LOGO VNBET
THIẾP VĂN
Tuyên đọc trong lễ kỷ niệm húy nhật Ni trưởng  THÍCH NHƯ HUYỀN , khai sơn chùa Tịnh Nghiêm – Quảng Ngãi, Ngày 28 tháng 11 Âm lịch

 
Kính bạch Ni sư trưởng NHƯ HUYỀN giác linh!
Chúng con (tôi) từng nghĩ rằng: (1)
Dù đào cơ cũng nặng tình Phật tử,
Phát tâm học đạo Như lai,
Tuy Liên mẫu vẫn nhẹ dạ Thánh thai
Nuôi chí giúp đời Bồ tát,
Ruộng lành gieo hạt
Giống Thánh trỗ hoa.
Thiếp rằng:
Nay có đệ tử Tỳ kheo Ni và cả Ni chúng, Phật tử bản tự cùng thập phương, hiện có mặt tại chùa Tịnh Nghiêm - thị xã Quảng Ngãi,
Giờ này, cung kính quì trước linh đài,
Chí thành dâng lên sư toạ,
Đôi cánh hoa hồng Bát nhã
Một lò hương giới ngũ phần.
Y bồ soạn hương sắc kính dâng,
Triệu Châu trà tinh thô phụng hiến,
Kệ kinh tuyên diễn,
Nghi lễ phu trần
Với lòng báo hiếu thù ân,
Cùng nguyện tiến linh siêu thoát,
Cúi mong giác linh liễu đạt,

* Trang 325 *
device

Dũ lòng chứng giám ai lân.
Nhớ giác linh xưa!
Người, đạo rõ nguồn chơn
Lý minh tướng thật.
Xưa Người tại nhật ,
Gần gũi nhờ ơn,
May được thắng nhơn,
Thấm nhuần pháp nhũ,
Y truyền pháp phú,
Đức cả ơn cao.
Giờ thì:
Trăng lạnh phương bào,
Thấy vật dạ càng thêm chạnh,
Mây mờ viên đảnh
Nhớ Người lòng những càng thương!
Do đó:
Mong đền ơn đức không lường,
Tiếc rằng lễ nghi chẳng đủ (2)
Nay thời, trước đài khể thủ,
Dưới chiếu hồ quì,
Thiếp văn cẩn cụ cung duy
Mạo muội hoà nam bái bạch.
Nam mô nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, khai sơn Tịnh Nghiêm huý thượng NHƯ hạ HUYỀN, tự …, hiệu...  Ni sư trưởng giác linh, tác đại chứng minh!
- Phục nguyện:
Một tánh linh minh,
Tây phương trực vãng,

* Trang 326 *
device

Ba thân thanh tịnh
Chánh giác vị thành.
Chứng pháp nhẫn vô sanh,
Ngộ chơn thừa đại định,
Mong phật thọ mịnh
Ứng hoá độ sinh.
Và gia hộ cho:
Sông núi an bình,
Tăng Ni thanh tịnh,
Giới nghi nghiêm chỉnh
Hạnh nguyện trung kiên,
Thiện tín phước duyên
Nhân dân hạnh phúc.
Cẩn thiếp!
Nay ngày…tháng….năm…PL 25…
Đệ tử chúng đẳng (3)
Hoà nam cẩn bạch.
* Ghi chú:
(1) Ni đọc thì xưng là chúng con; Tăng đọc thì xưng chúng tôi, và đứng đọc miễn quì.
(2) Lễ nghi chẳng đủ: gốc chữ
(3) Nếu Ni đọc: Đệ tử chúng đẳng; Tăng đọc: Sa môn

* Trang 327 *
device

* Trang 328 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6