LOGO VNBET
VĂN ĐỆ TỬ TẾ THẦY VIÊN TỊCH
(Hoà thượng Trí Hải - Bích Liên soạn đã đăng ở báo Từ Bi Âm)

Văn rằng:
Than ôi!
Đèn thiền xao gió.
Trăng giới lờ mây!
Nét bước tượng vương nơi cữa Pháp, trước mắt mơ màng;
Tiếng kêu sư tử lối rừng Thiền, bên tai văng vẳng.
Dễ chẳng hay, sắc tướng trò chơi, đất cửu hữu vẫn chán thân ngũ uẩn.
Ngặt vì nỗi, sư đồ nghĩa nặng, trời tứ không còn khóc cảnh song lâm!
Cái vô thường là cái thứ chi chi,
Bức tang hải vẽ rồi coi cũng ghét.
Tuồng hữu cảm lắm điều tức tức
Bóng Đẩu sơn trông thấy nghĩ mà thương!
Đức hạnh của Thầy tôi:
Gương sáng trong ngần, sóng tình lặn bặt
Sớm rời cữa tục, xuất gia thuở tuổi còn xanh.
Sâu tỏ màu thiền, nhập thất khi đầu mới bạc
Buộc ràng sáu ngựa, chơi nhởi ba xe
Trăm nét vuông tròn, một niềm trong sạch
Mảnh chơn tướng dễ lờ nước thủy,
Điểm không hoa chẳng dính bụi trần.

* Trang 393 *
device

Vậy tôi mừng cho thân phận tôi,
May đặng gặp thầy, theo mà học đạo
Trừ tội chướng một dao xuống tóc
Phủ phước điền ba lớp truyền y.
Đạo đức say sưa, thầy trò hủ hỉ
Lý kinh, nghĩa luật,
Giọng pháp âm hằng bữa lọt vào tai
Miệng nạt, tay bê.
Cảnh Lâm tế lắm khi chường trước mắt
Đức của Thầy như thế
Danh của Thầy như thế.
Cũng ngỡ rằng:
Cái gót tùy duyên chưa vội trở,
Bánh xe cửu trụ hãy còn ngừng.
Nào hay đâu:
Gậy tích xa bay,
Đường huyền sớm tách,
Chiếc dép hữu tình rơi lại đó
Con thuyền vô để ngự đi đâu?
Hay là chơi: Đâu suất thiên cung,
Hay là về: Liên trì lạc quốc?
Chắc cũng có: nhạc trời hầu hạ, xe ngựa rước ren,
Chắc cũng có: bảo cái tràng phan, kim lâu ngọc các.
Vì bởi: xác phàm tục chẳng nghe chẳng thấy,
Lẽ đâu: đuốc quang minh còn lạc còn lầm!
Chín phẩm sen vàng, Thầy khoái lạc trên miền thất bảo

* Trang 394 *
device

Một vành trăng bạc, trò ngẩn ngơ vừa lúc tam đông!
Cảnh tình này, sâu dài tưởng ngắn.
Ôi, thôi thôi!
Tấm áo ca sa sương lạnh ngắt
Cành hoa Bát nhã gió buồn thiu!
Khi nào, Thầy thăng tọa, trò niêm chùy, lắm lúc sum vầy nơi pháp hội.
Bây giờ: trò Ta bà, Thầy Cực lạc, xiết bao sùi sụt nỗi suy tư!
Ôi thôi! sữa pháp mất rồi,
Lòng con đói mãi.
Biết cậy ai, ngày la đêm nhắc
Biết nương ai, sớm dắt tối dìu
Biết hỏi ai mở trí nguyên thần,
Biết nhờ ai nuôi thân huệ mạng?
Lơ láo một mình nơi cố thổ
Đớn đau buồn vì sự mất cha
Đi về ngàn dặm lối tha phương
Thẩn thơ nghĩ, mong chừng gặp mẹ.
Nay thì: xe linh hầu đẩy, lễ bạc xin đưa
Hương ngũ phần ba cây
Nước bát công một chén.
Cơm Hương tích dám khoe mùi thượng vị,
Rau Tào khê kính biếu dạ thâm tình
Trước đài sen ngước mặt dâng lên,
Dưới chiếu cỏ cúi đầu lạy xuống.

* Trang 395 *
device

Xin thầy chứng giám,
Cho chút lòng con
Một bức ai văn
Hoà nam bái bạch!
 
* Ghi chú:
Văn tế này do Hòa thượng Bích Liên soạn cho Hòa thượng Trang Quảng Hưng, tế Bổn sư Hòa thượng chùa Long Triều, chợ Đệm, Chợ Lớn, lúc Hòa thượng Long Triều lâm chung. Người nghe như thế, không biết có đúng vậy không? Sẽ sưu khảo lại. 
Mùng 06-09 - Đinh Mão, (10/1987)
Huyền Quang

* Trang 396 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6