LOGO VNBET

* Trang 383 *
device

* Trang 384 *
device

PHÚ YÊN - SẮC TỨ TỪ QUANG TỰ TRỤ TRÌ
PHÚC HỘ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG
TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

TỤNG VÂN:
Phú Yên sơn xuyên
Chung tinh dục túy
Đại sư Thị Chí
Thử xứ  xuất sanh
Kỳ nhân thủy thanh
Kỳ tâm thu nguyệt
Xiển minh tiền liệt
Tiếp dẫn hậu côn
Lương đống sơn môn
Kỷ cương hải chúng
Nhơn gian ứng cúng
Thiên hạ hoá duyên.
Thánh chủng phước điền
Truyền đăng tục diệm
Từ châu quảng phiếm
Pháp giá viễn du
Giới pháp thân tu
Giáo quyền chưởng ốc
Kế thừa Thích tộc,
Truyền bá Thiền tông.
Phước Sơn lão tòng
Từ Quang cổ thụ,

* Trang 385 *
device

Y truyền pháp phú
Ngiệp tạ công thành.
Phật quốc nhất sanh,
Ta Bà vĩnh biệt.
Đạo tình thâm thiết
Thành kính cúng dường.
Bỉ văn nhất chương
Tôn vinh sổ cú
Đài tiền khể thủ
Đường thượng cảm thông.
 
Thời tại: Đinh Mão - Trọng Đông, nhị ngũ tam nhứt, nhất cửu thất bát,
Đồng tôn Sa môn Huyền Quang bái tụng.

* Trang 386 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6