LOGO VNBET

VĂN DỰ ĐIẾU

Của toàn thể ni chúng, hiếu đồ Sanh Liên, Tâm Ấn,
đọc trước linh đài tân tịch Bổn Sư Diệu Liên
Ni Sư trưởng trước giờ di quan nhập tháp.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Kính bạch Tâm Ấn, Sanh Liên đường thượng Tân tịch Bổn sư Ni sư trưởng giác linh!
Chúng con toàn thể Ni chúng và thiện nam tín nữ thuộc các chùa Sanh Liên, Tâm Ấn
Giờ này, cung kính quì trước linh đài,
Chí thành dâng lên sư toạ
Hoa lòng Bát nhã,
Hương giới ngũ phần,
Với lòng tha thiết kiều cần,
Cùng dạ thù ân báo hiếu.
Tất cả chúng con:
Ngậm ngùi cúi đầu xuống chiếu
Sùi sụt úp mặt bên đài,
Than thở van nài
Tiếc thương buồn thảm,
Mong người đoái hoài chứng giám,
Xin mẹ từ mẫn lắng nghe.
Nhớ giác linh xưa!
Dù đào cơ cũng nặng tình Phật tử,
Phát tâm giữ đạo Như lai.
Tuy Liên mẫu vẫn nhẹ dạ Thánh thai,
Nuôi chí giúp đời Bồ tát!

* Trang 291 *
device

Do đó, Người đã mạnh dạn:
Bỏ nếp sống phù hoa đài các,
Nhận cuộc đời khổ hạnh đầu đà,
Niệm đạo mặn mà,
Tình đời tinh khiết.
Hờ hững duyên mày xanh mắt biếc
Lơ là phận chỉ thắm tơ điều,
Theo Thầy học đạo mai chiều
Tùng chúng tu thân hôm sớm.
Nên, chất liễu tuyết đông gầy ốm,
Nhưng, phẩm sen nắng hạ thắm tươi,
Suốt đời làm đạo vì người
Trọn kiếp xây đời cho chúng.
Dùng thần thông diệu dụng
Để phục dịch chấp lao
Oai nghi tám vạn thanh cao
Tế hạnh ba ngàn nghiêm túc.
Lóng trong nước đục,
Phủi sạch bụi trần,
Đền đáp các ân
Vuông tròn bốn đức.
Kinh song phân chia tâm thức
Thiền thất gạn lọc vọng chân,
Vì vậy, nguồn tình tan vận vũ vân,
Bể ái tiêu hồn hoa nguyệt.
Cầu cho nghiệp diệt,
Mong được phước sanh,
Ngõ hầu, bóng in thu nguyệt thuỷ thanh,
Gương rõ Ni sư từ mẫu.

* Trang 292 *
device

Kính bạch Ni sư trưởng giác linh!
Người, cơ thiền chưa lậu,
Ý Tổ còn nghiêm.
Nên, Ni chúng đây đó quan chiêm
Thiện tín gần xa cung kính,
Linh minh Phật tính
Trạm tịch Pháp thân,
Giống Thánh gieo nhân,
Cội lành kết quả.
Thế rồi việc phải đến, đã đến
Thật vô khả nại hà!
Than ôi!
Trăm năm công thành nghiệp tạ,
Mẹ già cất bước trường du,
Một phút báo xả, thần thu,
Con dại giăng tay khuyên cửu trụ!
Bởi lẽ, ơn cao pháp nhũ,
Gánh vác hai vai,
Nghĩa cả Thánh thai,
Cưu mang tấc dạ,
Chưa đền, chưa trả,
Còn vấn, còn vương.
Nhưng giờ thì:
Còn đâu hôm sớm cúng dường,
Còn đâu xưa nay mày mặt,
Ni chúng mất người dìu dắt
Tín đồ thiếu kẻ đỡ nâng,
Ngồi đứng bâng khuâng, vào ra thơ thẩn.

* Trang 293 *
device

Nhớ thuở thậm ma: Tâm Ấn (1)
Nghĩ ngày giá cá: Y truyền (2)
Giờ này, Người ở đâu trong thế giới vô biên,
Người là ai trong chúng sanh vô lượng?
Hay người về An dưỡng,
Hay người ở Đà thiên,
Hay ứng hoá tuỳ duyên,
Hay du phương phó hội?
Kinh hoàng đất bằng vật đổi,
Ngơ ngác trời rộng sao dời,
Đạo thọ tiếc thấy hoa rơi
Tào Khê thương nghe nước chảy.
Người ra đi (sao) dép giày không quảy,
Người về đâu (sao) y bát còn treo,
Đạo nghiệp, Người đã mang theo
Phước duyên, Người còn để lại!
Trước tình cảnh chia ly này:
Chị em nhà Kiều tê tái,
Đệ huynh nhà Thích bàng hoàng,
Hỡi ai về (miền) Cực lạc, Niết bàn,
Cho tôi gởi (chút) tình thương, dạ nhớ.
Vì là, Người ra đi có thuở,
Người về lại không ngày,
Trong khi Ni bộ còn đây, Tăng đoàn còn đó,
Ai biết nỗi niềm cây gió,
Ai hay tình ý mẹ con?
Hơn thế nữa:
Ai biết hồn mẹ mất còn,
Ai thương thân con cô độc?

* Trang 294 *
device

Từ nay:
Biết hỏi ai chuyện: “long ngâm khô mộc”
Biết nghe ai việc: “điểu tích trường không”?
Biết bao giờ thấy mẹ cầm bông,
Biết mấy thuở nghe Thầy gõ trúc?
Thật ngổn ngang cảm xúc,
Dưới đài mạo muội tỏ tường,
Chồng chất tiếc thương
Trước toạ ngẹn ngào thỏ thẻ.
Hỡi ôi! Bức vân cẩu trớ trêu ai vẽ,
Cuộc tan thương ngao ngán ai bày,
Có biết rằng: gió thổi mây bay,
Nhưng, không muốn thấy khói tan lửa tắt.
Giờ chỉ còn:
Thiền sàng trang nghiêm mặc mặc,
Linh toạ thanh tịnh minh minh,
Duy nguyện Từ mẫu giác linh
Từ bi mặc nhiên mẫn cố!
Nam mô Sanh Liên, Tâm Ấn đường thượng Tân tịch Bổn sư giác linh, tác đại chứng minh.

 
- Phục nguyện:
 
Khinh an một mảnh di hình,
Tháp trắng ngàn thu an nghỉ,
Giải thoát sáu đường hệ luỵ
Sen vàng muôn thuở tiêu dao.
Chỉ tiếc rằng:
Người đi biền biệt âm hao,
Kẻ ở ngóng trông dáng dấp.

* Trang 295 *
device

Nhưng biết sao giờ:
Quyến luyến: mắt nhìn tay chấp,
Nguyện cầu: đầu cúi thân nghiêng.
Bồ bặt linh tiền, cúc cung toạ hạ,
Đau lòng xót dạ, tiễn Mẹ đưa Thầy,
Xe gió đường mây,
Tràng phang bảo cái.
Và mong rằng:
Tế chúng, xin Người trở lại,
Thương con, mong mẹ về đây.
Đất Việt, trời Tây,
Minh thông mặc cách,
Điếu văn bái bạch.
Cúi lạy tạ từ !
Nay ngày…tháng…năm…PL 25…
Toàn thể hiếu chúng tín đồ,
Đau đớn chia tay vĩnh biệt.
 
Soạn xong ngày 19.2. Mậu Thìn. Nhằm ngày 05. 4.1988. PL.2531, tại Quảng Ngãi. Sa Môn THÍCH HUYỀN QUANG
 
* GHI CHÚ:
(1)      Chiều đón ai vào sân Tâm Ấn
 Sáng đưa ai ra cổng Sanh Liên.
(2)      Sáng đưa ai đi lên Thiên Ấn
Chiều đón ai về lại Sa hà,
Giã từ núi Bút sông Trà
Vĩnh biệt quê cha dất tổ,
Hết rồi ngày tàn bịnh khổ
Thôi rồi kiếp sống não phiền.

* Trang 296 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6