LOGO VNBET
NGHI BÁO TIẾN CÚNG DƯỜNG HÚY NHẬT
HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM HOÀN
TRỤ TRÌ TỔ ĐÌNH LONG KHÁNH (Qui Nhơn)
(Mùng 06 - 3 - ÂL)

- Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống Bát nhã,
- Cử nhạc khai diên,
- Chủ lễ lâm diên,
- Cử nhạc tham lễ
- Chủ lễ niệm hương,
- Dâng hương tác lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Xướng:
Hiếu đồ môn phái,
Mời đến trước đây
Tất cả đều quì,
Đốt hương mặc niệm.

- CHỦ LỄ CHẤN LINH - Vịnh khai diên:
Nhớ lại năm xưa cũng độ nầy,
Tôn sư quảy dép trở về Tây.
Rồi từ đó...
Kinh song ảm đạm trăng chờ chủ,
Thiền thất vi vu gió đợi Thầy.
Đạo nghiệp Tôn sư in góc biển,
Bóng vang chim hạc khuất chân mây,
Thương người vì đạo quên thân thể,
Mến tiếc âm thầm dạ khó khuây!

* Trang 127 *
device

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ giác linh ba lạy,
Tất cả thứ tự lại quì,
Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cử hương tán:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quí khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương,
Thanh tịnh tâm hương,
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần)

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – TUYÊN DƯƠNG ĐẠO NGHIỆP:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi thiết nghĩ, Hòa thượng - Người:
Cùng Tổ ngộ lòng thiền,
Trong cữa Chánh Nhơn kham lời thọ ký.
Và, vì người khai Phật trí,
Tại chùa Long Khánh dựng nghiệp độ sanh.
Nhớ giác linh xưa!
Dòng họ thế gia,
Môn phong Nho giáo,
Tuổi thơ nhập đạo
Chí lớn xuất trần.
Cháu truyền đăng Lão tổ Thanh Cần,
Con tục diệm Tôn sư Trừng Chấn,
Thầy tứ chúng dắt dìu lân mẫn,
Bạn chư Tăng tin cậy chân thành.

* Trang 128 *
device

Người: hoằng pháp lợi sanh,
Giúp đời giữ đạo.
Đống lương tôn giáo,
Mô phạm đạo tràng.
Nguy nguy pháp tướng trang nghiêm,
Hạo hạo chơn tâm thanh tịnh.
Bốn chúng Tăng Ni cung kính
Mười phương Phật tử cúng dường.
Khi sanh thời, Người rất quan tâm các vấn đề:
Nào pháp nhược ma cường, nhơn tình thế thái,
Nào phải chăng thành bại, ân oán nhục vinh.
Nhưng rồi thì, Người:
Lặng lẽ biện minh, âm thầm phân giải,
Mặc tình thời đại, tùy ý phẩm bình.
Vào lúc tại nhựt, Người cũng đã:
Tái chấn Tổ đình, tăng quang môn phái,
Tham thiền lễ bái, phục dịch chấp lao.
Đạo phong pháp độ thanh cao,
Tế hạnh oai nghi nghiêm túc.
Tú khí núi sông un đúc,
Tinh hoa Phật pháp luyện rèn.
Là: lá bối hoa sen,
Nước trong trăng tỏ,
Bóng vang đây đó,
Tên tuổi xa gần.
Xử thế đãi nhân,
Tiếp Tăng độ chúng.
Người, kỳ công khả dụng,

* Trang 129 *
device

Thử đắc năng tuyên
Gần bốn mươi năm, quả mãn nhơn viên,
Thượng cầu hạ hóa.
Hơn năm mươi tuổi, công thành nghiệp tạ,
Xả báo thu thần.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cảm thán:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Từ ngày Người ra đi, để lại:
Cổ thụ bên sân, năm tháng dãi dầu mưa gió,
Lão tùng trong ngõ, không rõ thu đông nhẫn nại tuyết sương.
Còn Người thì mãi:
Mến cảnh tha (Tây) phương,
Quên nhà cố quốc.
Để cho chúng tôi:
Đêm đêm trông vào thiền thất, leo lét cô đăng,
Sáng sáng nhìn lại tháp lăng, héo hon tấc dạ!
Rồi nghĩ đến cảnh:
Thủy lưu hoa tạ,
Vật hoán tinh di,
Kẻ ở người đi,
Thương hoài nhớ mãi.
Thế thôi!

- TẢ BẠCH - THỈNH LÂM DIÊN: nhạc chuyên thân phụng thỉnh
Kính bạch giác linh Đại sư!
Nay thời :
Đạo tràng sơ khải,
Húy nhựt tài lâm,

* Trang 130 *
device

Pháp quyến thành tâm
Cẩn đương bái thỉnh,
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH – Sơ thỉnh : (nối dòng họ Thích)
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Thiền tôn chi phái, Long Khánh chủ nhân,
Đồng chơn cát ái từ thân,
Chánh tín xuất gia nhập đạo.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Long Khánh đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời 43, húy thượng Tâm hạ Hoàn, hiệu Huệ Long Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén,
Linh giác đã hay,
Pháp tịch hôm nay,
Nguyện xin chứng giám. 
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tái thỉnh: (Sứ giả du phương)
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Thiên gia vạn lý, nhất bát tam y,
Gió mưa mờ xóa dấu người đi,
Công hạnh in sâu lòng kẻ ở.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Tòng lâm Trưởng lão, Giáo hội Đại tăng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 43, húy thượng Tâm hạ Hoàn, hiệu Huệ Long Hòa thượng giác linh, liên hoa tọa hạ.

* Trang 131 *
device

- Duy nguyện:
Thành xưa còn nhớ,
Chùa cũ chưa quên,
Nghi trượng cung nghinh,
Uy linh quang giáng
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tam thỉnh: (Nhơn gian ứng cúng)
Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh!
Thủy thanh thu nguyệt, viên đảnh phương bào,
Niết bàn ngày trước mặc tiêu dao,
Long Khánh hôm nay xin phó hội.
Giờ này pháp tịch phụng vì: Long Khánh truyền y, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 43, húy thượng Tâm hạ Hoàn, hiệu Huệ Long Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.

- Duy nguyện:
Liên đài an tọa,
Thiền thất cao cư,
Ná bộ hữu dư,
Cao đăng vô ngại.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam Mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát  (3 lần).

- TẢ BẠCH XƯỚNG : 
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

-  CHỦ LỄ QUỲ - Vịnh 1 (Vấn tấn quang lâm - An vị)
Hơn mười ức dặm tự trời Tây,
Phi tích quang lâm nhọc sức Thầy

* Trang 132 *
device

Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại,
Xin Thầy an tọa xuống đài mây!

-  KỆ TRÀ :
Đài mây thầy an tọa
Chứng minh công đức nầy
Trời Tây muôn ức dặm,
Đàn chỉ tức về đây.

- CHỦ LỄ XƯỚNG SỚ :
Nguy nguy Tăng tướng,
Hạo hạo uy quang,
Thiên thượng nhơn gian,
Tùy duyên ứng cúng.
Nay có hiếu chúng,
Thiết lễ tiến linh
Tỏ tấc hiếu tình,
Sớ văn bái bạch.
Duy nguyện Tôn sư cảm cách,
Từ bi tác đại chúng minh.

- CÔNG VĂN TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ : 
Kính bạch giác linh Đại sư!
Chúng tôi thường nghe rằng :
Tăng già đức lớn, ứng cúng khắp trong đời,
Đệ tử lòng hèn, nhiệt thành thông ngoài cõi,
Tháng năm mòn mỏi,
Ơn đức sắt son.
Sớ rằng:

* Trang 133 *
device

Nay có Tỳ  kheo Thích.... , cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử, thuộc chùa Long Khánh, thành phố Qui Nhơn.
Giờ này, cung kính quì trước Tổ đường,
Chí thành dâng lên pháp cúng
Kinh diên tán tụng,
Lễ nhạc ca dương,
Năm nén tâm hương,
Một diên thiền vị.
Ngửa mong Tôn sư hoan hỷ,
Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.
Đệ tử chúng đẳng thiết nghĩ, Tôn sư - Người:    
Vâng giữ lời Thầy,
Phụng hành ý Tổ,
Gởi thân Đông độ,
An mạng Tây thiên.
Tôn sư xưa đã từng :
Khêu sáng thiếu thất đèn thiền,
Khai thông Tào khê nước pháp,
Ơn cao khó đáp,
Nghĩa cả khôn đền,
Canh cánh khôn quên
Bâng khuâng còn nhớ.
Nay thì:
Đạo tràng vừa mở, hiếu lễ đã bày,
Dâng lên sớ nầy, cúi đầu bái bạch.
Nam mô Long Khánh đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 43, húy thượng Tâm hạ Hoàn, hiệu

* Trang 134 *
device

Huệ Long Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

-  Phục nguyện :
Trên ao cửu liên sáng soi đưa xuống
Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về.
Độ sanh còn nhớ lời thề,
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện.
Thần thông hiển hiện, uy đức cao siêu
Tự tại tiêu diêu,
Tùy duyên hóa độ.
Cẩn sớ!
Nay ngày mùng 6 tháng 3 năm …PL.25…
Sa môn Thích... , Hòa nam thượng sớ.

-  TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

-  CHỦ LỄ CHẤN LINH - Vịnh 2 (Câu chuyện tam sanh)
Người đi không hẹn ngày về lại,
Câu chuyện tam sanh biết hỏi ai?
Ba cõi không nhà không quyến thuộc,
Hẹn nhau gặp lại chốn liên đài.

-  KỆ TRÀ:
Liên đài mong gặp lại,
Sẽ nói chuyện tam sanh,
Ba cõi mờ vang bóng
Bồ đề đạo viên thành.

* Trang 135 *
device

- TẢ BẠCH XƯỚNG : Phụng thực!
- Tụng : Cúng dường nam mô tát phạ...
- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

-  CHỦ LỄ CHẤN LINH – Vịnh 3: (Cúng dường trai tăng)
Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn,
Thành kính dâng lên trước bảo đài,
Một bát hòa la đầy đạo vị,
Cúng dường Hòa thượng sứ Như Lai.

- KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả,
Ứng cúng khắp muôn phương,
Một bát trai bồ soạn,
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát  (3 lần)
- Tụng: Ma ha Bát nhã...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Hồi Hướng:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa
Thành kính thiết tha,
Nguyện xin cúng dưỡng.
Long Khánh phương trượng,
Linh giác tọa tiền,
Duy nguyện ai liên,
Thùy từ hứa khả,
Từ bi bất xả,
Hân hạnh vô biên!

* Trang 136 *
device

- Phục nguyện:
Bình Định rừng thiền có nhiều sư tượng,
Qui Nhơn biển pháp không thiếu côn bằng,
Noi gương Phước Huệ Cao Tăng,
Theo dấu Thanh Cần đại sĩ.
Thấy hoa hiểu ý,
Nghe tiếng tỏ lòng,
Nghìn thu Yên Tử tôn phong,
Muôn thuở Trúc Lâm tổ ấn,
Dòng Thiền vô tận,
Họ Thích miên diên.

- TÁN ĐƯA: (nhạc trạo)
Long Khánh hôm nay,
Thiết lễ nơi phương trượng,
Hương hoa cúng dường,
Tôn vinh ngôi sư trưởng,
Người Thầy mẫu gương,
Sống cuộc đời cao thượng.
Tòng lâm chư phương,
Thầy bạn đều tin tưởng
Tăng Ni kính thương,
Thiện tín đều qui ngưỡng,
Trọn đời hoằng dương,
Dáng dấp hàng long tượng.
Cân bình du phương,
Áo mão nghiêm Tăng tướng.
Công ơn khôn lường,
Để lại bao âm hưởng,

* Trang 137 *
device

Thù ân đạo trường
Tất cả xin hồi hướng.
Chuông trống hòa hương,
Xin tiễn chân Hòa thượng
Cánh hạc cát tường,
Đưa Thầy về an dưỡng.
Nam mô Đăng Vân Lộ  Bồ Tát (3 lần)
- Lễ đã viên thành
- Chuông trống hòa thanh
- Lễ từ ba lạy.
 
Viết năm Mậu thìn - 1988, Huyền Quang cẩn soạn cúng dường

* Trang 138 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6