm tháng giảng kinh.
Người, tái chấn Tổ đình,
Trùng quang môn phiệt,
Noi gương tiền liệt
Tiếp dẫn hậu côn,

* Trang 177 *
device

Rường cột pháp môn,
Mối giềng đạo giáo.
Lựa người truyền áo,
Người thường đóng ngõ Sơn Long
Chọn kẻ nối dòng,
Chỉ đường Chúc Thánh.
Người, vui cảnh tùng già mai lạnh,
Thương tình bá trẻ chịu sương!
Thế nên, không như ai
Trăm năm tiếc mộng hoàng lương,
Một phút thương thân hồ điệp
Người: quả mãn, nhơn viên trọn kiếp,
Công thành, nghiệp tạ một đời.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Cảm thán:
Than ôi!
Vật đổi sao dời,
Hoa rơi nước chảy,
Từ đây: bãng hát im lời bảo dạy,
Bóng vang mờ dáng đứng ngồi.
Kinh song trăng lạnh thương ôi,
Thiền thất sương mờ nhớ hỡi!
Biết bao người ra vào trông đợi,
Biết mấy kẻ, sớm tối nguyện cầu.
Nhưng cũng thật khó hiểu:
Quyền thiệt nhiệm mầu,
Hiện tàng huyền bí,
Thần thông du hí
Diệu dụng thiêng liêng.

* Trang 178 *
device

Có thể Người:
Theo thầy quảy dép Tây thiên?
Diệu dụng xảo quyền.
Không ngờ Người:
Từ chúng treo bình Đông độ
Ôi! một đi thiên cổ,
Ai tai! Ô hô!
Nhưng biết sao giờ? và còn gì đây?
Còn chăng: trượng thất bụi phủ ghế bồ,
Thiền đường nhện giăng tòa pháp,
Nầy hồng y hậu nạp,
Nầy tích trượng, cân bình...
Hơn nữa, giờ này trước linh đài:
Ngửa mặt chiêm ngưỡng tiếu hình,
Người đi vẫn huy hoàng diện mục,
Cúi đầu nghĩ suy di chúc,
Con thường thổn thức tâm can.
Tuy biết rằng: sanh tử tức Niết bàn,
Nhưng ngặt nỗi: sống còn hơn thác mất.
Vì vậy, chúng con mong rằng:
Người, nghìn thu tỉnh giấc,
Phò hộ Tổ đình,
Một phút trở mình,
Dắt dìu môn phái.
Để rồi, thuyền từ vào ra khổ hải,
Xe pháp qua lại mê đồ,
Bình rót đề hồ,
Bát sang cam lộ
Chúng sanh phổ độ,

* Trang 179 *
device

Phật đạo đồng thành.
Chúng con chỉ tiếc rằng:
Ơn sâu khó đáp dạ đành,
Dâng nén tâm hương cúng dường
Đức cả dễ ban tâm lượng,
Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.

-  TẢ BẠCH THỪA TIẾP: (Theo nhịp chuyên thân)
Giờ thì, cổ nhạc hòa âm
Trống chuông giao hưởng,
Hòa nam cẩn thượng,
Thành kính cung duy.
Nguyện Tôn sư bất xả - từ bi,
Xin hạ cố quang lâm pháp hội.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Thượng hương - Sơ thỉnh:
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Truyền y thiệu phái, tục diệm thừa đăng
Sơn Long con cháu côn bằng,
Chúc Thánh họ hàng sư tượng.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sơn Long đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng Thị hạ Sạ, tự Bình Chánh, hiệu Từ Dung Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén, linh giác đã hay,
Pháp tịch hôm nay, quang lâm chứng giám
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

* Trang 180 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH: Thượng hương - Tái thỉnh:
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Tòng lâm trưởng lão, Giáo hội đạo sư,
Duyên độ sanh một mảnh thuyền từ,
Cơ hóa độ nửa câu pháp ngữ.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sơn Long đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng Thị hạ Sạ, tự Bình Chánh, hiệu Từ Dung Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Làng xưa còn nhớ, chùa cũ chưa quên,
Nghi trượng cung nghênh, quang lâm pháp hội
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Thượng hương - Tam thỉnh:
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Xuất trần viên đảnh, bạt tục phương bào
Cõi thần ngày trước mặc tiêu dao,
Chốn Tổ hôm nay xin phó hội.
Giờ này pháp tịch phụng vì: Sơn Long đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng Thị hạ Sạ, tự Bình Chánh, hiệu Từ Dung Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Linh đài an tọa, thiền thất cao cư,
Ná bộ hữu dư, cao đăng vô ngại.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.       
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát (3 lần)

* Trang 181 *
device

- TẢ BẠCH XƯỚNG :
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.   

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh 1:
Hơn mười vạn dặm tự trời Tây,
Phi tích quang lâm nhọc sức Thầy
Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại,
Xin Thầy an tọa xuống đài mây.

- KỆ TRÀ:
Đài mây Thầy an tọa
Chứng minh công đức này,
Trời Tây muôn ức dặm,
Đàn chỉ tức về đầy.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Xướng sớ:
Nguy nguy Tăng tướng,
Hạo hạo uy quang,
Thiên thượng nhơn gian,
Tùy duyên ứng cúng.
Nay có hiếu chúng,
Thiết lễ tiến linh,
Tỏ tấc hiếu tình
Sớ văn bái bạch.
Duy nguyện tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh!

- TUYÊN SỚ:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi tằng nghe rằng:
Cao Tăng đức lớn, ứng cúng khắp trong đời,

* Trang 182 *
device

Đệ tử lòng hèn, nhiệt thành thông ngoài cõi,
Tháng năm mòn mỏi,
Ơn đức sắc son.
Sớ vì:
Nay có Tỳ  kheo Thích..., cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử, thuộc chùa Sơn Long, thành phố Qui Nhơn.
Giờ này, cung kính quì trước Tổ đường,
Chí thành dâng lên pháp cúng
Kinh diên tán tụng,
Lễ nhạc ca dương,
Năm nén tâm hương,
Một diên thiền vị.
Ngõ đền ơn khai thị,
Hầu đáp nghĩa tác thành,
Ngửa mong linh giác tinh anh,
Phủ giám tinh thần thành khẩn.
Đệ tử chúng đẳng thiết nghĩ Tôn sư - Người:
Giữ gìn Tổ ấm,
Bảo vệ môn phong,
Kế nghiệp Sơn Long,
Nối dòng Minh Hải.
Nhờ đó:
Y bát chơn truyền thượng tại,
Ấn tâm chánh thống du tồn,
Rạng rỡ thiền môn,
Vẻ vang Tổ pháp

* Trang 183 *
device

Ơn cao khó đáp,
Lòng mọn khôn đền,
Canh cánh chưa quên,
Đinh ninh còn nhớ.
Nay thời:
Đạo tràng vừa mở,
Pháp tịch đã bày,
Thành tâm dâng sớ ngang mày,
Cung kính tuyên văn dưới tọa
Từ bi hứa khả,
Mạo muội tâu nghe.
Nam mô Sơn Long đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy thượng Thị hạ Sạ, hiệu Bình Chánh, tự Từ Dung Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện :
Trên ao cửu liên sáng soi đưa xuống,
Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về.
Độ sanh còn nhớ lời thề,
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện
Thần thông hiển hiện,
Đạo lực u huyền,
Ứng hóa tùy duyên,
Tiêu diêu tự tại.
Cẩn sớ!
Nay ngày mùng 7 tháng 3 năm....
Sa môn Thích..., Hòa nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quì.

* Trang 184 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Vịnh 2:
Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn,
Thành kính dâng lên trước bảo đài,
Một bát hòa la đầy đạo vị,
Cúng dường Hòa thượng - sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả,
Ứng cúng khắp muôn phương,
Một bát trai bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thuiền Duyệt Tạng Bồ Tát (3 lần )

- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!
- Tụng: Cúng dường Nam mô...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Vịnh 3:
Người đi không hẹn ngày về lại,
Câu chuyện tam sanh biết hỏi ai?
Ba cõi không nhà không quyến thuộc,
Hẹn nhau gặp lại chốn liên đài.

- KỆ TRÀ:
Liên đài mong gặp lại,
Sẽ nói chuyện tam sanh,
Ba cõi mờ vang bóng,
Bồ đề đạo viên thành.

* Trang 185 *
device

- Tụng: Ma ha bát nhã...
- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Hồi hướng:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dưỡng,
Sơn Long phương trượng,
Linh giác tọa tiền,
Duy nguyện ai liên,
Thùy từ nạp thọ.

- Phục nguyện:
Nắng mưa chưa tiêu hồn cỏ,
Tàn tạ còn đượm hương hoa
Do đó: Sơn Long chờ dâng áo ca sa,
Bình Định đợi cúng cơm bình bát.
Thế rồi:
Thiền đường thậm ma bãng hát,
Trượng thất giá cá thoại đầu
Chim trời tìm dấu nơi đâu?
Cá nước theo tăm tại đó.
Độ sanh tuy rằng có khó,
Tôn sư chắc hẳn không nài.
Để rồi :
Xe pháp qua lại sơn nhai,
Thuyền từ ra vào hải giác,
Đề hồ ban phát,
Cam lộ cúng dường,
Phật pháp hoằng dương,

* Trang 186 *
device

Chúng sanh phổ độ.
- (Đồng hòa): Nam mô A Di Đà Phật.

- TÁN ĐƯA: (nhạc Bành Tổ)
Hoàng Hạc cựu lâu đài, nay hỡi còn đây,
Người xưa cưỡi hạc vượt trời mây,
Từ giã nơi này
Từ giã nơi này, về cõi Thánh.
An dưỡng quê Thầy, an dưỡng quốc quê Thầy,
Từ đó về đây,
Muôn trùng non nước tự trời Tây,
Phó hội diên này.
Phó hội diên này, quí hóa thay!
Minh chứng lòng đây, minh chứng tấc lòng đây
Qua lễ nghi nầy,
Nguyện xin hồi hướng cúng dường Thầy.
Nghi lễ đến đây,
Nghi lễ đến đây xin tạm mãn
Chuông trống tiễn đưa Thầy.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Kết diên:
Báo đức thù ân
Lễ đã viên thành,
Chuông trống hòa thanh,
Lễ từ ba lạy.

- TỤNG :
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhứt thiết

* Trang 187 *
device

Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo.

* Trang 188 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6