LOGO VNBET
Mục Lục
 
Lời giới thiệu  ......................................................................5
Xuân về nguyện ước đạo đời viên thông  ............................. 9
Tâm hiếu là tâm Phật ......................................................... 24
Phước nghiệp mừng đón người làm lành ..............................40
Đại lễ Phật đản ................................................................... 57
Như tấm lòng người mẹ ....................................................... 64
Thế Tôn đã giác ngộ,Ngài thuyết pháp để giác ngộ...............80
Ý nghĩa Sa-môn ..................................................................... 96
Thánh cầu  .........................................................................  105
Pháp tu của bậc Hữu học.......................................................114
Sáu nguyên tắc sống chung an lạc .........................................123
Môi trường tu học của người xuất gia  ..................................128
Như người tự soi gương........................................................138
Tu Thiền trí tuệ sanh  ...........................................................148
Bệnh người xuất gia  ..............................................................159
Quà tặng an tịnh   .................................................................171
Con đường của những thực nghiệm an lạc.............................. 182

* Trang 354 *
device

Đừng đem cho người điều mình không muốn ........................................191
Mời bạn đến và thấy ............................................................................. 197
Báu có trong nhà   ................................................................................. 204
Tu dưỡng đạo đức nhờ biết sợ hãi .........................................................210
Nói lời lợi ích ........................................................................................ 214
Năm đức tính của người học Phật..........................................................223
Nói cho người biết người thấy ................................................................233
Tâm không động, không sầu ................................................................... 244
Chọn một niềm vui .................................................................................254
Một ngày an lành ....................................................................................264
Hành Thiền tức là sống an lạc...................................................................269
Ngọc trong chéo ao ..................................................................................279
Như gà ấp trứng ....................................................................................... 289
Nuôi dưỡng tâm thức an lạc ....................................................................299
Xây dụng niềm tin  .................................................................................307
Phương pháp chứng đắc chân lý ............................................................ 315
Nói năng như Chánh pháp.........................................................................322
Im lặng như Chánh pháp..........................................................................331
Khó thay được làm người .........................................................................342
Như trăng thoát mây che..........................................................................348
Mục lục  ...................................................................................................354

* Trang 355 *
device

 
Pháp Vị