LOGO VNBET
NGHI BÁO TIẾN
Cúng dường viễn kỵ Hòa thượng Huyền Ý
Khai sơn chùa Liên Tôn, Phù Cát, Bình Định
Ngày 27 tháng giêng năm Mậu Thìn

- Tiết thứ lâm diên:
- Chuông trống Bát nhã,
- Cử nhạc khai đàn,
- Chủ lễ lâm diên
- Cử nhạc tham lễ.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  xướng:
Hiếu đồ môn phái,
Mời đến trước đây,
Tất cả đều quì
Đốt hương mặc niệm...

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Vịnh khai diên:
Nhớ lại năm nào cũng độ này
Liên Tôn thiên nhạc, dị hương bay.
Rồi từ đó:
Kinh song ảm đạm trăng chờ chủ,
Thiền thất vi vu gió đợi Thầy.
Một thuở hạc vàng rời đất Tổ,
Nghìn thu sen trắng trổ trời Tây,
Hôm nay nghĩ lại ngày viên tịch
Đốt nén hương lòng gởi gió mây.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ giác linh ba lạy,

* Trang 57 *
device

Tất cả thứ tự lại quì
Một lòng chí thành làm lễ.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Cử tán hương:
Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương
Giải thoát tri kiến quí khôn lường,
Ngào ngạt khắp muôn phương
Thanh tịnh tâm hương
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô hương cúng dường Bồ tát (3 lần)

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Tuyên dương đạo nghiệp:
a. Cuộc đời thế gian.
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi nghĩ rằng Hòa thượng – Người:
Cùng Tổ ngộ lòng thiền,
Trong cữa Bích Liên vâng lời thọ ký,
Và, vì người khai Phật trí,
Tại làng Hưng Trị dựng nghiệp độ sanh.
Nhớ giác linh xưa!
Ngôi thứ tam tài,
Vị cao vạn vật,
Nhà Nho thác chất,
Họ Võ hạ sanh.
Mười năm đèn sách học hành,
Một thuở thân danh thành đạt,
Nối dòng cơ cừu thuật tác (1) (thầy giáo)
Kế nghiệp tiên tự kinh doanh. (2)

* Trang 58 *
device

 b. Ý thức cuộc sống
Thế nhưng tâm hồn Người:
Băn khoăn cuộc sống tử sinh,
Thao thức ngày tàn lão bệnh,
Tìm đâu lối đến
Biết đâu đường về?!
Và không lẽ thả nổi cuộc đời:
Sống trong hồi hộp mộng mê,
Chết giữa hoài nghi say ngủ?(3)
Tự tìm đáp cú,
Ai giải vấn đề?
c. Suy tầm đạo lý
Thế rồi người nhớ lại túc duyên:
Theo dòng về bến Tào Khê,
Tìm dấu vào nhà Thiền thất.
Tại nơi đó - Người đã:
Đọc kinh Lăng Nghiêm, Ma Cật,
Xem sách Vô Tận(4), Long thơ.
Và nhờ đó mà Người:
Trí hết nghi ngờ,
Tình sanh tin tưởng.
Vì đã biết:
Khứ lai tìm ra phương hướng
Tử sanh thấy rõ lộ trình,
Đáp cú ấy là vô minh,
Vấn đề đây là bất giác.
d. Phát tâm xuất gia.
Từ đó, Người quyết thay đổi cuộc sống:

* Trang 59 *
device

Cầu thầy quy y thế phát,
Theo Phật cắt ái từ thân,
Xa bạn văn nhân,
Gần thầy giáo sĩ.
Nghiêm tinh Phật ý,
Liễu ngộ Thiền cơ,
Tay vẹt mây mờ,
Mắt nhìn trời sáng.
Sớm hôm trao dồi tuệ mạng,
Năm tháng trưởng dưỡng giới thân.
Suốt đời lạc đạo an bần,
Trọn kiếp nghiêm thân tấn đạo.
Chơn thân hạo hạo,
Pháp tướng nguy nguy,
Bích Liên thiệu phái truyền y,
Chúc Thánh kế đăng tục diệm.
Hoằng pháp vuông tròn trách nhiệm,
Lợi sanh đầy đủ khả năng.
Biển chúng côn bằng,
Rừng thiền sư tượng.
Phước điền thánh chưởng,
Thu nguyệt thuỷ thanh.
e. Nhơn duyên thầy bạn.
Hoa xuân, Mai lão mấy cành,
Sen hạ, Liên ông bao cánh,
Trí Độ, Huệ Quang cùng hạnh,
Hoài Tây, Huyền Chiếu đồng tham
Ai biết Thánh phàm,

* Trang 60 *
device

Nào hay kê hạc.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Cảm thán:
Là bậc xuất gia Bồ tát,
Là hàng nhập thất Như Lai,
Liên xã Pháp khai,
Gia môn Phật hóa
Trồng hoa Bát nhã,
Gieo giống Bồ đề.
Gập ghềnh xe pháp đường mê,
Sóng gió thuyền từ biển khổ.
Từ Bi Âm - xuy loa, kích cổ
Hàn Lâm Viện, thuyết pháp, giảng kinh
Áo vàng trên hội thơ sinh,
Khăn quạ(5)(đen) trong làng Đạo sĩ
Thần thông khó nghĩ,
Diệu dụng khôn lường.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Hồi tưởng:
Tuy biết rằng: Niết bàn sanh tử một đường,
Nhưng ngặt nỗi: Đông độ, Tây thiên hai cảnh.
Nhớ thuở nào mây mờ viên đảnh,
Nghĩ giờ này sương lạnh phương bào
Mơ màng sữa Pháp ngọt ngào,
Phưởng phất mùi Thiền thơm ngát.
Bên tai âm vang bãng hát,(6)
Trước mặt dáng dấp uy quan,
Đạo nghiệp huy hoàng
Linh minh còn nhớ.
Phước duyên rực rỡ,

* Trang 61 *
device

Canh cánh chưa quên,
Đạo cả khó đền
Lòng hèn nào bổ.

-  TẢ BẠCH TIẾP:
Nay thì:
Xuân hoa còn trỗ, đông tuyết đã tan,
Tôn trí thiền sàng, nghiêm trang long vị.
Cung kính cúng dường viễn kỵ,
Thành tâm báo đáp thâm ân
Trước đài bốn chúng kiều cần,
Dưới toạ một lòng bái thỉnh.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Sơ thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Rừng Thiền biển Pháp, cữa Khổng sân Trình,
Giúp đời bốn sách năm kinh
Dựng đạo năm thừa ba tạng.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Hàn Lâm viện Hiếu Liêm, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, khai sơn Liên Tôn đường thượng Tổ sư, huý thượng Như hạ Phước, Hòa thượng Bổn sư, liên hoa toạ hạ.

- Duy nguyện:
Hương lòng vừa bén
Linh giác đã hay,
Pháp tịch hôm nay,
Nguyện xin chứng giám.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh

* Trang 62 *
device

- CHỦ  LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Tái thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Noi gương Trí Hải, theo dấu Bàng Công,
Sánh vai hồ thỉ tang bồng
Nhẹ bước xuất trần phi tích.
Hôm nay pháp tịch phụng vì: Từ Bi Âm chủ bút, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, pháp hiệu Huyền Ý, Bổn sư giác linh, liên hoa toạ hạ.
- Duy nguyện:
Làng xưa còn nhớ,
Chùa cũ chưa quên,
Nghi trượng cung nghênh,
Uy linh quang giáng.
Hương hoa thỉnh...

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Tam thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Duy Ma viễn duệ, Huệ Viễn hậu tôn
Hoằng dương tịnh độ Liên Tôn
Truyền bá thiền tôn tâm ấn.
Hôm nay Pháp tịch phụng vì: Liên Tôn đường thượng, khai sơn Tổ sư, nối dòng pháp Lâm tế đời thứ 41, Pháp tự... Hòa thượng giác linh, liên đài toạ hạ.

- Duy nguyện:
Thiền đường giáng tích, linh toạ thuỳ quang
Thỉnh giáng hoa đàn, chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh...
Nam mô Đăng Bảo Toạ Bồ tát.

* Trang 63 *
device

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì.

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Vịnh 1:
Pháp hội hân hoan kính rước thầy,
Nhân ngày kỷ niệm tại nơi đây,
Linh đài vô ngại thầy an toạ,
Lân mẫn chứng minh công đức này.

-  KỆ TRÀ:
Linh đài thầy an toạ,
Chứng minh công đức này,
Hân hạnh thay! Pháp hội
Mừng gặp thầy nơi đây.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH  -  Xướng sớ:
Nguy nguy Tăng tướng
Hạo hạo uy quang,
Thiên thượng nhơn gian
Tuỳ duyên ứng cúng.
Nay có hiếu chúng,
Thiết lễ tôn vinh,
Tỏ tấc đạo tình
Sớ văn bái bạch.
Duy nguyện Tôn sư cảm cách
Từ bi tác đại chứng minh.

-  TUYÊN SỚ:
Kính bạch giác linh Liên Tôn Hòa thượng!
Chúng con kính nghe rằng:
Cao Tăng đức lớn

* Trang 64 *
device

Ứng cúng khắp trong đời,
Đại chúng lòng hèn,
Nhiệt tình thông ngoài cõi,
Tháng năm mòn mõi
Ân đức sắc son.
Sớ rằng:
Nay có hiếu chúng...  cùng cả môn đồ Phật tử thuộc chùa Liên Tôn ở xã... huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Giờ này, chí thành quì trước đài linh,
Cung kính dâng lên pháp cúng
Kinh diên tán tụng
Lễ nhạc ca dương
Năm nén tâm hương
Một diên thiền vị
Ngửa mong Tôn sư hoan hỷ,
Dũ ánh từ nhãn chiếu lâm.
Đệ tử chúng đẳng thiết nghĩ rằng:
Tôn sư người:
Kiến tánh minh tâm,
Siêu trần bạt tục,
Phước duyên cụ túc
Thừa giới viên dung.
Tăng Ni bốn chúng tôn sùng,
Tùng du tham vấn,
Thiện tín mười phương kính cẩn
Thừa sự quy y.
Ơn sâu không thể nghĩ nghì
Lễ bạc đâu hay đền đáp.

* Trang 65 *
device

Tuy nhiên;
Y theo tôn pháp,
Giữ lấy đạo hằng
Cúi đầu cẩn cụ sớ văn
Ngửa mặt hoà nam bái bạch.
Nam mô Liên Tôn, Hương Quan đường thượng khai sơn Tổ sư, Huyền Ý Hòa thượng giác linh tác đại chứng minh.

- Phục nguyện:
Trên ao cửu liên sáng soi đưa xuống,
Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về
Độ sanh còn nhớ lời thề
Tiếp chúng chưa quên ý nguyện.
Uy linh hiển hiện
Thần lực u huyền,
Độ tận hữu duyên
Đồng đăng bất thối.
Cẩn sớ!
Nay ngày… tháng giêng năm…, PL. 25…
Đệ tử chúng đẳng, Hoà nam thượng sớ.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quì

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Vịnh 2:
Sắc hương mỹ vị trai bồ soạn
Thành kính dâng lên trước bảo đài,
Một bát hoà la đầy đạo vị,
Cúng dường Hòa thượng - Sứ Như Lai.

* Trang 66 *
device

-  KỆ TRÀ:
Như Lai - Người - Sứ giả,
Ứng cúng khắp mười phương,
Một bát y bồ soạn
Xin thành kính cúng dường.
Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ tát

-  TẢ BẠCH XƯỚNG: Phụng thực!
-  Tụng:  Cúng dường Nam mô tát phạ…

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Vịnh 3:
Tôn sư diện mục vẫn huy hoàng,
Mưa nắng thời gian khó phũ phàng,
Không tướng, ngã nhơn cùng thọ giả
Tôn sư diện mục vẫn huy hoàng.

-  KỆ TRÀ:
Huy hoàng chơn diện mục,
Năm tháng khó phũ phàng,
Không ngã nhơn thọ giả
Mày mặt vẫn huy hoàng.

-  Tụng: Ma ha bát nhã...
-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Hồi hướng:
Vừa rồi, bao nhiêu công đức,
Bấy nhiêu hương hoa
Thành kính thiết tha
Nguyện xin cúng dưỡng.
Liên Tôn Hòa thượng
Linh giác toạ tiền
Duy nguyện ai liên
Thuỳ từ nạp thọ.

* Trang 67 *
device

- Phục nguyện:
Cỏ huý(7) vườn thiền,
Mưa nắng dãi dầu hồn vẫn sống,
Hoa đàm cảnh mộng,
Tuyết sương tàn tạ khí còn hương.
Do đó mong rằng:
Cánh hạc cát tường,
Chân mây như ý,
Thần thông du hý
Diệu dụng thiêng liêng,
Quay mũi từ thuyền
Trở đầu pháp giá,
Độ sanh tuy rằng vất vả,
Đạo sư há ngại nhọc nhằn.
Dạy dỗ chúng Tăng,
Dắt dìu Phật tử,
Làm lành lánh dữ
Thêm ngộ bớt mê.
Và cầu cho:
Nước nhà thạnh trị mọi bề,
Đạo pháp an hoà một mối,
Trang nghiêm Pháp hội
Thanh tịnh Đạo tràng.
Nghìn thu Tổ ấn son vàng,
Muôn thuở Tôn phong trong sáng,
Ước mong năm tháng
Cầu nguyện mai chiều,
Tự tại tiêu diêu,

* Trang 68 *
device

Tuỳ duyên ứng cúng.
- (Đồng hoà):  Nam mô A Di Đà Phật

- CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH -  Tán đưa: (theo nhạc Bành Tổ)
Hoàng Hạc cựu lâu đài,(8)
Nay hỡi còn đâu?
Người xưa cưỡi hạc vượt trời mây,
Từ giã nơi này
Từ giã nơi này về cõi Thánh,
An dưỡng quê Thầy,
An dưỡng quốc quê Thầy.
Từ đó về đây,
Muôn trùng non nước tự trời Tây,
Phó hội diên này,
Phó hội diên này, quí hoá thay!
Minh chứng tấc lòng đây,
Qua lễ nghi này,
Nguyện xin hồi hướng cúng dường Thầy.
Nghi lễ đến đây,
Nghi lễ đến đây, xin tạm mãn,
Chuông trống đưa Thầy.
Nam mô Đăng Vân lộ Bồ tát.

-  CHỦ LỄ HẠ PHỦ XÍCH - Kết diên:
Báo đức thù ân, lễ đã viên thành,
Chung cổ hoà thanh, lễ từ ba lạy.
 
Soạn xong ngày 18 - 12-   Đinh Mão ( 01 – 1987 )
PL. 2531 - tại Hội Phước, Quảng Ngãi

* Trang 69 *
device

* Chú thích:
- Cơ cừu thuật tác:
Thiệu cơ cừu tử thừa phụ nghiệp
Phụ tác chi, tử thuật chi.
- Tiên tự kinh doanh:
Khôi tiên tự, tử chấn gia thanh
Phụ kinh chi, tử doanh chi.
- Sống hồi hộp, chết hoài nghi: Hiền triết Socrat, Hy Lạp nói: “Sống trong hồi hộp, chết hoài nghi - sống say chết ngủ”.
- Vô Tận: Trương Thương Ảnh viết: “Vô Phật luận” bài Phật, sau khi đọc kinh Duy Ma Cật, tức thì xé luận theo Phật, thành một cư sĩ hiệu là Trương Vô Tận - một nhà khoa bảng theo Phật, Long thơ cũng thế.
- Khăn đen: Thầy tuy xuất gia, nhưng thường quấn khăn nhiễu đen. Ông Mai Lão cũng thế, để khỏi lạnh đầu và đội nón khỏi sột soạt.
- Bãng hát: thước bãng để đánh, hát là la hét, qua đánh hét có thể ngộ thiền cơ.
- Cỏ huý: tên chung của các thứ cỏ. Mưa nắng có thể như chết; hết mưa nắng thì sống trở lại.
- Hoàng Hạc lâu: lầu Hoàng Hạc – tên một bài thơ của Thôi Hiệu.
Tích nhơn dĩ thừa Hoàng Hạc khứ
Thử địa không lưu Hoàng Hạc lâu.
( Người xưa cưỡi hạc đi rồi
Để lại nơi này lầu Hoàng Hạc.)
 * Câu đối thờ Tổ ở chùa Thuyền Tôn - Huế:
Thể tánh hư hàm, huý thảo điêu tàn du vị tử,
Thiền cơ diệu ngộ, đàm hoa lạc khứ hữu dư hương.

* Trang 70 *
device

 
Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6