LOGO VNBET
THIẾP THỈNH CÔ HỒN

 TỪ TẾ PHÁP ĐÀN
Bổn đàn gởi thiếp văn triệu thỉnh, A Di Đà Phật chứng minh!
Sa môn Thích...  phụng hành pháp sự.
Nay tang chủ (trai chủ)...
Và cả gia quyến ở xã... , huyện …, tỉnh …
Chọn ngày … tháng này
Thiết đàn phụng Phật,
Hiến cúng phúng kinh,
Kỳ siêu vong linh
Vãng sanh Tịnh độ.
(Hoặc : Hoàn nguyện kỳ an
Nghinh tường tập phước)
Giờ này, đạo tràng hoàn mãn
Sắm sửa trai nghi,
Thể lượng từ bi,
Nhờ Tăng chẩn thí.
Gia chủ thiết nghĩ rằng:
Mười loài chín cõi,
Gốc tử sanh còn những buộc ràng,
Tám nạn ba đường,
Khổ đói lạnh khó mà giải thoát.
Nay nhờ đạo lực,
Mở Pháp hội này
Khắp mời sáu đường Pháp giới,
Nam nữ cô hồn,

 

* Trang 469 *
device

Đến ngay nơi đây,
Thọ tài hưởng thực.
Hầu dứt các nghiệp ác: tham - sân – si,
Tu trì các pháp môn: giới - định - huệ.
Mong nhờ Tam bảo,
Cứu vớt đọa đày,
Xin cho trai chủ
Hạnh phúc vui vầy.
Nay thiếp thỉnh !
Pháp giới lục đạo,
Thập loại cô hồn
Minh trung thâu chấp.
Nay ngày… tháng … năm …
Nhất Như Lai Tâm

* Trang 470 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6