LOGO VNBET
Soạn dịch giả: THÍCH HUYỀN QUANG
 
PHÁP SỰ
KHOA NGHI
 
Hán Việt
Tập 6
 
 
329
Mục Lục
A – CÁC NGHI HÁN VĂN VÀ ÂM VIỆT NGỮ
1. Nghi báo tiến Tổ sư Phước Huệ.................................................... 333
2. Nghi báo tiến bách nhật Pháp sư Trí Độ....................................... 345
3. Nghi báo tiến Tổ sư Bích Liên – Trí Hải....................................... 363
4. Tụng vân : Hòa thượng Phúc Hộ................................................... 383
5. Điếu vân: Hòa thượng Hòa Ấn...................................................... 387
B. CÁC VĂN NGHI BỔ SUNG CÁC TẬP 2, 3:
6. Văn đệ tử tế thầy viên tịch............................................................ 393
7. Dự điếu Ni sư trưởng viên tịch...................................................... 397
8. Dự điếu húy nhật Ni sư trưởng, Trụ trì
hay khai sơn chùa............................................................................. 405
 9. Điếu văn dành cho Phật tử - Thiện nam, Tín nữ.......................... 409
C. CÁC VĂN BẢN TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HÒA, PL.2524:
          * Diễn từ tác bạch.................................................................... 415
          * Bảng Thập sư Phương trượng............................................... 419
          * Văn tác bạch (hoàn mãn)...................................................... 421
          * Lời tác bạch của giới tử......................................................... 425
D. CÁC LIỄN ĐỐI HÁN – VIỆT..................................................... 429
E. MÔNG SƠN THÍ THỰC.............................................................. 451
          * Thiếp thinh Cô hồn.............................................................. 469
          * Thiếp thinh Linh................................................................... 471

* Trang 329 *
device

* Trang 330 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6