LOGO VNBET
MỘT NGÀY AN LÀNH
Nguyên quỳnh
 
 
Bạn mong muốn có một buổi sáng tốt lành, một buổi trưa tốt lành hay một buổi chiều tốt lành? Bạn mong muốn có một ngày tốt lành? Bạn làm gì để thực hiện ước mong của mình? Hẳn là mỗi ngày chúng ta đều có câu trả lời chi riêng mình, vì chúng ta sống và hành động nghĩa là chúng ta đang cố thực hiện một ước mong hay một hoài bão nào đó theo ta là tốt. Tuy vậy, chúng ta hãy thử suy nghiệm những lời Phật dạy dưới đây và xem chùg gợi ý cho chúng ta điều gì về việc thực hiện mong ước của mình:
“Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.

* Trang 264 *
device

Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi trưa, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.
Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp.”1
Lời Phật giản dị và an lạc làm sao! Phật nói cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có một buổi sáng tốt lành, nếu như vào buổi sáng chúng ta suy nghĩ điều lành, nói lời hiền lành và làm các việc lành. Tương tự, chúng ta sẽ có một buổi trưa hay buổi chiều tốt lành nếu như buổi trưa hay buổi chiều chúng ta thể hiện các hành vi hiền lành qua thân, miệng, ý. Suy rộng ý nghĩa lời Phật, chúng ta có thể nói rằng chúng ta sẽ có một ngày tốt lành nếu như trong một ngày chúng ta sống với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Trong một văn cảnh khác, sau khi từ chối quan niệm của một vị Bà-la-môn dung nước sông để tẩy rửa ác nghiệp, Đức Phật nêu quan điểm tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý và xác nhận như vầy:

1 Kinh Buổi sáng tốt đẹp, Tăng Chi Bộ.
 

* Trang 265 *
device

 Đối kẻ sống thanh tịnh,
Ngày nào cũng ngày tốt.
Với kẻ sống thanh tịnh,
Ngày nào cũng ngày lành.1
Thanh tịnh ở đây là thiện, thuần thiện, không cấu uế, là sạch trong đối với mọi thứ ác, bất thiện. Do đó, sống thanh tịnh là đồng nghĩa với thân, khẩu, ý hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, hoàn toàn thiện lượng, trong sạch, không có bóng dáng của cái ác, bất thiện xen vào. Đức Phật xem một nếp sống như vậy là tốt lành cho mọi người, ở mọi lúc mọi nơi.
Thử ứng dụng lời Phật vào cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ nhận ra điều tốt lành đến với chúng ta trong từng giây phút. Phật dạy chúng ta thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện để có được sự sống tốt lành. Điều này đồng nghĩa với việc Phật khuyên chúng ta hành động trong sạch bằng cách từ bỏ các việc bất chính như sát sanh, gian tham trộm cắp, tà hạnh trong các dục; nói lời trong sạch bằng cách từ bỏ nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm; suy tư trong sạch bằng cách từ bỏ các ý nghĩ đi đôi với tham, sân và tà kiến. Phật thấy rõ sự xấu xa nguy hại của các hành vi ác,

1 Kinh Ví dụ tấm vải, Trung Bộ.
 

* Trang 266 *
device

bất thiện thuộc thân, khẩu, ý nên dạy chúng ta từ bỏ chúng. Phật cũng thấy rõ sự lợi ích của thân là thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện nên khuyên chúng ta nỗ lực thực hành. Khi chúng ta từ bỏ thâm làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác và sống với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, bấy giờ chúng ta đang sống một đời sống tốt đẹp, hưởng ứng sự tốt lành.
Theo lời Phật thì sự sống tốt lành trước hết là sự thoát khỏi mọi ám ảnh lo âu phiền não, do không làm việc ác, không nói lời ác, không suy nghĩ điều ác. Phật nói chúng ta biết rằng do không làm ác về thân, về lời, về ý nên chúng ta tránh được năm điều bất hạnh: tự mình ăn năng chê trách mình (về việc vi phạm điều ác), bị người có trí chê trách, tiếng xấu đồn xa, bị mê ám khi mạng chung, sau khi chết bị đọa vào cõi dữ. Mặt khác, sống tốt lành còn có ý nghĩa là sự an lạc thư thái về thân tâm, nhờ thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Phật bảo rằng chúng ta sống với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, chúng ta đạt được năm điều tốt đẹp: tự mình cảm thấy tự tin an lạc, được người có trí khen ngợi, tiếng lành bay xa, được tỉnh táo sang suốt khi mạng chung, sau khi chết được sanh vào cõi lành.
 

* Trang 267 *
device

Chung quy, Phật mong cho hết thảy mọi người có được sự sống tốt lành nên khuyên dạy chúng ta nên giữ thân trong sáng thanh tịnh, giữ lời nói trong sáng thanh tịnh, giữ tâm ý trong sáng thanh tịnh. Giữ thân, lời, ý trong sáng thanh tịnh tức là quyết tâm làm việc lành, nói lời lành, nghĩ điều lành; tuyệt đối không làm việc ác, không nói lời ác, không suy nghĩ điều ác. Phật xác nhận rõ rằng thân làm thiện, không làm ác; miệng nói thiện, không nói ác; ý nghĩ thiện, không nghĩ ác là điều mong muốn tốt lành cho mọi người, mọi lúc mọi nơi. Phật không khuyến khích xem giờ lành, giờ tốt nhưng lưu ý chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta sống với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, không làm ác, không nói ác, không nghĩ ác thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp. Chúng ta sông được một giây thì hưởng sự tốt lành một giây, sống trọn một ngày thì hưởng sự may mắn tốt lành trong một ngày vậy.
 

* Trang 268 *
device

 
Pháp Vị