LOGO VNBET
VĂN DỰ ĐIẾU
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIẢI AN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Kính bạch Từ Quang khai sơn Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh!
Chúng con cung kính nghĩ rằng:
Người, cùng Tổ ngộ lòng thiền,
Trong cữa Thọ Sơn, vâng lời thọ ký.
Và, vì người khai Phật trí,
Ngoài thành Quảng Ngãi dựng nghiệp độ sanh!
Nhớ giác linh xưa:
Người là non nước tinh anh,
Trăng sao tú khí,
Tào khê pháp thuỷ
Thiếu thất thiền đăng.
Chơn truyền y bát đại Tăng,
Chánh thống ấn tâm Trưởng lão,
Thế gian trụ trì Tăng bảo
Thiên hạ nhàn tản Đạo nhơn.
Khi thiếu thời:
Người nhập đạo lúc tuổi đồng chơn,
Và đăng đàn (thọ giới) khi năm niên tráng.
Trau dồi tuệ mạng,
Theo Thầy học đaọ chuyên cần
Trưởng dưỡng giới thân,
Tùng chúng tu tâm tinh tấn,.
Vuông tròn bổn phận, phục dịch chúng Tăng

* Trang 297 *
device

Đầy đủ khả năng, dắt dìu Phật tử.
Vì vậy, Người được thầy Tổ truyền y bổ xứ,
Và tại quê nhà, Từ Quang trác tích trụ trì.
Rồi từ đó, Người sống cuộc đời:
Một bát ba y,
Xuân thu du hoá,
Chín tuần mười hạ
Năm tháng tịnh tu.
Vì vậy mà Người:
Có nhiều Tăng Ni bốn chúng tùng du,
Và không ít Phật tử mười phương tín ngưỡng.
Thật vậy, khi trưởng thành:
Người xứng ngôi tòng lâm trưởng thượng,
Và, đáng bậc Giáo hội Cao Tăng,
Cũng giống dòng Minh Hải, côn bằng
Và con cháu Tổ đình, sư tượng.
Đường đường Tăng tướng,
Nghiễm nhiên mày mặt chủ nhân
Hạo hạo Pháp thân,
Tự tại uy nghi thọ giả.
Người, sống đời vị tha vô ngã,
Tiếp chúng độ tăng,
Hạ hóa thượng hoằng,
Đãi nhân tiếp vật.
Nghĩa Bình giới đàn,
Thập sư đệ nhất,
Quảng Ngãi bố tát,
Đại chúng vi tiên.
Người từng nhập thất Bích Liên

* Trang 298 *
device

Đăng đường Vĩnh Khánh (Bình Định)
Phương bào viên đảnh,
Tích trượng cà sa
Một bát nghìn nhà,
Cô thân muôn dặm.
Lợi danh không đắm,
Địa vị chẳng cầu
Chướng cạn, tuệ sâu,
Phước sanh nghiệp diệt!
Hơn thế nữa:
Người ngộ lý: hoa hồng trúc biếc,
Người nhớ câu: mây trắng hạc vàng.
Đạo nghiệp Người: dường đã gần hoàn,
Báo thân Người: sao mà sớm mãn!
Và việc phải đến đã đến,
Vô khả nại hà!
Kính bạch giác linh Trưởng lão Từ Quang!
Sanh tử phải đâu thường, đoạn
Niết Bàn há lại thật, quyền.
Biết đâu Người:
Phật quốc hoá duyên,
Ta bà ứng cúng.
Nên chi Người:
Đông độ treo bình từ chúng,
Tây thiên quảy dép theo Thầy.
Than ôi! Xe gió đường mây,
Tìm đâu cánh hạc?
Tràng phang lầu các,
Thấy đâu chân trời?

* Trang 299 *
device

Núi Ấn tiếc thấy hoa rơi,
Sông Trà thương nghe nước chảy,
Hiện, tàng then máy,
Còn, mất mơ màng
Người ở đâu trong thế giới ba ngàn,
Người là ai trong chúng sanh vô lượng?
Và chắc Hòa thượng cũng đã biết:
Pháp thân phi tướng,
Vốn không sống, chết, bệnh, già.
Chánh nhãn vô hà,
Nào có ngã nhân, chân giả.
(pháp ngữ)
Vì vậy mà:
Ngỡ ngàng nghe Đạo Sanh hỏi đá,
Ngạc nhiên thấy Phật Tổ cầm hoa,
Thế nhưng, tuỳ duyên du hoá Ta bà
Nhưng rồi, thuận xả thu quang Phật quốc.
Ôi thôi thôi!
Người xa rời Thích tộc, từ giã Thiền gia
Thỏ lặn, ác tà, sao dời vật đổi
Biết bao băn khoăn bối rối,
Chi xiếc mất mác tiếc thương!
Giờ thì chúng con biết làm gì đây?
Chỉ biết báo hiếu bằng nén tâm hương,
Thù ân với lòng cầu nguyện,
Mộc mạc điếu văn cung tiến,
Linh thiêng từ mẫn xin nghe.
Nam mô Từ Quang khai sơn Tân tịch Bổn sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, huý thượng Như hạ Bình, hiệu

* Trang 300 *
device

Giải An, Đại lão Hòa thượng giác linh tác đại chứng minh!
- Phục nguyện:
Khinh an một mảnh di hình,
Tháp trắng ngàn thu an nghỉ,
Giải thoát sáu đường hệ lụy
Sen vàng muôn thuở tiêu dao.
Chỉ tiếc rằng:
Từ đây khó tìm dáng dấp âm hao
Mà chỉ thấy mộng mơ vọng tưởng,
Hương xông phương trượng,
Trăng rọi trường tòng,
Thấy bóng chạnh lòng
Nghe hương xót dạ!
Kính bạch Hòa thượng Tân tịch giác linh!
Cũng từ đây:
Kinh song vắng câu “giá cá”
Thiền thất im tiếng “thậm ma”,
Ai trì Diệu Pháp Liên Hoa,
Ai tụng Ma ha Bát nhã.
Nhưng, Người dù ở hay đi, chúng con mong Người gia hộ cho chúng con:
Giữ gìn cơ cao nghiệp cả,
Kế thừa Tổ pháp tâm truyền,
Nghĩa Huyền, Lâm tế miên diên,
Yên Tử, Trúc lâm phát triển
Tăng Ni giới hạnh viên thành.
Đến đây, di quan lễ sắp cử hành
Lưu luyến lòng càng xúc động,

* Trang 301 *
device

Âm nhạc mấy lần trầm bỗng
Trống chuông ba hội ngắn dài.
Song lâm, đưa Phật một mai
Chích lý, tiễn Thầy muôn thuở.
Người đi kẻ ở,
Quê cũ cõi xa…
Niết Bàn tịch diệt Người qua,
Tổ quốc trần ai, chúng ở.
Mai chiều trông nhớ,
Sớm tối lửa hương,
Công ơn trời biển khôn lường
Đền đáp tóc tơ nào kể.
Châu mày rơi lệ,
Rẽ bước phân kỳ,
Nại hà! Trường đình ngại bước đưa đi
Bất dĩ! Thiên cổ lỡ tay bái biệt!
Giờ nầy, hương hoa la liệt,
Phang cái huy hoàng
Nghi trượng nghiêm trang
Nguyện cầu thành kính
Tiễn đưa lễ thỉnh
Cử cửu di quan.
Để rồi, nghìn thu Bảo tháp mật tàng,
Muôn thuở Từ Quang biệt tích,
Tôn túc giáo đoàn họ Thích,
Tăng Ni pháp phái nhà Thiền,
Tất cả khể thủ linh tiền
Tất cả cúc cung toạ hạ.
Ngậm ngùi từ tạ,

* Trang 302 *
device

Thổn thức tiễn đưa,
Với Người kính trọng ngày xưa,
Nay đành nghiêng mình lau mắt.
Nay kính bái bạch!
Quảng Ngãi, ngày…tháng…năm…PL…
Pháp phái hiếu đồ, Tăng Ni Phật tử,
Hoà nam!
 
Bản thảo soạn xong ngày 24 tháng giêng năm Canh Ngọ,
Nhằm ngày 19.02.1990, PL. 2534.

* Trang 303 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6