LOGO VNBET
VĂN TÁC BẠCH
Hoà Thượng Trí Thủ đọc trong lễ hoàn  mãn đại giới đàn Thiện Hoà. Cử hành lúc 14 giờ ngày 18 tháng 8 năm Canh Thân.
Phật Lịch 2524, (26/09/1980) - tại giảng đường Ấn Quang.

Cung kính tác bạch!
- Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.
- Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.
- Nam mô Tây Thiên đông Độ, Việt Nam Lịch đại truyền giáo Tổ sư tác đại chứng minh.
- Nam mô giới đàn hội thượng vô lượng Thánh Hiền, hiện tại đại Tăng, thập phương Thiện đức tác đại chứng minh.
- Nam mô Già lam Chơn tể hộ giáo hộ giới nhất thế thiện thần đồng thùy chứng giám. 
Xin thưa, nhớ Truyền đăng ghi rằng:
Tào Khê nước chảy muôn dòng,
trần tâm rửa sạch
Thiếu thất đèn chong vạn nẻo, mê lộ sáng soi.
Thật vậy, giới đàn Ấn Quang
Đang thắp sáng đèn thiền thiếu thất,
Đã gội nhuần nước pháp Tào Khê,

* Trang 421 *
device

Bao tháng năm hoài bảo Thánh thai,
Ba trăm giới tử vừa lại ra đời,
Tục diệm truyền đăng,
Nối dòng Phật Tổ.
Mấy thế kỷ hoằng dương Phật Pháp,
Vô số thế nhơn đã đưa vào đạo
Tu tâm dưỡng tánh,
Kết giống thiện nhơn.
Mới hay:
- Trường tuyển Phật của Giáo hội: mãi mãi dập dìu kẻ tăng người tục, dấn bước chen chân.
- Hội siêu phàm của đạo nhà: luôn luôn đông đảo người trẻ kẻ già, chen vai thích cánh.
Mừng thay!
Đời thêm người đạo,
Đời bớt cữa mê,
Đạo ít kẻ phàm,
Đạo nhiều người Thánh.
Do đó nghĩ cho cùng và tự hỏi rằng:
Thức tâm vọng động,
Tràn ngập lòng đời,
Lụy kiếp luân hồi,
Nào người tế độ.
Phật tánh viên minh,
Tiềm tàng cõi tục,
Đa sanh lưu chuyển
Ai kẻ dắt dìu,
Cho dầu lên trời,
Chưa phải ra ngoài ba cõi,

* Trang 422 *
device

Mà phải vào Thánh,
Mới là vượt khỏi sáu đường.
Đạo Phật - Giáo hội ta trước đại sự quan trọng cuối cùng này, phải làm gì? Đã làm gì? Hỏi, tức là đã trả lời vậy.
Giờ này, pháp sự châu viên,
Đạo tràng hoàn mãn,
Phương trượng tạm thu chung bảng,
Tam quan ngừng kéo tràng phang
Chư Thánh bay về Thức lãnh,
Thập sư trở lại tòng lâm.
Thiên long bát bộ vui mừng,
Nay đủ lời nguyền,
An tăng hộ pháp.
Thiện tín đàn na hoan hỷ,
Vuông tròn đạo hạnh,
Kính Phật trọng tăng,
Thiện nguyện viên thành.
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương chư Phật,
Tam thế chúng Tăng,
Hộ pháp long thiên
Phạm vương Đế thích,
Cùng thành tâm cảm tạ
Tam sư thất chứng,
Dẫn lễ giám đàn,
Hoá chủ công văn,
Tín đồ ngoại hộ.

* Trang 423 *
device

Và đồng thanh cầu nguyện,
Giới hương nghi ngút mọi nơi,
Nhờ đó viên thành phước quả,
Công đức tuyên dương tất cả
Đó đây thành tựu thắng nhơn
Phật nhật sáng soi,
Pháp âm vang dội,
Tôn phong, Tổ ấn thiên thu,
Đạo mạch pháp lưu vạn cổ.
Dân an quốc thái,
Hải yến hà thanh,
Giáo hội, Ấn Quang một mối
Nam tôn, Bắc phái chung dòng,
Một lòng bền vững
Muôn dạ sắt son!
Xin tất cả chúng ta đồng thanh hồi hướng
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô công đức Lâm Bồ Tát.
- Tự quy Phật …
- Tự quy Pháp …
- Tự quy Tăng …
Trân trọng tuyên bố bế mạc.
Pháp hội Thiện Hoà năm 2524

* Trang 424 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6