LOGO VNBET
NGHI CÚNG DƯỜNG HÚY NHỰT
HÒA THƯỢNG HOẰNG THÔNG
KHAI SƠN SẮC TỨ BẠCH SA TỰ - QUY NHƠN.
(07.12. ĐINH MÃO)

- Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống bát nhã,
- Cử nhạc khai đàn,
- Chủ lễ lâm diên,
- Cử nhạc tham lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  XƯỚNG:
Môn đồ pháp phái,
Mời đến trước đây,
Tất cả đều quì,
Đốt hương mặc niệm...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - VỊNH KHAI DIÊN:
Nhớ lại năm nào cũng độ nầy,
Tôn sư quảy dép trở về Tây.
Rồi từ đó:
Kinh song ảm đạm trăng chờ chủ,
Thiền thất vi vu gió đợi Thầy.
Muôn dặm cô thân quên trở lại
Nghìn nhà một bát nguyện về đây,
Tôn phong Tổ ấn nghìn đời vững,
Lịch đại nhi tôn vẫn nhớ Thầy
Hôm nay nhớ lại ngày viên tịch,
Đốt nén hương lòng gởi gió mây.

* Trang 97 *
device

-  TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự lại quì,
Một lòng chí thành làm lễ.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Cử hương tán:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quý khôn lường
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TUYÊN DƯƠNG ĐẠO NGHIỆP:
Kính bạch Tôn sư Hòa thượng giác linh!
Chúng tôi thiết nghĩ, Tôn sư - Người:
Cùng Tổ ngộ lòng thiền
Sáng ngời gương trí tuệ.
Và, vì người khai Phật trí,
Rạng rỡ đức từ bi.
Nhớ Tôn sư xưa:
Tùy duyên thác chất, mộng trạch thê thần,
Ứng hóa phân thân, tòng quan trác tích,
Nối dòng họ Thích, truyền bá đạo thiền
Phật tánh trừng viên, đạo tâm hạo đãng.
Nghiên cơ tam tạng, liễu ngộ nhất thừa,
Hàng côn bằng biển pháp ngày xưa,
Ngôi sư tượng, rừng thiền thuở trước.

* Trang 98 *
device

Giống lành ruộng phước, trăng sáng nước trong,
Trang nghiêm pháp độ đạo phong,
Đĩnh đạc sư uy Tăng tướng.
Tăng cang sắc thưởng, Đạo điệp khâm ban,
Cân bình rực rỡ Tăng hàng,
Áo mão huy hoàng giáo phẩm.
Tổ ấn vàng son nét đậm,
Tôn phong trong trắng sáng ngời
Đạo nghiệp một đời,
Bốn chúng Tăng Ni còn nhớ.
Công huân bao thuở,
Mười phương thiện tín chưa quên,
Đức cả khó đền, lòng hèn nào bổ.
Nhưng tiếc rằng :
Thuyền từ khó dừng Đông độ,
Xe pháp dễ đến Tây thiên,
Ai biết thật quyền, nào hay tàng hiện.
Vào ra phương tiện, đi ở tùy duyên,
Công đức vô biên, ân quang vô lượng.
Vì vậy:
Tháng năm chưa mờ khí tượng
Xuân thu còn đượm lửa hương,
Nhớ ngày viên tịch cúng dường
Nghĩ thuở sinh thời cung phụng.
Trai tu hiến cúng, lễ nhạc thượng thân
Bốn chúng ân cần, một lòng bái thỉnh,
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

* Trang 99 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  SƠ THỈNH!
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Tòng lâm trưởng lão, Giáo hội đạo sư,
Duyên độ sanh một mảnh thuyền từ
Cơ hóa đạo, ba hàng xe pháp.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Bạch Sa đường thượng khai sơn Tổ sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, húy thượng Như hạ Huệ, hiệu Hoằng Thông, Bổn sư Hòa thượng Tăng cang giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén, linh giác đã hay,
Pháp tịch hôm nay, quang lâm chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  TÁI THỈNH:
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Nghìn nhà muôn dặm, một bát ba y,
Gió mưa mờ xóa gót người đi,
Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Bạch Sa đường thượng khai sơn Tổ sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, húy thượng Như hạ Huệ, hiệu Hoằng Thông, Bổn sư Hòa thượng Tăng cang giác linh, liên đài tọa hạ.

- DUY NGUYỆN:
Đài vàng hoa rải, đảnh báu hương bay,
Thành kính tỏ bày, cúi xin chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

* Trang 100 *
device

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - TAM THỈNH:
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Đèn thiền thiếu thất, nước Thánh Tào khê,
Niết bàn ngày trước mặc đi về,
Bạch viện hôm nay xin phó hội.
Giờ này pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Bạch Sa đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, húy thượng Như hạ Huệ, hiệu Hoằng Thông Tăng cang Bổn sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- DUY NGUYỆN:
Hoa đài thanh tịnh, pháp hội trang nghiêm
Thỉnh giáng hoa đàn, chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- KỆ TRÀ:
Tôn sư chân diện mục,
Năm tháng chẳng phôi pha,
Trần gian bao biến đổi
Tôn sư vẫn không già.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  XƯỚNG SỚ:
Trước đài linh ngửa mặt, dưới bóng Tổ cúi đầu
Xưng tán đức cao sâu, dâng sớ văn bái bạch,
Cúi mong Tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chứng minh.

- TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!

* Trang 101 *
device

Chúng con cung kính nghe rằng:
Cao Tăng đức lớn,
Ứng cúng khắp trong đời
Pháp chúng lòng hèn,
Nhiệt thành thông ngoài cõi,
Tháng năm mòn mỏi,
Ơn đức sắt son.
Sớ rằng:
Nay có đệ tử Tỳ kheo Thích... cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa Bạch Sa, thành phố Qui Nhơn.
Giờ nầy, cung kính quì trước Tổ đường,
Chí thành dâng lên sư tọa,
Tâm hoa Bát nhã, thiền vị thiên trù
Thanh tịnh trai tu, trang nghiêm nghi trượng
Cúi mong giác linh Hòa thượng,
Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.
Đệ tử chúng con thiết nghĩ, Hòa thượng - Người:
Thấy tánh ngộ tâm, giúp đời dựng đạo,
Nối dòng truyền áo, chánh thống chơn truyền,
Ứng cúng hóa duyên, đèn thiền đuốc tuệ,
Nghĩa Huyền hậu duệ, Minh Hải viễn tôn.
Sơn Long xây dựng pháp môn,
Bạch Sa mở mang phạm vũ.
Bát y còn đó, vang bóng có chi,
Nay thời húy nhựt đến thì,
Pháp diên đã mở,
Cúi đầu dâng sớ,

* Trang 102 *
device

Bái bạch xin nghe.
Nam mô Sắc tứ Bạch Sa đường thượng, khai sơn Tổ sư Hoằng Thông - Tăng cang Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.
- Phục nguyện:
Trên ao cửu liên sáng soi đưa xuống
Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về,
Độ sanh còn nhớ lời thề
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện,
Thần thông hiển hiện, oai đức cao siêu
Tự tại tiêu diêu, tùy duyên ứng hóa.
Cẩn sớ!
Nay ngày mùng bảy tháng chạp năm Đinh Mão,
Đệ tử chúng đẳng - Hòa nam thượng sớ!

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- KỆ TRÀ: 
Nghe chuông ngân chim hót,
Bất giác nhớ người Thầy,
Cũng ngày này năm trước
Thầy quảy dép về Tây.

- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!
- TỤNG: Cúng dường Nam mô tát phạ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả,

* Trang 103 *
device

Ứng cúng khắp muôn phương,
Một bát trai bồ soạn
Xin thành kính cúng dường.
Nam Mô Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát.
- TỤNG : Ma ha bát nhã...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - HỒI HƯỚNG:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dưỡng.
Bạch Sa phương trượng,
Linh giác tọa tiền,
Duy nguyện ai liên
Thùy từ nạp thọ.

- PHỤC NGUYỆN:
Nảy lá sinh chồi đạo thọ,
Trổ bông kết quả đàm hoa.
Mùi đạo mặn mà, hương thiền ngào ngạt.
Thiền đường thậm ma bãng hát
Trượng thất giá cá thoại đầu,
Kích tiết nối nghiệp cơ cầu
Niêm hoa nối ngôi tiên tự.
Loa truyền đạo phong Yên Tử,
Trống chuyển pháp sự Trúc Lâm.
Long ngâm, khô mộc tìm tâm,
Điểu tích trường không hỏi đạo.
Phong quang bất lão
Khí tượng thường xuân.

* Trang 104 *
device

- (Đồng hòa):  Nam mô A Di Đà Phật.

- TÁN ĐƯA:
Pháp hội đến đây xin tạm mãn,
Hương hoa chuông trống tiễn chân thầy
Đường mây xe gió Thầy dời bước
Xin nguyện bình an thế giới này.
Nam Mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - KẾT DIÊN:
Trai nghi viên mãn
Pháp cúng hoàn thành
Chung cổ hòa thanh
Lễ từ ba lạy.

* Trang 105 *
device

* Trang 106 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6