LOGO VNBET

VĂN SỚ CÚNG KỴ BỔN SƯ

 
Cung kính nghe rằng:
Tăng già đức lớn, ứng cúng khắp trong đời
Đệ tử lòng hèn, nhiệt thành thông ngoài cõi,
Tháng năm mòn mỏi,
Ơn đức sắc son.
Sớ vì:
Nay có chùa Hội Phước, đệ tử Thích Trí Thắng hợp cùng đồng môn bốn chúng, Phật tử mười phương.
Giờ này, cung kính quì trước Tổ đường,
Chí thành dâng lên pháp cúng,
Tâm hương năm nén,
Thiền vị một diên,
Ngửa mong Tăng bảo phước điền
Dũ lòng ai liên chứng giám.
Đệ tử chúng con thiết nghĩ: Tôn sư - Người!
Chánh tín xuất gia,
Đồng chơn nhập đạo,
Hoằng dương Phật giáo,
Hàng phục ma quân.
Tiếp Tăng độ chúng ân cần,
Xử thế đãi nhân thành thực,
Sáng gương đạo đức,
Rõ ấn từ bi,
Chúng đẳng phục duy
Tôn sư thể tất.
Hôm nay:
Nhân ngày huý nhật

* Trang 253 *
device

Sắm sửa hương trai,
Đồng đến trước đài,
Một lòng cung tiến,
Đôi lời thô thiển,
Mạo muội tỏ bày,
Có sớ văn này
Cúi đầu bái bạch.
Nam mô Hội Phước đường thượng, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, huý thượng Như hạ Thông, tự Giải Hậu, hiệu Huyền Ấn, A - xà - lê Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.
- Phục nguyện:
Trên ao cửu liên phóng quang đưa xuống
Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về,
Độ sanh còn nhớ lời thề,
Tiếp chúng không quên ý nguyện.
Thần thông hiển hiện
Uy đức cao siêu,
Tự tại tiêu diêu,
Tuỳ duyên hoá độ.
Cẩn sớ!
Nay ngày 18 tháng 3 năm Quý Hợi, PL.2526.
Đệ tử chúng đẳng,
Hoà nam thượng sớ.

* Trang 254 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6