LOGO VNBET
THIẾP THỈNH LINH
(Trong lễ cải tán mộ phần)

Cải táng kỳ siêu pháp đàn, bổn đàn gởi thiếp văn triệu thỉnh, A Di Đà Phật chứng minh.
Sa Môn Thích...  phụng hành pháp sự
Nay có hiếu chủ Phật tử...  Pháp danh …
Và hội đồng hiếu quyến.
Thiết nghĩ rằng:
Hiển khảo … một vị hương linh,
Hiển tỷ … và các vong linh.
Từ khi ra đi,
Thăng trầm nào biết,
Bóng vang biền biệt
Vui khổ ai hay.
Cháu con hương lửa đêm ngày,
Kỵ lạp cúng dường năm tháng.
Nhưng một nỗi niềm lo ngại khác:
Gò hoang mã loạn,
Đất lở mồ xiêu.
Do đó, vừa rồi con cháu xin phép ông bà, cha mẹ, xin được cải táng mộ phần, đến nơi an ấm hơn.
Hầu an thân người đã ra đi,
Ngõ mãn nguyện kẻ còn ở lại.
Nay thời:
Pháp diên cập nhật,
Hiếu sự lâm thời,
Thiếp văn triệu thỉnh mấy lời

* Trang 471 *
device

Cảm cách lai lâm bổn tự,
Trai diên tham dự,
Kinh chú lắng nghe,
Ngộ tánh tỏ lòng
Siêu sinh tự tại.
Từ nay:
Nắng mưa không còn sợ hãi,
Mả mồ yên ấm lâu dài,
Hương lửa chẳng ngại phôi phai,
Sớm tối nhờ chùa vĩnh viễn.
Thiếp văn xin chuyển,
Đến các tiên linh,
Vong ở u minh
Cảm thông thâu chấp.
Nay thiếp thỉnh!
Các tiên linh, vong giả
Minh trung - chấp chiếu.
Nay ngày... tháng... năm... PL …
Nhất Như Lai Tâm
 
Ngày 24 tháng 06 năm Bính Tý – PL. 2540
Soạn giả : Huyền Quang

* Trang 472 *
device

Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhất thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo.
 
 
 
TU VIỆN NGUYÊN THIỀU – BÌNH ĐỊNH
Tàng bảng

* Trang 473 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6