LOGO VNBET
NGHI BÁO TIẾN
CÚNG DƯỜNG HÚY NHỰT
CAO TĂNG HÀNH TRỤ - PHƯỚC BÌNH
NGÀY 29 THÁNG 10, PL. 25...

- Tiết thứ làm nghi :
- Chuông trống Bát nhã
- Cử nhạc khai đàn
- Chủ lễ lâm diên
- Cử nhạc tham lễ
- Chủ lễ niệm hương
- Dâng hương tác lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG:
Hiếu đồ pháp phái
Mời đến trước đây
Tất cả điều quì
Đốt hương mặc niệm....

- CHỦ LỄ RUNG LINH - Vịnh Khai Diên:
Nhớ lại năm nào cũng độ này,
Tôn sư quảy dép trở về Tây.
Rồi từ đó:
Ba nghìn thế giới mờ vang bóng
Tám vạn trần lao hóa khói mây.
Như thế, vì Người đã:
Phật quốc hóa sanh nên ở đó;
Nhưng hôm nay:
Ta bà ứng cúng nguyện về đây,

* Trang 107 *
device

Giờ này nhớ lại ngày quy khứ,
 Đốt nén hương lòng hiến cúng Thầy.

- TẢ BẠCH XƯỚNG :
Dâng hương lên án cúng dường
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự lại quì
Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cử Tán Hương:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quí khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên Dương Đạo nghiệp:
Kính bạch giác linh Đông Hưng Hòa thượng!
Chúng tôi cung kính nghe rằng:
Hòa thượng - Người:
Cùng Tổ ngộ long thiền
Trong cữa Phước Sơn vâng lời thọ ký.
Và, vì người khai Phật trí.
Tại miền Châu thổ làm việc độ sanh.(1)
 
Nhớ giác linh xưa!
Tú khí núi sông, tinh hoa Phật giáo,
Tuổi thơ vào đạo, chí lớn vượt trần,
Theo thầy học đạo ân cần
Mong thuở minh tâm kiến tánh,

* Trang 108 *
device

Cùng chúng công phu khổ hạnh
Chờ ngày quả mãn nhơn viên.
Do đó:
Thức khuya dậy sớm khôn phiền,
Thừa sự phụng hành nào ngại;
Tuy nhiên, Người vẫn thấy cần phải:
Mở mang kiến giải, quan sát cơ duyên.
Vì vậy, Người đã ra Huế:
Xin vào cữa Tây thiên,
Tham vấn cơ thiền diệu ngộ.
Và, nguyện xuống miền Nam bộ,
Thỉnh cầu ý tổ tâm truyền.
Nào: diệu kệ thâm huyền,
Nào: chơn thuyên thật tế.
Ấn tâm mật khế,
Nghi tình công án phát minh (2)
Bất giác vô tình,
Lý giải thoại đầu khám phá.
Từ đó, tử sanh trường dạ chấm dứt một đờI,
Giác ngộ nhứt thời, nối dài muôn thuở.
Như vậy, nhãn tạng đã mở,
Chánh pháp phải truyền.
Rồi từ đó, Người:
Vừa ứng cúng hóa duyên,
Vừa đăng đường nhập thất.
Đã bao lần, là:
Giới sư đạo tràng tuyển Phật,
Chủ tọa pháp hội tiến Tăng.
Sông Đà(3) Liễu Quán truyền đăng,

* Trang 109 *
device

Đá Trắng(4) Pháp Chuyên tục diệm,
Nghiêm túc oai nghi hạnh kiểm,
Thanh cao Tăng tướng đạo phong.
Là trăng sáng nước trong, ruộng lành giống Thánh.
Là phương bào viên đảnh, tích trượng cân bình.
Nối nghiệp độ sinh,
Đào tạo Tăng Ni thánh chủng.
Mở đường tiếp chúng,
Dạy khuyên thiện tín, giáo dân,
Suốt đời lạc đạo an bần
Trọn kiếp nghiêm thân tấn đạo.
Hoằng dương thánh giáo,
Hàng phục ma quân,
Bốn chúng triêm ân
Mười phương tín ngưỡng.
Rừng thiền: sư tượng,
Biển pháp: côn bằng.
Thâm nghiêm phương trượng Cao Tăng,
Thanh tịnh thiền đường thượng thủ.
Người sáng lập một môn đình bất hủ,
Người lưu lại một phước trạch vô biên
Vàng son Tổ ấn dòng thiền
Trong sáng tôn phong họ Thích.
Minh sư bái triều thỉnh ích,
Thiện hữu thân cận dắt dìu,
Sạch sẽ trần hiu, nghiêm trang giới pháp.

* Trang 110 *
device

Thầy tổ: Khánh Hòa, Huệ Quang, Thập Tháp
Đệ huynh: Phước Khánh, Thới An, Thiện Tường.
Người là:
Phật pháp đống lương, tông môn cương kỷ
Từ bi hoan hỷ, trí tuệ quang minh.
Tùy thân ba áo một bình
Xử chúng sáu hòa ba nhẫn.
Sứ giả: vuông tròn bổn phận,
Đạo sư: đầy đủ chức năng.
Không cầu thân thế danh văn
Không muốn trầm không trệ tịch.
Người:
Thao quang ẩn tích, niệm Phật đọc kinh,
Phước trọng nghiệp khinh, trí thâm chướng thiển.
Vì đạo, nghiêm thân cống hiến,
Vì mình, khổ hạnh cúng dường.
Độ sanh rào rạc tình thương
Truyền đạo thấm nhuần đức hóa.
Kính bạch Phước Bình Hòa thượng giác linh!
Nhớ thuở nào Người đã từng:
Băn khoăn hỏi đá: Phật tánh vân hà?
Hoan hỷ thấy hoa: Pháp thân như thị!
Người đã ngộ:
Sanh tử, Niết bàn bất dị,
Và, Bồ đề phiền não vô thù.
Than ôi! Chúng tôi hồi tưởng nhớ rằng:
Hai sông xuôi ngược hóa du,

* Trang 111 *
device

Lai láng đạo tình dường nước,
Bảy núi(5) xuống lên hành cước,
Ý nguyện như son.
Đạo nghiệp Người: dù mưa gió không mòn,
Công phu Người: dẫu tháng năm còn rõ.
Đến đây, hiếu tình trước đài bày tỏ,
Đạo niệm dưới chiếu nguyện cầu.
Nguyện đền đáp ơn sâu
Xin cúng dường lễ bạc,
Ngửa mong Tôn sư linh giác,
Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.

- TẢ BẠCH TIẾP: (nhạc chuyển chuyên thân triệu thỉnh)
Hôm nay, bốn chúng thành tâm,
Cúi đầu cung thỉnh.
Giờ nầy, một lòng cung kính,
Ngửa mặt đón mừng,
Hoa rải hương dâng
Linh reo nhạc trổi,
Trang nghiêm pháp hội,
Nguyện Tôn sư quang giáng hoa đàn.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  SƠ THỈNH:
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Phước Sơn nhập đạo, Từ Giác xuất gia,
Truyền y núi Nhạn, sông Đà
Thiệu phái Đồng Nai, Bến Nghé.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Phước Sơn đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, húy

* Trang 112 *
device

thượng… hạ..., Đại Lão Bổn Sư Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- DUY NGUYỆN:
Hương lòng vừa bén,
Linh giác đã hay
Pháp tịch hôm nay,
Nguyện xin quang giáng
Hương hoa thỉnh hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TÁI THỈNH:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân,
Thần thông ứng cúng xa gần,
Diệu dụng hóa duyên đây đó.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Giác Nguyên đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, pháp tự Hành Trụ, Đại lão Pháp sư, Cao Tăng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:  
Linh đài hoa rải, thiền thất hương bay,
Thành kính tỏ bày, nguyện xin chứng giám
Hương hoa thỉnh hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  TAM THỈNH:
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Phú Yên sứ giả, Nam Việt đại sư,
Niết bàn ngày trước nhập vô dư
Bản tự hôm nay đăng bảo tọa.
Giờ này pháp tịch phụng vì: Đông Hưng đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 42, pháp

* Trang 113 *
device

hiệu Phước Bình, Đại lão Sa môn Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:     
Ba lần nhạc trổi, mấy lượt hoa dâng
Linh tọa giáng thần, chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh hương hoa phụng thỉnh.
Nam Mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ RUNG LINH - VỊNH 1:
Muôn trùng non nước tự trời Tây,
Phi tích quang lâm nhọc sức Thầy,
Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại
Xin thầy an vị xuống đài mây.

- KỆ TRÀ:
Đài mây Thầy an tọa
Chứng minh công đức nầy,
Trời Tây muôn ức dặm,
Đàn chỉ tức về đây.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - XƯỚNG SỚ:
Nguy nguy Tăng tướng,
Hạo hạo uy quang,
Thiên thượng nhơn gian,
Tùy duyên ứng cúng.
Nay có hiếu chúng,
Thiết lễ tôn vinh,
Tỏ tấc hiếu tình,

* Trang 114 *
device

Sớ văn bái bạch.
Duy nguyện tôn sư cảm cách
Từ bi tác đại chứng minh!

- TẢ BẠCH TUYÊN SỚ :
Kính bạch giác linh Đông Hưng Hòa thượng!
Chúng con cung kính nghe rằng :
Cao tăng đức lớn,
Ứng cúng khắp trong đời
Đại chúng lòng hèn,
Nhiệt thành thông ngoài cõi
Tháng năm mòn mỏi,
Ân đức sắt son.
Sớ rằng:
Nay có hiếu đồ trưởng tử Tỳ kheo Thích Thiện Quý, trưởng tử Tỳ kheo ni Thích Tịnh ý, Tỳ kheo Thích Đồng Điển, trú trì tổ đình, cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc các chùa Chánh Giác, Giác Nguyên, và Đông Hưng bản tự thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Giờ này, chí thành quì trước giác linh,
Cung kính dâng lên pháp cúng,
Kinh diên tán tụng, lễ nhạc ca dương,
Năm nén tâm hương, một diên thiền vị,
Ngõ đền ơn khai thị, hầu tỏ dạ tiếc thương,
Trước đài mạo muội tỏ tường,
Trên tọa mặc nhiên chứng giám.

* Trang 115 *
device

Đệ tử thiết nghĩ rằng, Hòa thượng Bổn sư - Người:
Pháp thân diệu trạm,
Phật tánh trừng thanh,
Nào có diệt, có sanh,
Nên không đi, không đến.
Tuy vân: quả mãn thuyền từ đến bến,
Nhơn viên xe pháp về nhà.
Chỉ tiếc rằng:
Bể khổ còn lắm phong ba,
Đường mê có nhiều mưa gió,
Tăng Ni còn đó, Phật tử còn đây
Mong gặp được Thầy, chờ nghe tiếng pháp.
Nay thời:
Nhân ngày kỵ lạp, phẩm hiến lễ tương,
Cung kính cẩn cụ sớ chương,
Trân trọng hòa nam bái bạch.
Nam mô Đông Hưng đường thượng, Đại lão Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:
Trên ao cửu liên sáng soi đưa xuống
Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về,
Độ sanh còn nhớ lời thề,
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện.
Mong rằng:
Đàm hoa tái hiện, đạo thọ trùng vinh,
Độ tận chúng sanh, đồng thành Phật đạo.
Cẩn sớ!
Nay ngày 29 tháng 10 năm…, PL. 25…

* Trang 116 *
device

Sa môn thích… Hòa nam thượng sớ.
- TẢ BẠCH XƯỚNG:
 Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ RUNG LINH – VINH 2:
Sắc hương mỹ vị y bồ soạn,
Thành kính dâng lên trước bảo đài,
Một bát hòa la đầy đạo vị,
Cúng dường Hòa thượng sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả,
Ứng cúng khắp muôn phương,
Một bát y bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thuyền Duyệt Thực Bồ Tát

- TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!
- Tụng: Cúng dường Nam mô tát phạ...

-  TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – VỊNH 3:
Từ ngày Tôn sư quảy dép trở về Tây,
Trượng thất hoa viên vắng bóng Thầy.
Bãng hát âm vang cơn gió thoảng,
Oai nghi dáng dấp áng mây bay.

-  KỆ TRÀ:
Mây bay ngờ dáng dấp
Gió thoảng ngỡ âm vang
Vườn nhà ôi vắng vẻ,

* Trang 117 *
device

Thầy quảy dép Tây phang.
- TỤNG: Ma ha Bát nhã…

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – HỒI HƯỚNG:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa,
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dưỡng.
Đông Hưng phương trượng,
Linh giác tọa tiền,
Duy nguyện ai liên,
Thùy từ nạp thọ.

- Phục nguyện:
Nắng mưa chưa tiêu hồn cỏ,
Tàn tạ còn đượm hương hoa.
 Vì vậy, xin Người gia hộ cho chúng con:
Giữ gìn sự nghiệp ông cha,
Xây dựng cơ đồ Thầy Tổ,
Trang nghiêm Tăng đoàn Ni bộ,
Bảo toàn Tổ ấn tôn phong.
Nhà Tổ muôn thuở đèn chong,
Vườn Thiền nghìn thu hoa nở,
Người đi kẻ ở, nhớ mãi thương hoài,
Phật quốc chín phẩm hoa khai,
Ta bà một đời nghiệp tạ,
Từ bi bất xả, hân hạnh vô biên.

* Trang 118 *
device

Phổ nguyện:
Tất cả chúng sanh, mười phương Phật tử,
Làm lành tránh dữ, tâm tịnh thân an.
- (Đồng hòa): Nam mô A Di Đà Phật.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TÁN ĐƯA:
Thù ân báo hiếu lễ viên hoàn,
Công đức vô biên nguyện cúng dưỡng,
Muôn dặm bình an đôi cánh hạc
Trống chuông hòa tấu khúc đăng đàn.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ tát.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - KẾT DIÊN:
Pháp diên hoàn mãn,
Hiếu sự châu long,
Pháp quyến một lòng,
Lễ thành ba lạy.
 
Đồng sự Huyền Quang cung soạn cúng dường. 
Nghi này soạn xong ngày 14.9.Mậu Thìn, PL. 2532, nhằm ngày 14/10/1988, tại chùa Hội Phước – Quảng Ngãi. Khi sử dụng, được tùy nghi sửa đổi, “Thủ xả vô ngại”. Soạn giả nguyện cúng dường tấm lòng hơn là cúng văn.

- GHI CHÚ:
1- Miền châu thổ: đồng bằng sông Cửu Long – Nam bộ.
2- Sông Đà: sông Đà Rằng – Phú Yên, thị xã Tuy Hòa. Tổ sư Liễu Quán khai sơn chùa Bảo Tịnh trên núi Nhạn Tháp.
3- Đá Trắng: một địa danh ở xã An dân, Tuy An, Phú Yên. Tổ sư Pháp Chuyên khai sơn tổ đình Từ Quang trên vùng Đá Trắng này.

* Trang 119 *
device

4- Công án thoại đầu: thuật ngữ thiền gia.
5- Hai sông bảy núi: sông Tiền và sông Hậu, hai nhánh sông của sông Cửu long (Mékong)
Vùng bảy núi ở Châu Đốc, sử sách không nói đến bảy núi, nhưng khi nói đến non nước miền Tây Nam bộ, phải nói đến hai sông bảy núi, cũng như nói đến Đồng Nai – Bến Nghé là chỉ miền Đông Nam bộ.

* Trang 120 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6